S. Skvernelis: pirmieji rezultatai palankūs
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) są­ra­šo ly­de­rio Sau­liaus Skver­ne­lio tei­gi­mu, pir­mie­ji iš kai­miš­kų apy­gar­dų par­ti­jos šta­bą pa­sie­kian­tys rin­ki­mų į Sei­mą re­zul­ta­tai pa­lan­kūs LVŽS. Kar­tu jis kri­ti­ka­vo Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) dar­bą dėl lė­tu­mo. 

„Kau­nas ža­liuo­ja“, – su šyp­se­na sa­kė S. Skver­ne­lis. LVŽS šta­bą pa­sie­ku­sio­mis ži­nio­mis, ke­lio­se Vil­ka­viš­kio apy­lin­kė­se pir­mau­ja­ma ir vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Tie­sa, kol kas ži­nios at­ei­na iš ma­žiau­sių rin­ki­mų apy­lin­kių.

S. Sker­ne­lis tei­gė, kad ge­ros ži­nios pa­sie­kia ir iš sos­ti­nės Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­dos. Ten tarp pir­mau­jan­čių – jis ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tas Kęs­tu­tis Ma­siu­lis.

O sta­las LVŽS šta­be kuk­lus – ka­va, mi­ne­ra­li­nis van­duo, gai­vie­ji gė­ri­mai, šiek tiek ska­nės­tų. Nors par­ti­ja ti­ki­si itin pa­lan­kių rin­ki­mų re­zul­ta­tų, šam­pa­nas čia ne­pok­šės, jo­kie al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai ne­bus pils­to­mi.

S. Skver­ne­lis ne­gai­lė­jo kri­ti­kos VRK. „Vi­sos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu pa­tys ma­tė­te, kas bu­vo – kaip ri­bo­jo ži­niask­lai­dos ga­li­my­bes ir taip to­liau, – žur­na­lis­tams sa­kė jis. – Tai, kas da­bar vyks­ta, ma­tyt, yra vi­so to kul­mi­na­ci­ja, ne­ži­nau, dar­bo ar ne­dar­bo. Nei per vie­nus rin­ki­mus taip ne­bū­da­vo, kad taip vė­lai re­zul­ta­tai at­ei­tų.“

Pra­ėjus be­veik trims va­lan­doms po to, kai už­si­da­rė rin­ki­mų į Sei­mą apy­lin­kės ir pra­dė­ti skai­čiuo­ti bal­sai, vis dar ne­bu­vo jo­kių ofi­cia­lių re­zul­ta­tų.