S.Tamkevičius: tikroji laisvė yra tarnystė Lietuvos žmonėms
Ti­kro­ji lais­vė tai nė­ra ne­at­sa­kin­gas sa­vo no­rų ten­ki­ni­mas, bet tar­nys­tė Lie­tu­vos žmo­nėms, sa­ko ar­ki­vys­ku­pas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius.

„Ti­kro­ji lais­vė tai nė­ra ne­at­sa­kin­gas sa­vo no­rų ten­ki­ni­mas, bet tar­na­vi­mas. Die­vas mums pa­do­va­no­jo lais­vę ne griau­ti, bet sta­ty­ti, ne prieš­ų ieš­ko­ti, bet juos pa­vers­ti drau­gais. Nors lais­vė su­tei­kia ga­li­my­bę rink­tis tie­są ar me­lą, do­rą ir ne­do­rą el­ge­sį, bet drau­ge ji įpa­rei­go­ja mū­ru sto­vė­ti už tie­są ir tei­sin­gu­mą. Jei kas mąs­to ki­taip, tas nė­ra su­pra­tęs, kas yra lais­vė“, – iš­kil­min­ga­me Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­me Sei­me šeš­ta­die­nį sa­kė dva­si­nin­kas.

Pa­sak jo, kam lais­vė yra tik ga­li­my­bė ne­at­sa­kin­gai rink­tis ir pa­tai­kau­ti sa­vi­mei­lei, tas dar nė­ra lais­vas, nors Lie­tu­va jau ket­vir­tį am­žiaus yra lais­va.

Ar­ki­vys­ku­po tei­gi­mu, lais­vę rei­kia sta­ty­ti ant tie­sos, do­ry­bių, mei­lės ir pa­gar­bos žmo­gui ver­ty­bių.

„Lais­vė yra to­kia Die­vo do­va­na, už ku­rią kas­dien rei­kia mo­kė­ti di­de­lę kai­ną. Gal ne to­kią, ko­kią mo­kė­jo par­ti­za­nai, po­li­ti­niai bei są­ži­nės ka­li­niai ar pog­rin­džio spau­dos pio­nie­riai, bet pa­kan­ka­mai di­de­lę. Ne­mo­kė­da­mi šios kai­nos, ri­zi­kuo­ja­me tap­ti dva­sios ver­gais“, – sa­kė S.Tam­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, da­ro­si aiš­ku, kad ne­leng­va bū­ti lais­viems, kai kas­dien ma­to­mi pe­si­miz­mu al­suo­jan­tys straips­niai ir tūks­tan­čiai žmo­nių, gal­vo­jan­čių apie ge­res­nį sa­vo as­me­ni­nį, o ne Lie­tu­vos žmo­nių gy­ve­ni­mą.

„Pir­miau­sia rei­kia iš­si­lais­vin­ti sa­vo dva­sia, kad mums per ma­ža bū­tų ne­su­lau­žy­ti ku­rio nors Bau­džia­mo­jo ko­dek­so par­ag­ra­fo, bet kad mū­sų są­ži­nė vi­suo­met liu­dy­tų, jog ren­ka­mės ne tik tai, kas mums as­me­niš­kai nau­din­ga, bet kas tar­nau­ja bend­ram gė­riui. Lie­tu­vos gė­riui. Tai pa­kan­ka­mai aukš­tai iš­kel­ta lais­vės kar­te­lė. Bet to­kia yra ti­kros lais­vės kai­na“, – kal­bė­jo dva­si­nin­kas.

S.Tam­ke­vi­čiui 2013 me­tais bu­vo pa­skir­ta Lais­vės pre­mi­ja.

Jis 1972 me­tais pra­dė­jo leis­ti „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios kro­ni­ką“, ku­rio­je bu­vo ra­šo­ma apie ti­kin­čių­jų per­se­kio­ji­mą so­vie­tų oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je.

1983 me­tais dva­si­nin­kas bu­vo su­im­tas ir, ap­kal­ti­nus an­ti­so­vie­ti­ne pro­pa­gan­da ir agi­ta­ci­ja, nu­teis­tas de­šim­čiai me­tų lais­vės at­ėmi­mo. Ka­lė­jo Per­mės ir Mor­do­vi­jos la­ge­riuo­se. 1988 me­tais iš­trem­tas į Si­bi­rą, ta­čiau po pus­me­čio, pra­si­dė­jus „pe­res­troi­kai“, pa­leis­tas į lais­vę.