S. Skvernelis tapo „valstiečių“ vėliavnešiu
Rei­tin­gų ly­de­ris vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis į Sei­mo rin­ki­mus eis drau­ge su mi­li­jo­nie­riaus Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). Bū­si­mos per­ga­lės nuo­jau­tą tem­do į mi­nis­trus de­le­ga­vu­sių „tvar­kie­čių“ užuo­mi­nos, kad to­kiu at­ve­ju bū­tų pa­do­ru pa­lik­ti pos­tą.

Il­gą lai­ką pa­slap­tin­gai ty­lė­jęs, ku­rią po­li­ti­nę jė­gą rink­sis kaip pa­ke­lei­vę į Sei­mą, S. Skver­ne­lis va­kar at­sklei­dė kor­tas. Ti­krų­jų ver­ty­bių iš­siil­gu­sio mi­nis­tro bend­ra­žy­ge ta­po vos vie­ną at­sto­vą šios ka­den­ci­jos par­la­men­te tu­rin­ti LVŽS. Ko­kia vie­ta S. Skver­ne­liui ati­teks rin­ki­mų są­ra­še, ža­da­ma pra­neš­ti ba­lan­džio pa­bai­go­je. Ne­par­ti­nio mi­nis­tro pa­si­rin­ki­mą eks­per­tai ver­ti­no kaip ra­cio­na­lų. Tuo me­tu val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai įžvel­gė su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos po­li­ti­nį ab­sur­dą.

Pa­siil­go ver­ty­bių

„Ap­sisp­ren­džiau da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se su tais žmo­nė­mis, ku­rie sa­vo dar­bus, idė­jas grin­džia ver­ty­bė­mis, ku­rie tu­ri am­bi­ci­jų keis­ti vals­ty­bę, da­ry­ti po­li­ti­ką ki­to­kią – są­ži­nin­gą, žmo­giš­ką, pa­grįs­tą žo­džio lai­ky­mu­si, pa­do­ru­mu, ku­rie at­ve­ria ke­lią į po­li­ti­ką ne­par­ti­niams žmo­nėms“, – va­kar pra­ne­šė S. Skver­ne­lis. Jis ti­ki­no to­liau lik­siąs ne­par­ti­nis, esą tai ir ta­po mo­ty­vu rink­tis LVŽS. „Jun­giuo­si prie tų žmo­nių, ku­rie yra sa­vo sri­čių au­to­ri­te­tai, pro­fe­sio­na­lai. Jiems vie­nin­te­lė ga­li­my­bė da­ly­vau­ti po­li­ti­ko­je – ras­ti žmo­nes, ku­rie va­do­vau­ja­si tam ti­kro­mis ver­ty­bė­mis“, – tei­gė mi­nis­tras.

S. Skver­ne­lis pri­si­pa­ži­no, kad dėl da­ly­va­vi­mo rin­ki­muo­se rim­čiau kal­bė­jo­si su dviem po­li­ti­nė­mis jė­go­mis. Kar­tu ne­slė­pė su­lau­kęs kai ku­rio­se par­ti­jo­se skep­tiš­ko po­žiū­rio. „Tai na­tū­ra­lus po­žiū­ris žmo­nių, ku­rie ne­no­ri sve­ti­mo nau­jo vei­do, ku­rie nuo­sek­liai da­ro par­ti­nę kar­je­rą 25 me­tus ir žiū­ri į ki­tą kaip į ga­li­mą kon­ku­ren­tą“, – kal­bė­jo S. Skver­ne­lis.

Ži­niask­lai­do­je bu­vo skelb­ta, jog mi­nis­trą vi­lio­jo val­dan­tie­ji so­cial­de­mo­kra­tai ir opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis. So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las va­kar sa­kė, kad dėl S. Skver­ne­lio da­ly­va­vi­mo Sei­mo rin­ki­muo­se su LSDP nie­ka­da ne­bu­vo su­tar­ta. „Vi­sa tai tik spe­ku­lia­ci­jos“, – LŽ tvir­ti­no jis. Ži­nią, kad S. Skver­ne­lis ir to­liau ke­ti­na lik­ti ne­par­ti­nis, G. Kir­ki­las ver­ti­no kaip po­li­ti­kos nau­jo­ko spren­di­mą. „A­tro­do šiek tiek nai­viai“, – pri­dū­rė par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas. Pa­sak ki­to LSDP vi­ce­pir­mi­nin­ko Al­gir­do Sy­so, pre­zi­den­tę po­pu­lia­ru­mu len­kian­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras yra ma­sa­las, prie ku­rio „plau­kia žu­vys“.

Ra­gi­na ap­sisp­ręs­ti

S. Skver­ne­lio pa­si­rin­ki­mą skep­tiš­kai įver­ti­no koa­li­ci­jos par­tne­riai „tvar­kie­čiai“ ir „dar­bie­čiai“. „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas par­eiš­kė, kad to­kiu at­ve­ju mi­nis­trui bū­tų „są­ži­nin­ga ir pa­do­ru“ pa­lik­ti pos­tą. „Ma­nau, at­sa­kin­gas mi­nis­tras tu­rė­tų pa­gal­vo­ti iki Ve­ly­kų ir pri­im­ti spren­di­mą“, – rė­žė R. Pa­ksas. Šį klau­si­mą jis pla­nuo­ja ap­tar­ti su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi.

