S. Skverneliui linkima būti visų žmonių premjeru
Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris, sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius džiau­gia­si, kad Sau­lius Skver­ne­lis, ku­rį ne­tru­kus Sei­mas tu­rė­tų pa­lai­min­ti prem­je­ru, jį iš­kė­lu­sio­je par­ti­jo­je – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­go­je (LVŽS) yra li­be­ra­liau­sias po­li­ti­kas.

Pa­sak R. Ši­ma­šiaus, vie­šo­jo­je erd­vė­je da­bar gir­di­ma daug svars­ty­mų, kas bus ti­kra­sis nau­jo­sios val­džios ly­de­ris. „Bai­mi­na­ma­si, kad tiek Sei­mo pir­mi­nin­kas, tiek mi­nis­trų ka­bi­ne­to va­do­vas bus tar­si lė­lės, ku­riuos svar­bių pos­tų at­si­sa­kęs LVŽS ly­de­ris tam­pys už vir­vu­čių. Ti­kiuo­si, kad taip ne­at­si­tiks – prem­je­ras sa­va­ran­kiš­kai pri­imi­nės spren­di­mus ir pri­siims at­sa­ko­my­bę už sa­vo dar­bus. S. Skver­ne­lis tam ga­vo rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Facebook ra­šo li­be­ra­las. Jis džiau­gia­si, kad S. Skver­ne­lis LVŽS „y­ra be­ne li­be­ra­liau­sias po­li­ti­kas“.

Anot R. Ši­ma­šiaus, ki­taip nei dau­ge­lis jo par­ti­jos ko­le­gų, jis, at­ro­do, ne­pri­ta­ria mo­kes­čių naš­tos di­di­ni­mui, ger­bia žmo­nių tei­sę gy­ven­ti kar­tu su­da­rius par­tne­rys­tę, ne­pa­lai­ko po­li­ti­kų no­ro kiš­tis į as­me­ni­nį žmo­nių gy­ve­ni­mą. „Li­be­ra­lai šiais klau­si­mais prem­je­rą pa­lai­kys ir pa­dės stab­dy­ti Sei­me kil­sian­čias kon­tra­ver­siš­kas idė­jas. Nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės lau­kia daug iš­šū­kių ir svar­bių dar­bų. Ket­ve­rius pa­sta­ruo­sius me­tus Lie­tu­va bu­vo val­do­ma be am­bi­cin­gų idė­jų. Ti­kiuo­si, kad at­ei­nan­tys ket­ve­ri bus kur kas pro­duk­ty­ves­ni. Jei­gu prem­je­rui rei­kės idė­jų, pa­gal­bos ir pa­ta­ri­mų, li­be­ra­lai vi­suo­met yra pa­si­ruo­šę tai pa­da­ry­ti“, – ža­da R. Ši­ma­šius.

Nau­ja­jam prem­je­rui jis lin­ki bū­ti vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių, o ne tik LVŽS rin­kė­jų prem­je­ru. „Ne­siū­ly­ki­te mo­kes­čių di­di­ni­mo, ne­pa­lai­ky­ki­te Sei­me do­mi­nuo­jan­čio no­ro kiš­tis į žmo­nių as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, ma­žin­ki­te biu­ro­kra­ti­ją – pa­lai­ky­ki­te at­ei­ties, o ne už­va­ka­rykš­tę Lie­tu­vą“, – ra­gi­na R. Ši­ma­šius.