S. Skvernelis: „Pavardė turi būti rašoma originaliai“
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis par­agi­no Sei­mą pa­ga­liau pri­im­ti spren­di­mą leis­ti pir­ma­ja­me pa­so pus­la­py­je as­men­var­džius ra­šy­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­dė­mis, pir­miau­sia – w, x ir q.

Šian­dien Sei­me, per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, aiš­kin­da­mas, ko­dėl Vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą nai­kin­ti Už­sie­nio lie­tu­vių koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­ją, prem­je­ras par­agi­no par­la­men­ta­rus „pa­ro­dy­ti ge­rą va­lią“ ir im­tis pa­ga­liau spręs­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių tau­tie­čių prob­le­mas. Ir pra­dė­ti nuo as­men­var­džių ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis pir­ma­ja­me pa­so pus­la­py­je įtei­si­ni­mo.

„Kad bū­da­mi mū­sų pi­lie­čiais jie ga­lė­tų sa­vo pa­var­dę ra­šy­ti taip, ko­kia ji yra, o ne taip, kaip mes no­ri­me“, – tei­gė S. Skver­ne­lis. Pa­sak jo, Už­sie­nio rei­ka­lų koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­ja tė­ra „for­ma­lus da­ri­nys“, ku­ris ne­spren­džia jo­kių prob­le­mų. Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­ti­ki­no, kad su­si­ti­ki­mai su įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se gy­ve­nan­čiais lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vais vyks­ta nuo­lat. „Svar­biau­sia, kad tie su­si­ti­ki­mai bū­tų re­zul­ta­ty­vūs“, – sa­kė S. Skver­ne­lis.

Kaip jau ra­šy­ta, Vy­riau­sy­bė šią sa­vai­tę pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ris leis­tų ra­šy­ti var­dą ir pa­var­dę ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­siems ir jų pa­var­des įgi­ju­siems ša­lies pi­lie­čiams bei jų vai­kams, taip pat Lie­tu­vos len­kams.

Kar­tu Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­rė ki­tam pro­jek­tui, ku­ris pa­var­džių ra­šy­bą ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis siū­lė įtei­sin­ti an­tra­ja­me as­mens do­ku­men­tų pus­la­py­je. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

Lie­tu­vos teis­mai yra pri­ėmę ke­le­tą spren­di­mų, įpa­rei­go­jan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­suo­se ir ta­pa­ty­bės kor­te­lė­se įra­šy­ti pa­var­des ir ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, bet mig­ra­ci­jos val­dy­bos at­si­sa­ko tai da­ry­ti mo­ty­vuo­da­mi įsta­ty­mo vir­še­ny­be prieš teis­mų spren­di­mus.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas 2014 me­tais pa­skel­bė, kad nu­sta­ty­da­mas var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo pa­se tai­syk­les Sei­mas tu­ri gau­ti aiš­kiai iš­dės­ty­tus lie­tu­vių kal­bos spe­cia­lis­tų siū­ly­mus, į ku­riuos įsta­ty­mų lei­dė­jams at­siž­velg­ti pri­va­lu. Sei­mo stal­čiuo­se dū­la dar trys nuo anks­tes­nių ka­den­ci­jų už­si­li­kę as­men­var­džių ra­šy­bos pro­jek­tai. Jie ana­lo­giš­ki da­bar svars­ty­ti pra­dė­tiems tei­sės ak­tams.