S. Skvernelis: viceministras neigia ryšius su Rusijos nusikaltėliu
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko ne­tu­rin­tis pa­grin­do ma­ny­ti, kad vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius ga­lė­jo pa­dė­ti iš­duo­ti lei­di­mą Lie­tu­vo­je gy­ven­ti Ru­si­jos nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio au­to­ri­te­tui Ach­me­dui Jev­lo­je­vui.

Mi­nis­tras tei­gė su­lau­kęs pa­aiš­ki­ni­mų, kad su tei­si­nin­ku, pas ku­rį gal­būt lan­kė­si ir Ru­si­jos nu­si­kal­tė­lis, vi­ce­mi­nis­tras bend­ra­vo kaip šei­mos drau­gas.

„Rea­guo­ja­me į kiek­vie­ną in­for­ma­ci­ją la­bai rim­tai. Vi­ce­mi­nis­tras in­for­ma­vo ma­ne ir ti­krai dek­la­ruo­ja, kad nie­ko bend­ro su ši­ta is­to­ri­ja ne­tu­ri. Tie­siog ne­nei­gė, nes iš ti­krų­jų bend­rau­ja (su tei­si­nin­ku), jei tei­sin­gai at­si­me­nu, nuo 2007-ųjų me­tų, kaip šei­mos drau­gai, kai jis dar ne­bu­vo nei vi­ce­mi­nis­tras, nei aps­kri­tai po­li­ti­kas“, - BNS tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Vi­ce­mi­nis­tras ne­nei­gia, kad bend­ra­vo ir bend­rau­ja nuo­la­tos. Bet ti­krai ši­to­je is­to­ri­jo­je jis nei pra­šė, nei tar­pi­nin­ka­vo, nei ki­to­kių veiks­mų ne­siė­mė“, - pri­dū­rė mi­nis­tras.

Pa­sak jo, E.Jan­ke­vi­čius ne­igia bet ko­kius ga­li­mus ry­šius su A.Jev­lo­je­vu.

S.Skver­ne­lis taip pat pa­tvir­ti­no, kad mi­nis­te­ri­jo­je dėl šios is­to­ri­jos yra baig­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas, re­zul­ta­tai bus pri­sta­ty­ti ne­tru­kus. Pa­sak jo, pa­ti­kri­ni­me bus nu­sta­ty­ti tik tei­si­nes pro­ce­dū­ras iš­duo­dant lei­di­mą pa­žei­dę par­ei­gū­nai, ta­čiau kon­kre­čių as­me­nų at­sa­ko­my­bę tu­rės nu­sta­ty­ti šiuo me­tu at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

„Kiek man ži­no­ma, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl to lei­di­mo iš­da­vi­mo, jis vyks­ta in­ten­sy­viai, tai tie­siog pa­lauk­si­me, ma­tyt, ty­ri­mo, ir at­sa­ky­si­me į tą klau­si­mą“, - sa­kė mi­nis­tras.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad Vil­niaus Pi­lies gat­vė­je 17-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me bu­te gy­ve­nan­tis as­muo, ku­ris ofi­cia­liai tei­kia tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas, bend­rau­ja su už fi­nan­si­nius nu­si­kal­ti­mus šiuo me­tu tei­sia­mu Va­di­mu Kas­tu­je­vu. Bū­tent jis, dien­raš­čio tei­gi­mu, ir at­ve­dė sa­vo pa­žįs­ta­mą A.Jev­lo­je­vą pas tei­si­nin­ką. Tei­gia­ma, kad fil­ma­vi­mo ka­me­ros už­fik­sa­vo, kaip į bu­tą be­veik tuo pat me­tu užei­na į A.Jev­lo­je­vą ir į vi­ce­mi­nis­trą su bu­to šei­mi­nin­ku pa­na­šūs as­me­nys.

A.Jan­ke­vi­čius Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je ku­ruo­ja mig­ra­ci­jos klau­si­mus.

Kaip BNS in­for­ma­vo mi­nis­tro pa­ta­rė­jas ži­niask­lai­dai To­mas Ber­žins­kas, vi­ce­mi­nis­tras tre­čia­die­nį pra­ne­šė lai­ki­nai nu­si­ša­li­nan­tis nuo šios ku­ruo­ja­mos sri­ties, kol ne­bus baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

„Mes pa­si­ti­ki­me ty­rė­jų kom­pe­ten­ci­ja. Jei at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ty­rė­jai ma­tys, kad yra bū­ti­ny­bė apk­laus­ti vi­ce­mi­nis­trą, jis pa­si­ruo­šęs į klau­si­mus at­sa­ky­ti. Jei bus nu­sta­ty­ta vi­ce­mi­nis­tro kal­tė, bus pri­ima­mi griež­ti spren­di­mai“, - tvir­ti­no T.Ber­žins­kas.

„Lie­tu­vos ry­tas" prieš dau­giau nei mė­ne­sį pra­ne­šė, kad va­di­na­mam įtei­sin­tam va­giui ("Vor v za­ko­ne") A.Jev­lo­je­vui sau­sio pa­bai­go­je Vil­niaus mig­ra­ci­jos par­ei­gū­nai iš­da­vė lei­di­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. Vė­liau lei­di­mas bu­vo pa­nai­kin­tas.

Dėl šio įvy­kio iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Im­uni­te­to val­dy­ba.