S. Skvernelis vėl aplenkė prezidentę ir premjerą
Per­nai ėmę spar­čiai kil­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­lius Skver­ne­lio rei­tin­gai šie­met dar la­biau ūg­te­lė­jo – va­sa­rį, kaip ir sau­sį, jis po­pu­lia­ru­mu vėl pra­len­kė pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę ir prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių, ro­do šeš­ta­die­nį „Lie­tu­vos ry­te“ skel­bia­ma apk­lau­sa.

59,7 proc. ša­lies gy­ven­to­jų S.Skver­ne­lį ver­ti­na pa­lan­kiai ir tik 10,2 proc. (sau­sį – 12 proc.) ne­pa­lan­kiai.

Šį mė­ne­sį mi­nis­tro po­pu­lia­ru­mas au­go šiek tiek ma­žiau – 0,7 pro­cen­ti­nio punk­to. Sau­sį, ly­gi­nant su pra­ėju­sių me­tų gruo­džiu, au­gi­mas sie­kė 2,2 pro­cen­ti­nio punk­to.

„Jo rei­tin­gas dar šiek tiek pa­ki­lo (ly­gi­nant su sau­sio apk­lau­sos duo­me­ni­mis, ka­da mi­nis­trą pa­lan­kiai ver­ti­no 59 proc. res­pon­den­tų – BNS). Tuo tar­pu But­ke­vi­čiaus po­pu­lia­ru­mas šiek tiek su­ma­žė­jo – iki 55,1 proc., bet per du mė­ne­sius prem­je­ro rei­tin­gas smu­ko 6 pro­cen­ti­niais punk­tais – nuo 2015 me­tų gruo­džio mė­ne­sį tu­rė­to 60,9 proc. po­pu­lia­ru­mo. Ga­li­ma kons­ta­tuo­ti, kad jis (S.Skver­ne­lis – BNS) tu­ri kaž­ką to­kio, gal ne vi­sa­da iš­ma­tuo­ja­mą, kas žmo­nes pa­trau­kia. Kal­bė­da­mas, pa­vyz­džiui, jis ne taip daug klai­dų da­ro, o ki­ti lep­te­li ir – į mi­nu­są“, – BNS tei­gė rin­kos ty­ri­mų cen­tro „ Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys.

Pa­sak jo, S.Skver­ne­lio po­pu­lia­ru­mas at­ei­ty­je pri­klau­sys nuo ži­niask­lai­dos – jei­gu mi­nis­trui bus ski­ria­mas dė­me­sys, jis (po­pu­lia­ru­mas – BNS) ma­tyt dar ga­li aug­ti, bet jei­gu už­mirš­tų, ne­bū­tų jo rei­tin­guo­se, kaip kaž­ka­da ir ne­bu­vo“, – prog­no­za­vo V.Gai­dys.

Po­pu­lia­riau­siu vi­suo­me­nės vei­kė­ju ta­pęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras ga­na ap­čiuo­pia­mai len­kia an­tro­jo­je vie­to­je esan­tį prem­je­rą ir į tre­čią­ją vie­tą nu­smu­ku­sią pre­zi­den­tę – šių dvie­jų po­li­ti­kų ger­bė­jų per pa­sta­rą­jį mė­ne­sį su­ma­žė­jo, taip pat pa­dau­gė­jo svars­tan­čių, kaip juos ver­tin­ti – tei­gia­mai ar ne­igia­mai.

Šį­kart tei­gia­mai prem­je­rą įver­ti­no 55,1 proc. res­pon­den­tų, o prieš mė­ne­sį to­kių bu­vo 56,1 proc. Ne­igia­mai A.But­ke­vi­čių ver­ti­na 21,9 proc. res­pon­den­tų – šiek tiek dau­giau ne­gu prieš mė­ne­sį, ka­da prem­je­rą ne­igia­mai ver­ti­no 20 proc.

„Bu­vau ti­kras, kad jau šį kar­tą bus di­de­li po­ky­čiai, bet…“, – tei­gė V.Gai­dys, ma­nęs, kad po­li­ti­niai skan­da­lai tu­rės įta­kos prem­je­ro reiitn­gams.

D.Gry­baus­kai­tės po­pu­lia­ru­mas va­sa­rį smu­ko 2,4 pro­cen­ti­nio punk­to – iki 51,7 proc. (nuo 54,1 proc. sau­sį). Ne­igia­mai ša­lies va­do­vę ver­ti­na 26,7 proc. res­pon­den­tų – maž­daug tiek pat, kiek ir sau­sį. Taip že­mai ša­lies va­do­vė dar nė­ra bu­vu­si.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis yra ket­vir­to­je vie­to­je. Jį pa­lan­kiai ver­ti­na 43,5 proc. (sau­sį – 39,8 proc.) res­pon­den­tų, o ne­pa­lan­kiai – 13 proc. (sau­sį – 15,2 proc.). Kau­no me­rą Visl­val­dą Ma­ti­jo­šai­tį tei­gia­mai įver­ti­no 43 proc. (sau­sį – 37,8) ne­pa­lan­kiai – 17,1 proc. (19 proc.).

„Jei­gu žiū­rė­tu­me pa­gal tei­gia­mų ir ne­igia­mų ver­ti­ni­mų ba­lan­są, ma­ty­ti, kad Skver­ne­lis pir­mau­ja be kon­ku­ren­ci­jos, an­tras – prem­je­ras, tre­čias Kar­baus­kis (Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis – BNS), ket­vir­tas – Ma­ti­jo­šai­tis (Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis – BNS) ir tik po jų – pre­zi­den­tė“, – BNS tei­gė P.Gai­dys.

Pa­sak jo, per me­tus du kar­tus iš­au­gęs R.Kar­baus­kio po­pu­lia­ru­mas yra „la­bai la­bai daug“.

„Re­tas at­ve­jis, kai žmo­gus pra­de­da gar­sė­ti ne ko­kiais įdo­miais skan­da­lais, bet po­zi­ty­viais dar­bais, po­zi­ty­vio­mis kal­bo­mis prieš blo­gus įpro­čius, Nau­sių pa­vyz­džiu, jis spon­so­riuo­ja įvai­rius ren­gi­nius, nes yra tur­tin­gas. Nė­ra įsi­vė­lęs į jo­kius skan­da­lus“, – tei­gė V.Gai­dys.

To­liau se­ka li­be­ral­są­jū­die­čių ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis, ku­rio tei­gia­mi ver­ti­ni­mai šiek tiek su­men­ko. Ma­žiau res­pon­den­tų tei­gi­mai įver­ti­no ir „dar­bie­čių“ va­do­vą Va­len­ti­ną Ma­zu­ro­nį. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus bei par­la­men­ta­ro Juo­zo Ole­ko tei­gia­mi ver­ti­ni­mai ne­pa­ki­to, o Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus iš­au­go. E.Ma­siu­lį ir R.Ši­ma­čių va­sa­rį ma­žiau apk­lau­sos da­ly­vių ver­ti­no ne­pa­lan­kiai. Ne­pa­lan­kiai ver­ti­nan­čių L.Lin­ke­vi­čių, V.Ma­zu­ro­nį ir J.Ole­ką pa­dau­gė­jo.

Po pri­si­pa­ži­ni­mo apie ky­šio da­vi­mą at­sis­ta­ty­di­nu­sios svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės po­pu­lia­ru­mas su­men­ko la­biau­siai – da­bar tei­gia­mai ją ver­ti­na 16,4 proc. res­pon­den­tų – 8,5 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žiau ne­gu prieš mė­ne­sį, ka­da pa­lan­kiai apie mi­nis­trę at­si­lie­pė 24,9 proc. apk­lau­sos da­ly­vių. Pa­si­trau­ku­sią mi­nis­trę ne­igia­mai įver­ti­no 46,3 proc. res­pon­den­tų (sau­sį – 33,3 proc.)

V.Gai­dys sa­ko, kad to­kie apk­lau­sos duo­me­nys ro­do, kad „skan­da­lai sa­vo dar­bą pa­da­rė“. „Ta is­to­ri­ja (mi­nis­trės pra­ne­ši­mas apie ky­šį ir jos apk­lau­sa – BNS) stip­riai pa­vei­kė re­zul­ta­tus“, – tvir­ti­no jis.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės „dar­bie­tės“ Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nės tei­gia­mi ver­ti­ni­mai su­men­ko nuo 16,9 proc. sau­sį iki 12,5 proc. va­sa­rį. Ne­pa­lan­kiai mi­nis­trę ver­ti­na 36 proc. (sau­sį jų bu­vo 27,3 proc.) gy­ven­to­jų. Pa­sta­rą­jį mė­ne­sį mi­nis­trė mo­ky­to­jams pa­skel­bus apie strei­kus, bu­vo ra­gi­na­ma pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę „dėl si­tua­ci­jos na­cio­na­li­nio švie­ti­mo sis­te­mo­je“, taip pat kal­ti­na­ma, kad dar­bi­nio vi­zi­to į Lon­do­ną vy­ko su su­tuok­ti­niu, bei įta­ria­ma dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to mi­nis­te­ri­jai spren­džiant dėl lė­šų mo­kyk­lų re­no­va­ci­jai.

V.Gai­dys ak­cen­tuo­ja, kad la­biau­siai yra nu­smu­kę Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės rei­tin­gai. „Ji tu­ri pa­tį ma­žiau­sią re­zul­ta­tą per jos ka­den­ci­ją“, – BNS sa­kė jis.

Pa­lan­kiai šią po­li­ti­kę ver­ti­na 18,3 proc. (sau­sį – 19,1 proc.) res­pon­den­tų, o ne­pa­lan­kiai – 56,5 proc. (54,2 proc.)

Rep­re­zen­ta­ty­vią apk­lau­są vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“ vyk­dė va­sa­rio 11–19 die­no­mis.