S. Skvernelis stos prieš G. Landsbergį
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis at­ei­nan­čiais me­tais vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se grei­čiau­siai da­ly­vaus po Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) spar­nu. Ši par­ti­ja ke­ti­na jį kel­ti kan­di­da­tu Kau­no mies­to Ža­lia­kal­nio vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, kur Sei­mo na­rio man­da­to siek­ti ban­dys ir nau­ja­sis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

To­kią in­for­ma­ci­ją pir­ma­die­nio va­ka­rą vie­no­je te­le­vi­zi­jos lai­do­je vie­šai pa­tvir­ti­no LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

„G. Lands­ber­gis jau bu­vo An­ta­kal­nio (Vil­nius – red.) vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­kel­tas. Pa­skui pa­kei­tė į, kon­ser­va­to­rių po­žiū­riu, ge­res­nę apy­gar­dą. Bet jis gal dar ne­ži­no, kad ten ga­li da­ly­vau­ti po­pu­lia­ru­sis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras“, – par­eiš­kė so­cial­de­mo­kra­tas.

Pa­sak G. Kir­ki­lo, to­kią ži­nią jis tei­kia, nes šiuo klau­si­mu tu­ri „daug in­for­ma­ci­jos“. Esą su S. Skver­ne­liu dėl kan­di­da­ta­vi­mo po so­cial­de­mo­kra­tų spar­nu „ga­lu­ti­nai ne­nu­tar­ta“, bet toks žings­nis, LSDP vi­ce­pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, bū­tų lo­giš­kas – S. Skver­ne­lis dir­ba so­cial­de­mo­kra­tų do­mi­nuo­ja­mo­je Vy­riau­sy­bė­je.

Nors S. Skver­ne­lis for­ma­liai de­le­guo­tas par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, jis nė­ra par­ti­nis. Po prieš mė­ne­sį ki­lu­sios skan­da­lo, kai S. Skver­ne­lis par­eiš­kė at­sis­ta­ty­di­nan­tis dėl in­ci­den­to, ku­rio me­tu įta­ria­ma­sis pa­gro­bė iš po­li­ci­nin­kų au­to­ma­tą ir su juo pa­spru­ko, bet pa­skui ap­si­gal­vo­jo ne­si­trauk­ti, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą į sa­vo gre­tas vi­lio­ja net ke­lios par­ti­jos, pir­miau­sia – LSDP bei opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis.