S. Skvernelis: proginiai atsistatydinimai naudos neatneštų
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, at­sa­ky­da­mas į „dar­bie­čių“ ra­gi­ni­mą pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę dėl ket­vir­ta­die­nio in­ci­den­to, sa­ko, jog „pro­gi­niai“ at­sis­ta­ty­di­ni­mai nau­dos ne­at­neš­tų.

„Pro­gi­niai“ at­sis­ta­ty­di­ni­mai vi­daus rei­ka­lų sis­te­mai nau­dos dar nie­kad ne­at­ne­šė. Kol yra va­do­vy­bės, sis­te­mos žmo­nių ir vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas, tol tu­riu par­ei­gą bei at­sa­ko­my­bę dirb­ti,“ – BNS penk­ta­die­nį tei­gė S.Skver­ne­lis, ku­rio ko­men­ta­rą penk­ta­die­nį per­da­vė jo at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ki­tą sa­vai­tę ža­da šauk­ti par­la­men­to se­niū­nų su­si­ti­ki­mą dėl S.Skver­ne­lio po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės po ket­vir­ta­die­nio in­ci­den­to. Į pa­si­ta­ri­mą ji ke­ti­na kvies­ti ir pa­tį mi­nis­trą, taip pat prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą, po­li­ci­jos va­do­vus, Pre­zi­den­tū­ros at­sto­vus bei Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vy­bę. Pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę S.Skver­ne­lį vie­šai par­agi­no ir „dar­bie­čių“ va­do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą po be­veik 5 val. tru­ku­sios pa­ieš­kos ope­ra­ci­jos su­lai­ky­tas vy­ras, ku­ris bu­vo pa­bė­gęs iš po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio su au­to­ma­ti­niu šau­tu­vu „Ka­laš­ni­kov“, pa­grob­tu iš po­li­ci­jos par­ei­gū­no. Bėg­lio vi­so­je Vil­niaus aps­kri­ty­je ieš­ko­jo maž­daug 3 tūkst. par­ei­gū­nų, bu­vo pa­si­telk­ta po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nė „A­ras“, pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis.

Au­to­ma­ti­niai gink­lai po­li­ci­jos par­ei­gū­nams iš­da­lin­ti po kru­vi­nų te­ro­ro iš­puo­lių Par­yžiu­je pra­ėju­sį penk­ta­die­nį. Tai jau an­tras in­ci­den­tas per sa­vai­tę, ki­lęs dėl au­to­ma­tų nau­do­ji­mo.

Šeš­ta­die­nį po­li­ci­jos pa­tru­lis iš au­to­ma­to pa­lei­do šū­vį į aso­cia­lų as­me­nį sos­ti­nės Py­li­mo gat­vė­je, ap­leis­ta­me kios­ke. Vil­niaus po­li­ci­ja tei­gia, kad šū­vis pa­leis­tas ne­ty­čia.