S. Skvernelis: „Seimo viešbutis nereikalingas, nes visi išrinktieji – lygūs“
Į Sei­mą su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su­si­ruo­šęs bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pa­si­sa­ko prieš bet ko­kias Sei­mo na­riams nu­ma­ty­tas pri­vi­le­gi­jas. Jis tei­gia ne­ma­tan­tis po­rei­kio, kad par­la­men­ta­rai gy­ven­tų Sei­mo vieš­bu­ty­je, o par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms skir­tus pi­ni­gus siū­lo skai­čiuo­ti kaip at­ly­gi­ni­mo da­lį.

Var­žy­tu­vė­se dėl dėl Sei­mo na­rio man­da­to da­ly­vau­jan­tys po­li­ti­kai ne­ven­gia nei po­pu­lis­ti­nių pa­ža­dų, nei skam­bių dek­la­ra­ci­jų. Pa­svars­ty­ti apie įsta­ty­mų ga­ran­tuo­ja­mą Sei­mo na­rių bui­tį S. Skver­ne­lį įkvė­pė in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mus keis­ti Sei­mo vieš­bu­čio lan­gus. „Ti­kriau­siai gir­dė­jo­te: už dau­giau nei pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, ka­den­ci­jos pa­bai­gos pro­ga, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ke­ti­na keis­ti Sei­mo vieš­bu­čio Ge­di­mi­no pros­pek­te lan­gus. Šis so­vie­ti­nio mąs­ty­mo pa­li­ki­mas rei­ka­lau­ja vis dau­giau lė­šų. Pri­si­min­ki­me is­to­ri­ją dėl šio ob­jek­to ap­sau­gos. Bū­da­mas mi­nis­tru pa­siū­liau jos iš­vis at­si­sa­ky­ti – oho, koks ki­lo ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ir pa­si­pik­ti­ni­mas. Ne vi­suo­me­nės – pa­čių iš­rink­tų­jų“, – so­cia­li­nio tink­lo Fa­ce­book as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je ra­šo S. Skver­ne­lis. Pa­sak jo, gal jau me­tas su­pras­ti, kad vi­si Sei­mo na­riai – tiek vil­nie­čiai, ku­rie gy­ve­na ne vieš­bu­ty­je, tiek at­vy­kę iš ki­tų mies­tų – yra ly­gūs! Gal pa­ga­liau lai­kas at­si­sa­ky­ti šio „vieš­bu­čio“? „Sei­mo na­rys tu­ri už­dirb­ti – ir už­dir­ba – tiek, kad iš at­ly­gi­ni­mo ga­lė­tų pats iš­si­nuo­mo­ti gy­ve­na­mą­jį būs­tą Vil­niu­je. Mo­kes­čių mo­kė­to­jams tai ti­krai kai­nuo­tų pi­giau nei so­vie­ti­nio pa­sta­to at­nau­ji­ni­mas ir iš­lai­ky­mas“, – įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas. Jo nuo­mo­ne, tą pa­tį ga­li­ma bū­tų pa­sa­ky­ti ir dėl par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų iš­mo­kų. „Jos tu­ri bū­ti įskai­ty­tos į Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mą. Ta­da te­gul kaip tik no­ri sa­vo už­dirb­tus pi­ni­gus lei­džia kiek­vie­nas Tau­tos iš­rink­ta­sis – te­le­fo­nui, ku­rui ar pieš­tu­kams. Pa­li­ki­me tai spręs­ti pa­tiems Sei­mo na­riams, ne­že­min­ki­me jų pseu­dop­ri­vi­le­gi­jo­mis. O rin­kė­jai įver­tins, ar lė­šos pa­nau­do­tos efek­ty­viai. Ki­tų rin­ki­mų me­tu“, – ma­no S. Skver­ne­lis.