S. Skvernelis: svarbiausia apsispręsti dėl socialinio modelio
Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis kar­to­ja, kad di­de­lių po­ky­čių ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te ne­bus – svar­biau­sia, anot jo, bus ap­sisp­ręs­ti dėl nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­ris kai­nuo­tų apie 250 mln. eu­rų.

„Svar­biau­si klau­si­mai, kas su­si­ję dėl so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mu – ar ati­dė­ti, ku­riam lai­kui ati­dė­ti, ar leis­ti šiems įsta­ty­mams įsi­ga­lio­ti. Čia, ma­tyt, svar­biau­sios iš­šū­kis, nes tos ri­zi­kos, kal­bant apie biu­dže­tą, su­si­ju­sios de­fi­ci­tu pa­kan­ka­mai ženk­liu, kal­bant pro­cen­ti­niais punk­tais. Tai aš ma­nau, kad mes tu­ri­me ti­krai už­ti­krin­ti, kad ne­bū­tų pa­žeis­ti mū­sų fis­ka­li­nės po­li­ti­kos įsta­ty­mai“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jo, tei­gi­mu, taip pat svar­bu su­ži­no­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nuo­mo­nę, ar so­cia­li­nis mo­de­lis ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas struk­tū­ri­ne re­for­ma, ki­tu at­ve­ju jo kaš­tus Ko­mi­si­ja įskai­čiuo­tų į vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą.

„Mums la­bai svar­bu Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos po­zi­ci­ja, nes da­bar tu­ri­me įvai­rias nuo­mo­nes, ar tai ga­li bū­ti pri­pa­žin­ta kaip struk­tū­ri­nė re­for­ma. Vis­gi kal­ba­me apie ga­na so­li­džią da­lį, apie 243 mln. eu­rų, ku­rie ga­li pa­di­din­ti biu­dže­to sky­lę. (...) Jei­gu (so­cia­li­nis mo­de­lis – BNS) bus vi­siš­kai ati­dė­tas ar­ba da­li­nai įgy­ven­din­tas, sko­lą mes ti­krai tu­rė­si­me ge­ro­kai ma­žes­nę“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

S.Skver­ne­lis anks­čiau yra sa­kęs, jog so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mas di­din­tų 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tą, to­dėl bent da­lies įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą rei­kė­tų ati­dė­ti pus­me­čiui. Anks­čiau „vals­tie­čiai“ sa­kė, kad jiems rei­kia pus­me­čio pa­to­bu­lin­ti Dar­bo ko­dek­są, o ki­tų so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą ati­dė­ti me­tams.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis BNS yra sa­kęs, kad Dar­bo ko­dek­sas ma­žiau­siai su­si­jęs su biu­dže­tu, to­dėl jis ga­li įsi­ga­lio­ti ir anks­čiau ne­gu ki­ti šio mo­de­lio įstatymai

Pa­gal da­bar­ti­nį pro­jek­tą, vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos at­ei­nan­čiais me­tais sieks 8,476 mlrd. eu­rų, asig­na­vi­mai – 9,059 mlrd. eu­rų, biu­dže­to de­fi­ci­tas – 583,4 mln. eu­rų.

Ti­ki­si pa­skir­ti mi­nis­trus šią savaitę

S. Skver­ne­lis ti­ki­si dar šią sa­vai­tę pre­zi­den­tei ir vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti sa­vo kan­di­da­tus į mi­nis­trus.

„Y­ra ti­ki­my­bė, kad tai bus pa­skelb­ta dar šią sa­vai­tę“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nų ra­di­jui sa­kė jis.

Anot bū­si­mo­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vo, šiuo me­tu dar vyks­ta kon­sul­ta­ci­jos, kan­di­da­tū­rų pa­ti­kri­ni­mai.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas S.Skver­ne­lis prem­je­ru pa­skir­tas an­tra­die­nį. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Mi­nis­trų ka­bi­ne­tą jis tu­ri su­for­muo­ti per 15 die­nų.

„Tiek ne­pri­reiks“, – tei­gė jis.

Mi­nis­trus į par­ei­gas ski­ria pre­zi­den­tė, Sei­mas bal­suo­ja dėl Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos.