S. Skvernelis žada pertvarkyti Vyriausybės kanceliariją
Vy­riau­sy­bės kan­ce­la­ri­ja tu­ri bū­ti ne tik po­sė­džių or­ga­ni­za­vi­mo se­kre­to­ria­tas, bet pa­žan­gos ir po­ky­čių ly­de­ris, sa­ko pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Pir­mas žings­nis yra Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja. (...) Aš no­riu ją tu­rė­ti iš ti­krų­jų ne (kaip) Vy­riau­sy­bės po­sė­džių or­ga­ni­za­vi­mo se­kre­to­ria­tą, o kan­ce­lia­ri­ją ar­ba tar­ny­bą, ku­ri ga­lė­tų ir ap­jung­ti vi­sų mi­nis­te­ri­jų veik­los tam ti­kras sri­tis, koor­di­nuo­ti, bū­ti pa­žan­gos ir po­ky­čių ly­de­riu ir ne­už­siim­ti, kaip jau mi­nė­jau, tik tech­ni­niu dar­bu“, – tre­čia­die­nį Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jo­je sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jis tei­gė su pa­skir­tai­siais mi­nis­trais ap­ta­ręs, jog vi­sų mi­nis­te­ri­jų ir prie jų esan­čių įstai­gų funk­ci­jos tu­ri bū­ti pers­kirs­ty­tos, sie­kiant dar­bo efek­ty­vu­mo.

Vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­ką S.Skver­ne­lis kaip as­me­ni­nį pri­ori­te­tą pra­dė­jus dirb­ti mi­nis­tru pir­mi­nin­ku įvar­di­jo an­tra­die­nį Sei­me pri­sta­ty­da­mas Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą.