S. Skvernelis raikys laimės pyragą
Kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis, va­kar pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­mui, par­eiš­kė esąs va­di­na­mo­sios lai­mės eko­no­mi­kos ša­li­nin­kas. To­dėl ti­ki­no da­ry­sian­tis vis­ką, kad lai­mės py­ra­go par­agau­tų vi­si ša­lies pi­lie­čiai. Kas tu­rė­tų jį rai­ky­ti kar­tu su S. Skver­ne­liu, to­liau lie­ka ne­aiš­ku – bū­si­mų mi­nis­trų pa­var­dės ofi­cia­liai vis ne­skel­bia­mos.

Bū­si­ma­sis XVII Vy­riau­sy­bės va­do­vas S. Skver­ne­lis, tap­sian­tis 13-uo­ju per ket­vir­tį am­žiaus Lie­tu­vos prem­je­ru, va­kar Sei­mo tri­bū­no­je iš­dės­tė sa­vo ir jį de­le­ga­vu­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos po­žiū­rį į pa­grin­di­nes ša­lies prob­le­mas ir trum­pai įvar­di­jo jų spren­di­mo bū­dus. Ke­lis­kart sa­vo kal­bo­je pa­kar­to­jęs fra­zę „pa­ma­ti­nis gė­ris“, pre­ten­den­tas Sei­mo na­rių bu­vo par­agin­tas pa­tiks­lin­ti, ką tu­ri gal­vo­je.

„E­su so­cia­liai at­sa­kin­gos ir so­cia­liai jau­trios vals­ty­bės ša­li­nin­kas. Va­di­na­mo­sios lai­mės eko­no­mi­kos ša­li­nin­kas, to­dėl ma­nau, kad į eko­no­mi­nių ir ki­tų prob­le­mų spren­di­mą tu­ri­me žiū­rė­ti ne vien per pel­no ir nau­dos pri­zmę“, – pa­aiš­ki­no S. Skver­ne­lis. Va­kar kan­di­da­tas pra­dė­jo su­si­ti­ki­mus su par­la­men­to frak­ci­jo­mis. Ki­tą an­tra­die­nį Sei­mas grei­čiau­siai pa­lai­mins S. Skver­ne­lio sie­kį tap­ti mi­nis­tru pir­mi­nin­ku.

Ga­vo pa­si­ti­kė­ji­mo kre­di­tą

Teik­da­ma Sei­mui svars­ty­ti S. Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą pre­zi­den­tė Da­li Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad mi­nis­tro pir­mi­nin­ko at­sa­ko­my­bė – ma­ty­ti vis­ką ir rū­pin­tis vi­sais, at­liep­ti ten, kur opiau­sia, kur la­biau­siai rei­kia per­mai­nų, ran­dant ge­riau­sią ba­lan­są tarp vi­suo­me­nės lū­kes­čių bei no­rų ir vals­ty­bės ga­li­my­bių.

„Vi­si spren­di­mai tu­rės bū­ti pa­grįs­ti at­sa­kin­ga po­li­ti­ka, bū­tent to­kio po­žiū­rio ti­ki­si Lie­tu­vos žmo­nės“, – tei­gė ša­lies va­do­vė. Anot jos, S. Skver­ne­liui su­teik­tas di­de­lis pa­si­ti­kė­ji­mo kre­di­tas, ku­rį teks grą­žin­ti jam ir nau­ja­jai Vy­riau­sy­bei. D. Gry­baus­kai­tės ti­ki­ni­mu, Vy­riau­sy­bės va­do­vo lauks daug iš­šū­kių, bet su­sit­var­ky­ti jam pa­dės pa­tir­tis, su­kaup­ta va­do­vau­jant po­li­ci­jai, ir dar­bas anks­tes­nia­me mi­nis­trų ka­bi­ne­te, ku­ria­me kan­di­da­tas ėjo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas. Pre­zi­den­tė vy­lė­si, kad par­la­men­ta­rai pri­tars tei­kia­mai kan­di­da­tū­rai.

Iki šiol Sei­mui ne­įti­ko tik vie­nas pre­zi­den­to teik­tas pre­ten­den­tas į prem­je­rus – 2006 me­tais par­la­men­tas at­me­tė Val­do Adam­kaus siū­ly­to so­cial­de­mo­kra­to Zig­man­to Bal­čy­čio kan­di­da­tū­rą.

Svar­biau­sia – šei­ma

Kal­bė­da­mas Sei­mo tri­bū­no­je S. Skver­ne­lis ne pir­mą kar­tą pa­brė­žė, kad Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tai bus so­cia­li­nės at­skir­ties ir skur­do ma­ži­ni­mas, mė­gi­ni­mas įveik­ti de­mog­ra­fi­nius bei emig­ra­ci­nius iš­šū­kius, švie­ti­mo sis­te­mos pert­var­ka. Daug dė­me­sio kan­di­da­tas sky­rė šei­mos bei su­si­ju­sioms prob­le­moms ap­tar­ti. „Lie­tu­va ne­ga­li ty­lo­mis nyk­ti“, – tei­gė po­li­ti­kas. Ne­se­niai kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“ S. Skver­ne­lis yra pri­si­pa­ži­nęs, kad jo pa­ties pri­ori­te­tas yra šei­ma. To­dėl ir ta­pęs prem­je­ru šei­mai jis ža­da skir­ti pa­kan­ka­mai dė­me­sio ir lai­ko. Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, dar­bą rei­kia or­ga­ni­zuo­ti taip, kad ne­nu­ken­tė­tų ir as­me­ni­nis gy­ve­ni­mas.

„No­riu ma­ty­ti, kaip au­ga ma­no vai­kai“, – sa­kė du­krą ir ne­se­niai gi­mu­sį sū­nų tu­rin­tis S. Skver­ne­lis. Sa­vo kal­bo­je jis taip pat sky­rė dė­me­sio įvai­ki­ni­mo, ne­dar­bo, smur­to, ko­rup­ci­jos, svei­ka­tos ap­sau­gos, švie­ti­mo prob­le­moms.

Ko­man­di­nio dar­bo ša­li­nin­kas

At­siž­velg­da­mas į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją S. Skver­ne­lis pa­brė­žė bū­ti­ny­bę stip­rin­ti ša­lies gy­ny­bi­nę ga­lią. Jis už­si­mi­nė, kad il­guo­ju lai­ko­tar­piu bus sie­kia­ma pe­rei­ti prie vi­suo­ti­nės pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos. „Šian­dien ne­ga­li­me sau leis­ti pra­ban­gos di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą pa­ma­žu. Pri­va­lo­me siųs­ti aiš­kų ženk­lą par­tne­riams ir vals­ty­bėms re­gio­ne, kad į sa­vo ša­lies gy­ny­bą žiū­ri­me at­sa­kin­gai, bū­ti­na di­din­ti šauk­ti­nių skai­čių ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­jė­gu­mus“, – kal­bė­jo kan­di­da­tas. Anot jo, jei si­tua­ci­ja ne­si­keis, jau 2018-ai­siais gy­ny­bai bus sie­kia­ma skir­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to dy­džio fi­nan­sa­vi­mą.

Ka­dan­gi nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mas di­din­tų 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tą, bent da­lies įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą, kan­di­da­to nuo­mo­ne, rei­kė­tų ati­dė­ti pus­me­čiui. Pa­sak jo, dėl to jau pra­dė­tas dia­lo­gas su Sei­mo ko­mi­te­tais.

„Vi­sa­da bu­vau ir esu ko­man­di­nio dar­bo ša­li­nin­kas. Pir­me­ny­bę tei­kiu so­cia­li­niam dia­lo­gui, o ne konf­lik­ti­niam prob­le­mų spren­di­mo bū­dui. Esu ryž­tin­gų spren­di­mų ir po­ky­čių ša­li­nin­kas. Ta­čiau ryž­tas – ne fa­na­tiz­mas, po­ky­čiai – ne ra­di­ka­liz­mas ir re­vo­liu­ci­jos. Tvir­tai ti­kiu, kad tik lais­vas, kri­tiš­kai mąs­tan­tis ir ku­rian­tis žmo­gus ga­li bū­ti po­ky­čių ar­chi­tek­tas, drą­sus ir ryž­tin­gas jų įgy­ven­din­to­jas“, – baig­da­mas kal­bą sa­kė S. Skver­ne­lis.

Kan­di­da­to į Vy­riau­sy­bės va­do­vus kal­ba taip pa­ti­ko lai­ki­na­jam prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, kad šis pri­si­pa­ži­no ne­tu­rįs klau­si­mų. Sa­vo įpė­di­niui jis lin­kė­jo iš­tver­mės, ryž­to ir ma­žiau dė­me­sio kreip­ti į ne­re­tai ne­pel­ny­tus prie­kaiš­tus. „Ti­krai esu at­spa­rus įvai­riam iš­orės po­vei­kiui“, – pa­ti­ki­no S. Skver­ne­lis.

Da­li­jo­si vi­zi­jo­mis

Sei­mo na­riai kan­di­da­tą api­py­lė klau­si­mais. Ka­dan­gi dau­ge­liui rū­pė­jo švie­ti­mo rei­ka­lai, S. Skver­ne­lis pa­si­da­li­jo sa­vo at­ei­ties mo­kyk­los vi­zi­ja. „Pir­miau­sia ma­ty­čiau mo­kyk­lo­je dir­ban­tį orų mo­ky­to­ją, ku­ris už sa­vo su­nkų dar­bą gau­na orų at­ly­gį ir ku­rio po­ten­cia­las pa­nau­do­ja­mas vi­sa­pu­siš­kai, tiek per edu­ka­ci­ją, tiek per po­pa­mo­ki­nę veik­lą. Ma­tau mo­ky­to­ją, ku­ris yra au­to­ri­te­tas tiek vi­suo­me­nė­je, tiek vai­kams, ku­ris ug­do kū­ry­bin­gą, kri­tiš­kai mąs­tan­čią as­me­ny­bę, ne me­cha­niš­kai per­tei­kia ži­nias“, – dės­tė pre­ten­den­tas. Jo tei­gi­mu, vai­kas mo­kyk­lo­je tu­ri jaus­tis sau­gus, ne­tu­ri lik­ti pa­ty­čių. „Ma­tau vai­ką, ku­ris ga­lės įsto­ti į kon­ku­ren­cin­gus Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tus“, – sa­kė jis.

Pa­klaus­tas apie dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mą S. Skver­ne­lis pa­žy­mė­jo, kad rei­kia „ver­tin­ti kiek­vie­ną lie­tu­vį, kad ir kur jis bū­tų“. Ka­dan­gi reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo, ži­nant rin­kė­jų ak­ty­vu­mą, „di­džiu­lė ri­zi­ka“, lie­ka vie­nin­te­lis bū­das – „su­ras­ti efek­ty­viau­sią Kons­ti­tu­ci­jai ne­prieš­ta­rau­jan­tį ke­lią“.

Port­fe­liai iš­da­ly­ti?

S. Skver­ne­lis Sei­mo na­riams ne­atsk­lei­dė bū­si­mų­jų mi­nis­trų pa­var­džių. „Ga­liu už­ti­krin­ti, kad fi­nan­sų mi­nis­tras ti­krai mo­kės sa­ky­ti ir „ne“, ir „taip“, bus bend­ra­dar­biau­jan­tis ir mąs­tan­tis, ne tik vis­ką ne­igian­tis“, – sa­kė bū­si­ma­sis prem­je­ras, pa­klaus­tas, ką yra nu­ma­tęs į de­ši­nio­sios ran­kos – fi­nan­sų mi­nis­tro – kė­dę.

Bend­rau­da­mas su žur­na­lis­tais S. Skver­ne­lis taip pat pa­kar­to­jo, kad iki an­tra­die­nio, kai Sei­mas grei­čiau­siai pri­tars jo kan­di­da­tū­rai, apie mi­nis­trus ne­kal­bė­siąs. Jis tvir­ti­no, kad esa­ma pre­ten­den­tų į vi­sų mi­nis­te­ri­jų va­do­vus, dėl jų ta­ria­ma­si su pre­zi­den­te. Be ki­ta ko, su D.Gry­baus­kai­te de­ri­na­mi kan­di­da­tai į už­sie­nio rei­ka­lų ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trus.

„Neo­fi­cia­liai kal­ba­me apie kan­di­da­tus, žiū­ri­me, ko­kie pliu­sai, mi­nu­sai, ko­kius tiks­lus ke­lia­me. Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je po ne­la­bai ma­lo­nių įvy­kių rei­ka­lin­gas stip­rus va­dy­bi­nin­kas, iš­ma­nan­tis gy­ny­bos sri­tį ir su­ge­ban­tis su­val­dy­ti mi­nis­te­ri­ją va­dy­bos po­žiū­riu, ypač vie­šuo­sius pir­ki­mus“, – tei­gė kan­di­da­tas.

S. Skver­ne­lis ti­ki­no, kad nors anks­čiau ir bu­vo ne­sklan­du­mų, da­bar san­ty­kiai su pre­zi­den­te „y­ra dar­bi­niai, kons­truk­ty­vūs, ra­cio­na­lūs“. „Ma­nau, pri­va­lo­me to­kius iš­lai­ky­ti. Nes to­kie san­ty­kiai, ko­kie yra su da­bar­ti­ne Vy­riau­sy­be, ti­krai ken­kia vals­ty­bei, tai vi­siš­kai ne­nor­ma­lu. Da­ry­siu vis­ką, kad iki to­kios pa­dė­ties net teo­riš­kai ne­ga­lė­tu­me prie­iti“, – ža­dė­jo S. Skver­ne­lis.

Ma­to privalumų

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, kan­di­da­tas į prem­je­rus tu­ri ne­ma­žai pri­va­lu­mų. Pir­miau­sia, bū­ti mi­nis­tru pir­mi­nin­ku op­ti­ma­lus am­žius – „jau­nas ir jau pa­ty­ręs“. Taip pat iš­si­la­vi­ni­mas – in­ži­nie­rius ir tei­si­nin­kas, o tai esą leis vis­ką ver­tin­ti „iš skir­tin­gų pers­pek­ty­vų“.

„Kaip tam ti­kras iš­šū­kis – pa­tir­tis ir kom­pe­ten­ci­ja eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų sri­ty­je. Bū­da­mas mi­nis­tru, po­li­ci­jos va­do­vu jis yra su­si­dū­ręs su šiais klau­si­mais, ta­čiau mi­nis­trui pir­mi­nin­kui rei­kia pla­tes­nio aki­ra­čio ir ži­no­ji­mo. To­dėl la­bai svar­bu, kas bus fi­nan­sų, ūkio mi­nis­trai, ko­kia šių sri­čių ko­man­da dirbs Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je . Nuo to ne­ma­žai pri­klau­sys prem­je­ro spren­di­mai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Kru­pa­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, kan­di­da­to pri­sis­ta­ty­mas bu­vo „ga­na kri­tiš­kas, ta­čiau ne vis­kas bu­vo pie­šia­ma juo­do­mis spal­vo­mis“. „Kal­bė­ta apie prob­le­mas, mė­gin­ta pa­žy­mė­ti punk­ty­rus, kaip jas rei­kė­tų spręs­ti. Orien­ty­rai bu­vo aiš­kūs, jie adek­va­tūs si­tua­ci­jai, ku­rio­je šian­dien yra Lie­tu­vos vi­suo­me­nė“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

Eko­no­mis­to Gi­ta­no Nau­sė­dos nuo­mo­ne, esant da­bar­ti­nei po­li­ti­nei pa­dė­čiai, S. Skver­ne­lis – vie­nas sėk­min­giau­sių kan­di­da­tų į prem­je­rus. „Jis ga­na san­tū­rus, ieš­kan­tis komp­ro­mi­sų žmo­gus. Ma­tant bū­si­mos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos pro­jek­tus, aki­vaiz­du, kad tų komp­ro­mi­sų ti­krai rei­kės ieš­ko­ti“, – prog­no­za­vo jis.

G. Nau­sė­da tei­gė pa­sta­rą­jį pus­me­tį pa­ste­bė­jęs ne­ma­žą S. Skver­ne­lio, kaip po­li­ti­ko, prog­re­są. „Kal­bo­se at­si­ra­do pla­ti klau­si­mų pa­le­tė, ma­ty­ti, kad jis skai­to, orien­tuo­ja­si. To­dėl ti­krai ne­kri­ti­kuo­siu, o pa­sa­ky­siu ge­rą žo­dį apie žmo­gų, ku­ris tik pra­de­da sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą“, – sa­kė G. Nau­sė­da.