S. Skvernelis: PVM lengvata šildymui – neteisinga
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, jog pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­ta cen­tri­niam šil­dy­mui yra ne­tei­sin­ga, nes di­de­lė da­lis ja be­si­nau­do­jan­čių gy­ven­to­jų tu­ri ga­li­my­bes su­si­mo­kė­ti pil­ną šil­dy­mo kai­ną.

„Mes tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad šil­dy­mo PVM leng­va­ta, kaip ir dau­ge­lis ki­tų PVM leng­va­tų, nė­ra so­cia­liai tei­sin­ga. Ne­ma­žai žmo­nių gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se, bet di­de­lė da­lis jų ga­lė­tų su­si­mo­kė­ti pil­ną kai­ną už šil­dy­mą, nes tai lei­džia gau­na­mos pa­ja­mos. Juo la­biau, kad pa­ja­mos lei­džia tą pa­da­ry­ti, o tie kas ne­si­nau­do­ja cen­tri­niu šil­dy­mu, tai leng­va­tos ne­tu­ri. Tai yra ne­tei­sin­ga leng­va­ta“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jo tei­gi­mu, PVM leng­va­tos šil­dy­mui pra­tę­si­mas iki šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gos ir aps­kri­tai ap­sisp­ren­di­mas dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui tai­ky­mo yra tik po­li­ti­nis klau­si­mas.

„Jei­gu bū­tų pri­im­tas spren­di­mas ne­pra­tęs­ti šios leng­va­tos, tai yra nu­ma­ty­ti kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mai kam ti­krai rei­kia. Ši­tas klau­si­mas yra gry­nai po­li­tiš­kas. Tą po­li­ti­nį spren­di­mą rei­kės pa­da­ry­ti tiek Vy­riau­sy­bei, tiek Sei­mui“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Anot jo, jei Sei­mas nu­spręs­tų pra­tęs­ti PVM leng­va­tos šil­dy­mui tai­ky­mą, tek­tų perž­velg­ti ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą.

„Rei­kia pa­brėž­ti, kad ne­ži­nau iš ke­lin­to kar­to bu­vo nu­spręs­tą leng­va­tą pra­tęs­ti lai­ki­nai. 2017 me­tų biu­dže­tą reng­da­ma bu­vu­si Vy­riau­sy­bė tie­siog ir ne­nu­ma­tė lė­šų tai leng­va­tai, nes ji tu­ri pa­si­baig­ti. Jei bus pri­im­tas ki­toks spren­di­mas, tai biu­dže­te rei­kė­tų nu­ma­ty­ti 30–32 mln. eu­rų“, – tvir­ti­no S.Skver­ne­lis.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams už­si­mi­nė, kad nuo ki­tų me­tų pra­džios PVM leng­va­tos šil­dy­mui tu­rė­tų ne­lik­ti. Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ta­me 2017 me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­te jai lė­tų ne­nu­ma­ty­ta.

PVM įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rias yra aps­vars­tęs bai­gęs ka­den­ci­ją Sei­mas, bus siū­lo­ma pri­im­ti kar­tu su 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tu. Bai­gian­tis ka­den­ci­ją Sei­mas dėl bal­sų trū­ku­mo ne­su­ge­bė­jo iki 2017 me­tų bir­že­lio pra­tęs­ti PVM leng­va­tos šil­dy­mui. Vė­liau ke­lis kar­tus bal­sa­vi­mas dėl šio klau­si­mo bu­vo iš­brauk­tas dar­bot­var­kės.

Šiuo me­tu leng­va­ti­nis PVM šil­dy­mui sie­kia 9 proc., o stan­dar­ti­nis – 21 pro­cen­tą.