S. Skvernelis ragina aiškiau apibrėžti valstybės saugomus objektus
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis ra­gi­na aiš­kiau apib­rėž­ti vals­ty­bės sau­go­mus ob­jek­tus: per­žiū­rė­ti, ku­riuos iš jų rei­kia sau­go­ti ir ko­kio­mis prie­mo­nė­mis.

„Tu­ri­me nu­sta­ty­ti kri­te­ri­jus, pir­miau­sia, ko­kie ob­jek­tai vals­ty­bei yra svar­būs. Yra re­gis­tras, vis­kas tvar­ko­je, bet į re­gis­trą įtrauk­ta vis­kas, net ke­li­nin­kų įmo­nės. Tei­sin­gai, tai la­bai svar­bus ob­jek­tas, bet kal­bant apie ap­sau­gą, tai pir­miau­sia tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ti kri­te­ri­jai – ką rei­kia sau­go­ti“, – per Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos (VST) pra­ėju­sių me­tų veik­los ap­ta­ri­mą kal­bė­jo mi­nis­tras.

Jis pa­brė­žė, kad šiuo klau­si­mu la­bai svar­bu bū­tų iš­girs­ti ir ka­rių po­zi­ci­ją, ku­rie įver­tin­tų, ar ob­jek­tus svar­bu sau­go­ti ir žvel­giant iš vals­ty­bės sau­gu­mo bei NA­TO pers­pek­ty­vų.

„Aš ne­ži­nau, ar til­tas per Du­by­są ka­ri­niu po­žiū­riu stra­te­giš­kai svar­bus taip, kaip bu­vo prieš 25 me­tus? Ne­ga­liu to pa­sa­ky­ti – ar jį rei­kia bū­tent taip sau­go­ti, ar ga­li bū­ti pa­si­rink­tos ki­tos sau­go­ji­mo prie­mo­nės?“ – svars­tė S.Skver­ne­lis.

Jis taip pat mi­nė­jo ge­le­žin­ke­lio til­tą per Ne­mu­ną ir pri­mi­nė, kad tuo me­tu Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nė elek­tri­nė nė­ra sau­go­ma.

Pa­sak mi­nis­tro, dėl to tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ti ne tik sau­go­mi ob­jek­tai, bet ir apib­rėž­ta, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis jie bus sau­go­mi – tech­ni­nė­mis ar fi­zi­ne ap­sau­ga, ku­rių ob­jek­tų ap­sau­gą ga­li­ma pa­ti­kė­ti pri­va­čioms tar­ny­boms ir ko­kias prie­mo­nes jų ap­sau­gai tu­rė­tų pa­si­telk­ti jos.

„Aš su­pran­tu, kad vi­siems – „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“, „Klai­pė­dos naf­tai“ – la­bai pa­to­gu, kad vis­kas sau­go­ma vals­ty­bės lė­šo­mis. Sta­tu­ti­nė ap­sau­ga yra žiau­riai bran­gi – vi­suo­me­nei bran­gi“, – kal­bė­jo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vas.

Jis ža­dė­jo šį klau­si­mą spręs­ti su Vy­riau­sy­bės, Sei­mo ir pre­zi­den­tės pa­gal­ba.

S.Skver­ne­lis taip pat kri­ti­ka­vo skir­tin­gų tar­ny­bų ne­bend­ra­dar­bia­vi­mą, at­kreip­da­mas dė­me­sį į, jo žo­džiais, ne­svei­ką kon­ku­ren­ci­ją, ku­ri ne­už­ti­kri­na ra­cio­na­laus re­sur­sų pa­nau­do­ji­mo.

„Aš su­pran­tu, kad kiek­vie­nas no­ri tu­rė­ti vis­ką sa­vo. Gal tur­tin­go­je vals­ty­bė­je ir ga­li­ma vis­ką sau leis­ti“, – kal­bė­jo Skver­ne­lis, kaip pa­vyz­dį pa­teik­da­mas ki­no­lo­gi­jos cen­trus, ku­riuos tu­ri ir po­li­ci­ja, ir VST, ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba.

Po pri­sta­ty­mo mi­nis­tras žur­na­lis­tams sa­kė, kad pa­stan­gos kon­so­li­duo­ti vi­sas pa­jė­gas jau de­da­mos, sie­kiant su­ma­žin­ti vi­di­nę kon­ku­ren­ci­ją vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je.