SADM: Savivaldybės neturi planų kaip rūpintis socialiniu būstu
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja(SADM), įver­ti­nu­si sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tus so­cia­li­nio būs­to plė­tros pla­nus, nu­sta­tė, kad dau­ge­ly­je sa­vi­val­dy­bių trūks­ta si­tua­ci­jos ana­li­zės, plė­tros ga­li­my­bių ir po­rei­kių įver­ti­ni­mo. Sa­vi­val­dy­bės ne­tu­ri vi­zi­jos kaip sklan­džiai vyk­dy­ti so­cia­li­nio būs­to fon­do plė­trą sta­tant, re­kons­truo­jant ar per­kant būs­tus.

2015 m. ir 2016 m. vi­sų sa­vi­val­dy­bių stra­te­gi­niai plė­tros pla­nai, prog­ra­mos, pa­teik­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai, ati­tin­ka tik iš da­lies ar­ba vi­sai ne­ati­tin­ka tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų, sa­vi­val­dy­bės ne­nu­ro­do, ko­kiu bū­du bus ple­čia­mas so­cia­li­nio būs­to fon­das (pvz., ar pir­ki­mo, ar re­kons­truk­ci­jos, ar sta­ty­bų bū­du). Ant ran­kos pirš­tų ga­li­ma su­skai­čiuo­ti sa­vi­val­dy­bes, ku­rios bent jau pla­na­vo kon­kre­tų nau­jų so­cia­li­nių būs­tų įsi­gi­ji­mo skai­čių, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

So­cia­li­nio būs­to fon­do plė­tra fi­nan­suo­ja­ma iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių lė­šų, būs­to par­da­vi­mo bei ki­tų lė­šų.

Mi­nis­te­ri­jos sa­vi­val­dy­bėms iš­siųs­tu raš­tu pra­tęs­tas stra­te­gi­nių pla­nų, prog­ra­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­nas nuo rug­sė­jo 5 iki rug­sė­jo 30 die­nos, nu­ro­džius, kad so­cia­li­nio būs­to fon­do plė­tros do­ku­men­tuo­se tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ti stra­te­gi­niai po­ky­čiai ir stra­te­gi­niai tiks­lai, ap­ra­šo­mi ir pa­grin­džia­mi pa­si­rink­ti so­cia­li­nio būs­to fon­do plė­tros bū­dai, nu­sta­ty­ti sie­kia­mi re­zul­ta­tai, nu­ma­to­mas lė­šų po­rei­kis.

Šiuo me­tu dau­giau kaip 14 tūkst. žmo­nių (šei­mų) lau­kia so­cia­li­nio būs­to.

Nuo 2015 me­tų įsi­ga­lio­jo Par­amos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mas, lei­džian­tis pa­si­nau­do­ti par­ama būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti.