S. Skvernelis „valstiečius“ ragino nepasiduoti interesų grupių įtakai
Šeš­ta­die­nį Kau­ne vyks­tan­čia­me „Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos“ su­va­žia­vi­me kal­bė­jęs prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ra­gi­no iš­rink­tus par­ti­jos na­rius ne­pa­si­duo­ti in­te­re­sų gru­pių įta­kai.

„Jei­gu mes gal­vo­si­me apie tar­pi­nį re­zul­ta­tą, ne­gal­vo­da­mi apie ga­lu­ti­nį, ti­krai pa­da­ry­si­me dar­bą, ku­ris bus blo­giau­siai ver­ti­ni­mas: nu­žu­dy­si­me žmo­nė­se vil­tį. Po­žy­mių to­kių ma­to­si. Kiek­vie­nas pa­žiū­rė­ki­me ir dar kar­tą at­sik­vo­šė­ki­me: in­te­re­sų gru­pės, at­ei­ti ir pa­pra­šy­ti, pa­žiū­rė­ti. Sei­mo na­riai, mes at­sto­vau­ja­me vi­są Lie­tu­vos vals­ty­bę ir žmo­nes. (…) Ne­ga­li vie­nos apy­gar­dos in­te­re­sai nu­lem­ti es­mi­nį pa­si­rin­ki­mą, tu­ri­me pa­kil­ti virš to“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Jis tei­gė, kad tu­ri baig­tis po­rin­ki­mi­nė eu­fo­ri­ja ir me­tas pra­dė­ti dirb­ti.

„Es­mi­nis žo­dis, ku­ris bu­vo ašis rin­ki­mi­nės kom­pa­ni­jos, ašis, ku­ri su­vie­ni­jo mus ir mū­sų rin­kė­jus – tai bu­vo žo­dis „po­ky­čiai“. Tai nė­ra tuš­čias žo­dis, nė­ra pa­pras­tas, leng­vas žo­dis. Eu­fo­ri­ja – ji tu­ri pra­ei­ti. (...) Pra­ėjo di­džiu­lis pa­si­di­džia­vi­mas, kad pa­vy­ko pa­da­ry­ti, kuo nie­kas ne­ti­kė­jo. Da­bar at­ėjo lai­kas pra­dė­ti dirb­ti ir įgy­ven­din­ti tuos po­ky­čius“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Jis ra­gi­no par­ti­jos ko­le­gas at­lik­ti dar­bus, ku­rie yra bū­ti­ni, net ir tuo­met, kai jie nė­ra po­pu­lia­rūs.

„Kol kas prie­lai­dos tam ti­krai yra ir aš net ne­abe­jo­ju, kad tuos dar­bus, ku­riuos mes pri­va­lo­me pa­da­ry­ti, tu­ri­me da­ry­ti. Jei­gu bus ki­taip, aš at­vi­rai sa­kau – Vy­riau­sy­bė ne­bus be­si­mė­gau­jan­ti val­džia. Ta­da bus ki­ta Vy­riau­sy­bė“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Šeš­ta­die­nį Kau­no ha­lė­je vyks­tan­čia­me su­va­žia­vi­me, bus ren­ka­mas nau­jas par­ti­jos ly­de­ris.

LŽVS tu­ri per 4 tūkst. na­rių. Per per­nai spa­lį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus „vals­tie­čiai“ ga­vo 56 man­da­tus iš 141. Par­ti­ja tu­ri prem­je­ro pos­tą ir dau­gu­mą mi­nis­trų port­fe­lių.