S. Skvernelis: sakote, negalima naikinti PVM lengvatos šildymui?
Nau­ja­sis Vy­riau­sy­bės va­do­vas Sau­lius Skver­ne­lis, kreip­da­ma­sis į sku­bo­to spren­di­mo nai­kin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos cen­tri­niam šil­dy­mui opo­nen­tus, par­eiš­kė, kad jei sa­vi­val­dy­bės ne­švais­ty­tų lė­šų so­cia­li­nės par­amos tei­ki­mui ki­toms reik­mėms, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos at­sto­vų da­ly­va­vi­mui „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ par­em­ti, jų pa­kak­tų pa­dė­ti skur­džiai gy­ve­nan­tiems pi­lie­čiams.

„Sa­ko­te, nie­ku gy­vu ne­ga­li­ma nai­kin­ti PVM leng­va­tos šil­dy­mui? Ge­rai, bet ži­no­ki­te, kad leng­va­ta tai­ko­ma vi­siems be iš­im­ties. Taip pat ir tiems, ku­rie tu­ri di­de­lės ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, erd­vius ir pra­ban­gius bu­tus Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je. Ji ne­tai­ko­ma žmo­nėms, gy­ve­nan­tiems pri­va­čiuo­se na­muo­se. Ne­tai­ko­ma tiems, ku­rie ne­si­nau­do­ja cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­ma ši­lu­ma. Lie­tu­va, ži­no­te, ne tik mies­tai ir dau­gia­bu­čiai, bet ir mies­te­liai bei kai­mai, kur žmo­nės gy­ve­na in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, šil­do­si elek­tra, mal­ko­mis, ang­li­mis. Apie jo­kias PVM leng­va­tas jie nė­ra net gir­dė­ję“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ šian­dien pa­skel­bė prem­je­ras S. Skver­ne­lis.

Šian­dien, gruo­džio 20 die­ną, Sei­mas pri­ėmė spren­di­mą pa­lik­ti ga­lio­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui iki 2017 me­tų bir­že­lio.

„Smulk­me­na to­kia: tai­ky­da­mi leng­va­tą, są­mo­nin­gai stab­do­me se­nų ir „kiau­rų“ dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mą. Pa­pras­tai ta­riant, švais­to­me ener­gi­ją ir „šil­do­me orą“. Be­je, o kas pri­siims at­sa­ko­my­bę už per­duo­tus ši­lu­mos ūkius pri­va­tiems ad­mi­nis­tra­to­riams? O kaip dėl au­di­to me­tu nu­sta­ty­tų grobs­ty­mų, kai į ši­lu­mos kai­ną bu­vo įtrau­kia­mi „ba­liu­kai“, te­ni­so kor­tai ar eg­zo­ti­nės ke­lio­nės? To­kia vi­sai so­li­di su­ma eu­rų, ku­rie bu­vo pa­nau­do­ti tai­kant tą pa­čią PVM leng­va­tą“, – šian­dien sa­vo pa­si­pik­ti­ni­mą lie­jo S. Skver­ne­lis.

Jo tei­gi­mu, „drą­sios ir už žmo­nių in­te­re­sus ko­vo­jan­čios sa­vi­val­dy­bės“, at­lai­kiu­sios ti­krą „ka­rą“ ir at­siė­mu­sios anks­čiau iš­nuo­mo­tus ši­lu­mos ūkius, su­ge­bė­jo šil­dy­mo kai­ną su­ma­žin­ti 20–40 pro­cen­tų. „Tai kam skir­ta PVM leng­va­ta? Pa­si­tu­rin­tiems žmo­nėms rem­ti? Ši­lu­mos ūkius val­dan­čioms bend­ro­vėms? Ar vis­gi so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms? Jei­gu pa­sta­rie­siems – tai siū­lo­mas kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas yra so­cia­liai tei­sin­gas!“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

Pa­sak jo, jei sa­vi­val­dy­bės ne­švais­ty­tų ki­toms reik­mėms so­cia­li­nei par­amai skir­tų lė­šų, jų pa­kak­tų po­rei­kiams ten­kin­ti. Vy­riau­sy­bės va­do­vo skel­bia­mais duo­me­ni­mis, so­cia­li­nės par­amos tei­ki­mui sa­vi­val­dy­bėms kas­met ski­ria­ma 228 mln. eu­rų. Iš šių lė­šų 2015 me­tais li­ko ne­pa­nau­do­ta dau­giau kaip 125 mln. eu­rų, 2016-ai­siais, prog­no­zuo­ja­ma, bus ne­pa­nau­do­ta 141 mln.

S. Skver­ne­lis nu­ro­do, kad su­tau­py­tas lė­šas sa­vi­val­dy­bės pa­nau­do­ja „į­do­miai“. Jis var­di­ja, kad šie pi­ni­gai ski­ria­mi su­rink­ti, trans­por­tuo­ti ir ap­do­ro­ti ko­mu­na­li­nes at­lie­kas re­gio­no ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­ne, ka­pi­nių prie­žiū­rai ad­mi­nis­truo­ti, Bal­ti­jos jū­ros van­dens ko­ky­bei ge­rin­ti vys­tant van­dens nuo­te­kų tink­lus, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­bui or­ga­ni­zuo­ti, iš­ei­ti­nei iš­mo­kai iš­mo­kė­ti (švie­ti­mo įstai­gos va­do­vui), sau­lės ba­te­ri­joms įreng­ti So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre, ža­los at­ly­gi­ni­mo prie­vo­lei vyk­dy­ti (pa­gal teis­mo spren­di­mą), sa­vi­val­dy­bės kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms įsi­gy­ti, kom­piu­te­ri­nių prog­ra­mų prie­žiū­rai ir pa­na­šiai.

„Ir pa­sku­ti­nis, man as­me­niš­kai pats ge­riau­sias: Lie­tu­vos at­sto­vų da­ly­va­vi­mui dai­nų kon­kur­se „Eu­ro­vi­zi­ja 2015“ da­li­nai fi­nan­suo­ti“, – ra­šė S. Skver­ne­lis.