Dar­bo par­ti­jos (DP) pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis si­tua­ci­ją pa­va­di­no „po­li­ti­niu ab­sur­du“. „Jei­gu į to­kią pa­dė­tį pa­tek­tų DP mi­nis­tras, ne­dels­da­mi kreip­tu­mės į prem­je­rą ir pra­šy­tu­me jį at­leis­ti kaip pra­ra­du­sį mū­sų po­li­ti­nės par­ti­jos pa­si­ti­kė­ji­mą“, – aiš­ki­no DP ly­de­ris. Pa­sak jo, for­muo­jant koa­li­ci­ją kiek­vie­nas val­dan­čio­sios dau­gu­mos par­tne­ris nu­brė­žė at­sa­ko­my­bės ri­bas ir pa­si­da­li­jo mi­nis­trų ka­bi­ne­to kvo­tas. „Kie­no nuo­sta­tas da­bar tu­rė­tų įgy­ven­din­ti S. Skver­ne­lis? Su­pran­tu, jog „vals­tie­čių“, – ste­bė­jo­si V. Ma­zu­ro­nis.

Va­kar S. Skver­ne­lis pa­brė­žė, kad at­sis­ta­ty­din­tų tik su­lau­kęs prem­je­ro A. But­ke­vi­čiaus prie­kaiš­tų dėl ne­vyk­do­mos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos. „Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas yra tie­sio­gi­nis ma­no va­do­vas, jam esu at­skai­tin­gas. Jei­gu ma­no kan­di­da­ta­vi­mas su ki­ta po­li­ti­ne jė­ga truk­do vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, kon­kre­tūs žings­niai bus pa­da­ry­ti“, – ža­dė­jo mi­nis­tras.

S. Skver­ne­lio pa­si­rin­ki­mą va­kar svei­ki­no Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. „Spren­di­mas kan­di­da­tuo­ti su opo­zi­ci­ne par­ti­ja ro­do, kad ti­kri ir rei­ka­lin­gi po­ky­čiai Lie­tu­vo­je su so­cial­de­mo­kra­tais val­džio­je su­nkiai įma­no­mi. Ne­abe­jo­ju – po rin­ki­mų ga­lė­si­me ras­ti bend­rą kal­bą“, – dės­tė kon­ser­va­to­rius.

Ne­par­ti­nio sta­tu­sas nau­din­gas

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­riaus To­mo Ja­ne­liū­no nuo­mo­ne, S. Skver­ne­lio pa­si­rin­ki­mas – ra­cio­na­lus. Tu­rint gal­vo­je, kad LVŽS pa­gal po­pu­lia­ru­mą be­veik pa­si­vi­jo „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ bei DP, „vals­tie­čiai“ ga­li per­kop­ti 5 proc. bar­je­rą ir dirb­ti Sei­me. Ki­ta ver­tus, pa­sak po­li­to­lo­go, LVŽS grei­čiau­siai ne­da­rys spau­di­mo S. Skver­ne­liui ir ne­vers tap­ti jos na­riu, kaip ga­lė­tų elg­tis so­cial­de­mo­kra­tai. Be to, ki­tų par­ti­jų rin­ki­mų są­ra­še nau­jo­kui ti­kriau­siai bū­tų siū­lo­ma kur kas že­mes­nė vie­ta, nei jis gaus da­bar. „LVŽS S. Skver­ne­lis tam­pa rei­ka­lin­ges­nis, ma­to­mes­nis ir svar­bes­nis. Jis ne­iš­ven­gia­mai bus vie­nas ly­de­rių“, – LŽ tvir­ti­no T. Ja­ne­liū­nas. Po­li­to­lo­gas svars­tė, kad R. Pa­kso gra­si­ni­mas at­šauk­ti mi­nis­trą iš pos­to ga­li bū­ti su­tik­tas prieš­iš­kai. Jis abe­jo­jo, ar prem­je­ras, ži­no­da­mas, jog ka­bi­ne­tui gre­sia pa­si­ti­kė­ji­mo pa­ti­kri­ni­mas, „leng­va ran­ka no­rės keis­ti mi­nis­trus“. Juo­lab kad S. Skver­ne­liui, kaip mi­nis­te­ri­jos va­do­vui, jo­kių prie­kaiš­tų ne­tu­ri­ma.

T. Ja­ne­liū­no žo­džiais, nė­ra „ti­pi­nis da­ly­kas“, kai po­li­ti­nės kar­je­ros aukš­tu­mų sie­kian­tis as­muo ne­prik­lau­so par­ti­jai. Pa­pras­tai to­kį ke­lią pa­si­rin­kęs žmo­gus su­pran­ta, jog „rei­kia žais­ti pa­gal po­li­ti­nes tai­syk­les, o par­ti­jos yra ne­iš­ven­gia­ma tos po­li­ti­nės sis­te­mos da­lis“. „S. Skver­ne­lis, ma­tyt, ban­do nau­do­tis ne­par­ti­nio sta­tu­su ži­no­da­mas, kad Lie­tu­vo­je par­ti­jos ne itin mėgs­ta­mos“, – spė­jo po­li­to­lo­gas. S. Skver­ne­lio po­pu­lia­ru­mą iš da­lies le­mia tai, kad jis „ver­ti­na­mas kaip sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­las, o ne kaip ti­pi­nis po­li­ti­kas“. Rin­kė­jų po­žiū­riu, tai ga­li tik pa­di­din­ti po­pu­lia­ru­mą.