S. Skvernelis turi visas kandidatūras
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko tu­rin­tis kan­di­da­tū­ras į vi­sų mi­nis­te­ri­jų va­do­vų pos­tus, jos ne­for­ma­liai de­rin­tos su Pre­zi­den­tū­ra.

„Ma­nau, kad jei­gu an­tra­die­nį Sei­me spren­di­mas bus pri­im­tas, an­tra­die­nį jau pra­si­dės ofi­cia­lūs su­si­ti­ki­mai su pre­ten­den­tais į mi­nis­trus. Iki an­tra­die­nio ti­krai ne. O po su­ži­no­si­te, ko­kie žmo­nės su­si­ti­ki­muo­se da­ly­vau­ja“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams į klau­si­mą, ka­da pa­aiš­kės bū­si­mų mi­nis­trų pa­var­dės, at­sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jis taip pat pa­tvir­ti­no tu­rin­tis kan­di­da­tus į vi­sas mi­nis­te­ri­jas, sa­kė, kad kar­tu su D.Gry­baus­kai­te de­ri­nan­tis kan­di­da­tus į už­sie­nio rei­ka­lų ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trus, tai pat ap­ta­ręs kan­di­da­tus į ki­tas po­zi­ci­jas.

„Mes ne­ofi­cia­liai kal­ba­me apie kan­di­da­tus, žiū­ri­me, ko­kie pliu­sai, mi­nu­sai, ir ko­kius tiks­lus ke­lia­me, ypač kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je po ne­la­bai ma­lo­nių įvy­kių rei­ka­lin­gas stip­rus va­dy­bi­nin­kas, iš­ma­nan­tis ir gy­ny­bi­nę sfe­rą, ir su­ge­ban­tis su­val­dy­ti va­dy­bos pra­sme mi­nis­te­ri­ją, ypač vie­šuo­sius pir­ki­mus. Aš ne­slėp­siu, dėl vi­sų kan­di­da­tų mes kal­ba­me ir dis­ku­tuo­ja­me“, – pa­tvir­ti­no kan­di­da­tas į prem­je­rus.

Jis kar­tu sa­kė, kad ne­pai­sant anks­tes­nių ne­sklan­du­mų, da­bar san­ty­kiai su pre­zi­den­te „y­ra dar­bi­niai, kons­truk­ty­vūs, ra­cio­na­lūs“. „Ma­nau, kad pri­va­lo­me, kad to­kie san­ty­kiai iš­lik­tų. San­ty­kiai, ko­kie yra su da­bar­ti­ne Vy­riau­sy­be, ti­krai ken­kia vals­ty­bei, tai vi­siš­kai ne­nor­ma­lu. Da­ry­siu vis­ką, kad iki to­kios pa­dė­ties net teo­riš­kai ne­ga­lė­tu­me prie­iti“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

„Gir­dė­jau, kad prem­je­ras jau dau­giau nei pus­me­tį tie­sio­giai ne­bend­rau­ja. O su­si­ti­ki­mai ti­krai tu­ri bū­ti re­gu­lia­rūs, ma­nau, kad taip ir bus, koks pe­rio­diš­ku­mas, nu­spręs ša­lies va­do­vė. Ti­krai mes pri­va­lo­me kal­bė­tis ir su­si­ti­ki­nė­ti“, – pri­dū­rė kan­di­da­tas į prem­je­rus.

Vė­liau per su­si­ti­ki­mą su Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja jis tvir­ti­no, kad mi­nis­trams bus lei­džia­ma pa­tiems rink­tis ko­man­das, bet „su mi­nis­tro pir­mi­nin­ko ži­nia“.

Pa­sak S.Skver­ne­lio, koa­li­ci­nės par­ti­jos jo­kių kvo­tų mi­nis­te­ri­jo­se, kiek kur sa­vo at­sto­vų ga­li de­le­guo­ti, ne­tu­rės.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį pa­tei­kė Sei­mui S.Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą į mi­nis­trus pir­mi­nin­kus. To­liau kan­di­da­tas su­si­tiks su frak­ci­jo­mis, o ki­tą sa­vai­tę Sei­mas bal­suos, ar pri­tar­ti jo kan­di­da­tū­rai. Prem­je­rą ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.