S. Skvernelis: noriu, kad šešėlių ir skandalų Vyriausybėje nebūtų
At­sis­ta­ty­di­nus svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trei ir tei­sė­sau­gai apk­lau­sus ke­lis Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rius, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko no­rin­tis, jog še­šė­lio ir skan­da­lų Vy­riau­sy­bė­je ne­bū­tų.

Jis tei­gė, kad pa­sta­rie­ji tei­sė­sau­gos veiks­mai, apk­lau­siant ke­lis Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rius, ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų veik­la „nė­ra ma­lo­nus da­ly­kas“.

„Tai iš ti­krų­jų da­ro įta­ką ir man, kaip ka­bi­ne­to na­riui, ir prem­je­rui tai di­de­lis iš­šū­kis. Bet aš ma­nau, kad ti­krai prem­je­ras tu­ri vi­sas ga­li­my­bes su mū­sų pa­gal­ba ši­tą si­tua­ci­ją su­val­dy­ti ir iš­spręs­ti tuos klau­si­mus“, – BNS Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Man no­ri­si, kad ne­bū­tų še­šė­lių šio­je Vy­riau­sy­bė­je ir jo­kių skan­da­lų“, – pri­dū­rė jis.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, kal­bos apie ko­rup­ci­nes ap­raiš­kas Vy­riau­sy­bė­je ne­ky­la iš nie­kur: „Tam ti­krų abe­jo­nių ir klau­si­mų yra ir, ma­nau, kad ar­ti­miau­siu me­tu į tas abe­jo­nes ir klau­si­mus tu­ri bū­ti at­sa­ky­ta“.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė at­sis­ta­ty­di­no po ko­le­gų so­cial­de­mo­kra­tų, prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ir pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos, kai pri­pa­ži­no prieš ke­le­rius me­tus da­vu­si ky­šį me­di­kams, o Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai apk­lau­sė ją ti­riant ga­li­mą ko­rup­ci­ją Šiau­lių li­go­ni­nė­je.

Ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas bu­vo apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju STT ty­ri­me dėl gal­būt da­ry­to po­vei­kio pri­imant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų reg­la­men­ta­vi­mas. Toks sta­tu­sas reiš­kia, kad by­lo­je ga­li bū­ti duo­me­nų apie gal­būt pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, ta­čiau jų trūks­ta įta­ri­mams pa­teik­ti. K.Tre­čio­kas at­sis­ta­ty­din­ti ne­ke­ti­na.

At­lie­kant mi­ni­mą ty­ri­mą liu­dy­to­ju bu­vo apk­laus­tas ir mi­nis­tras pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­kev­čius.

Ki­lus skan­da­lui dėl per bran­giai pirk­tų mais­to pro­duk­tų skurs­tan­tie­siems, an­tra­die­nį že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė iš par­ei­gų at­lei­do že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­trą Vi­lių Mar­tu­se­vi­čių, ku­ris va­do­va­vo pro­duk­tų pir­ki­mo kon­kur­są or­ga­ni­za­vu­sios Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros val­dy­bai. Sau­sio pa­bai­go­je dėl ki­lu­sio skan­da­lo iš par­ei­gų pa­si­trau­kė ir agen­tū­ros va­do­vė Al­do­na Mi­liu­vie­nė. Mi­nis­trė V.Bal­trai­tie­nė sa­ko ne­jau­čian­ti kal­tės ir ne­ke­ti­nan­ti trauk­tis iš par­ei­gų.

Pre­zi­den­tė šią sa­vai­tę po su­si­ti­ki­mo su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku par­eiš­kė, kad Vy­riau­sy­bės ga­li­my­bės tęs­ti dar­bą iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos pri­klau­so nuo „nes­kaid­riuo­se pro­ce­suo­se da­ly­va­vu­sių as­me­nų ge­bė­ji­mo pri­siim­ti ir po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę“.

Ša­lies va­do­vė sa­kė, kad ant svei­ka­tos ap­sau­gos ir ap­lin­kos mi­nis­trų kri­tęs ko­rup­ci­jos še­šė­lis ir gal­būt ne­skaid­ri Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų veik­la „me­ta še­šė­lį vi­sos Vy­riau­sy­bės re­pu­ta­ci­jai“.

Tuo me­tu Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė dėl STT ti­ria­mo ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu kė­lė ir pa­ties mi­nis­tro pir­mi­nin­ko at­sa­ko­my­bės klau­si­mą.

Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius tei­gė, jog jei­gu tik pa­ma­tys, „kad kaž­kur yra ko­rup­ci­ja Vy­riau­sy­bė­je – ar kaž­ku­rio mi­nis­tro, ar ki­tos ins­ti­tu­ci­jos va­do­vui yra to­kie kal­ti­ni­mai, įta­ri­mai par­eikš­ti, tai ti­krai tą pa­čią die­ną nei to mi­nis­tro ar ki­to par­ei­gū­no par­ei­go­se ne­bus“.