S.Tamkevičius: įpėdiniui bus sunkiau, nes žmonės mąsto tik apie pinigus
Kau­no ar­ki­vys­ku­po par­ei­gas pa­lie­kan­tis Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius ma­no, kad jo įpė­di­niui Lion­gi­nui Vir­ba­lui bus su­dė­tin­giau skelb­ti Evan­ge­li­ją, nes vi­suo­me­nė­je vis svar­bes­nį vaid­me­nį uži­ma ma­te­ria­li­niai, o ne dva­si­niai da­ly­kai.

„Per 24 me­tus bu­vo pa­kan­ka­mai daug iš­šū­kių, bet tiems iš­šū­kiams bu­vo ir at­sa­ky­mai. Man at­ro­do, kad pa­sta­ruo­ju me­tu to­kių iš­šū­kių yra, kur at­sa­ky­mus su­ras­ti ne­bus leng­va ir nau­jam Kau­no or­di­na­rui dar­bo ti­krai bus. Gal bus jam šiek tiek ma­žiau rū­pes­čio kaž­ko nau­jo kū­ri­me, bet skelb­ti Evan­ge­li­ją šian­die­ni­nė­se są­ly­go­se, kai žmo­nės mąs­to tik apie pi­ni­gus yra pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė S. Tam­ke­vi­čius.

Apž­velg­da­mas 24 me­tus, ku­riuos pra­lei­do kaip Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos aug­zi­lia­ras ir ar­ki­vys­ku­pas, S. Tam­ke­vi­čius tarp di­džiau­sių iš­šū­kių mi­nė­jo ti­ky­bos mo­ky­to­jų ruo­ši­mą pir­mai­siais ne­prik­lau­so­my­bės me­tais, pa­sta­tų su­sig­rą­ži­ni­mą bei jų su­tvar­ky­mą.

„Pa­lik­da­mas tar­nys­tę jau­čiuo­si vi­sai ge­rai – kaip Ko­lum­bas iš­li­pęs Ame­ri­ko­je ant kran­to. Ne to­dėl, kad eme­ri­tū­ra yra Ame­ri­ka, bet kai pra­dė­jau ei­ti ar­ki­vys­ku­po par­ei­gas, vi­sai ne­ži­no­jau, kas lau­kia. Vi­sai kaip ar­ki­vys­ku­pas Lion­gi­nas. (...) Tai plau­ki­mas į ki­tą ne­ži­no­mą kran­tą“, – kal­bė­jo S. Tam­ke­vi­čius.

Jis tei­gė, kad ta­pęs ar­ki­vys­ku­pu eme­ri­tu to­liau rū­pin­sis ka­ta­li­kiš­ka ži­niask­lai­da, svars­tys ga­li­my­bę už­siim­ti už Lie­tu­vos ri­bų gy­ve­nan­čių tau­tie­čių sie­lo­va­da.

Iš jo ar­ki­vys­ku­po par­ei­gas pe­ri­ma iki šiol Pa­ne­vė­žio vys­ku­po par­ei­gas ėjęs Lion­gi­nas Vir­ba­las. „Gau­nu ge­rą pa­vel­dą, ku­rį rei­kės iš­sau­go­ti to­je ke­lio­nė­je“, – kal­bė­jo pa­skir­ta­sis ar­ki­vys­ku­pas.

S. Tam­ke­vi­čius 1991 me­tais pa­skir­tas Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos aug­zi­lia­ru, Kau­no ar­ki­vys­ku­pu me­tro­po­li­tu jis pa­skir­tas 1996 me­tais. Šias par­ei­gas S.Tam­ke­vi­čius ėjo iki 2015 me­tų bir­že­lio 11 die­nos, kuo­met po­pie­žius Pra­nciš­kus pri­ėmė jo at­sis­ta­ty­di­ni­mą iš par­ei­gų su­ėjus 75 me­tams – pa­gal Ka­no­nų tei­sės ko­dek­są, to­kio am­žiaus vys­ku­pai yra ra­gi­na­mi įteik­ti at­sis­ta­ty­di­ni­mo raš­tą.

Šio­se par­ei­go­se jį pa­kei­sian­tis L.Vir­ba­las nuo 2013 me­tų ėjo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po par­ei­gas. 2005 me­tais jis ap­do­va­no­tas Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo me­da­liu.

Nau­jo­jo vys­ku­po ing­re­sas į Kau­no ar­ki­ka­ted­rą ba­zi­li­ką vyks lie­pos 11 die­ną.