S. Skvernelis nevengtų būti premjeru
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė, kad bal­sa­vu­sių rin­kė­jų skai­čiai nė­ra blo­gi, bet jis ti­kė­jo­si ge­res­nių. 

Per šiuos rin­ki­mus į Sei­mą rin­kė­jų ak­ty­vu­mas ne­sie­kė 50 proc. Klau­sia­mas, kaip nau­din­giau bū­tų LVŽS, dau­giau bal­sa­vu­sių­jų ar ma­žiau, S. Skver­ne­lis tei­gė: „Jei po­li­ti­kai gal­vo­ja lai­mė­ti, kai at­ei­na ma­žiau rin­kė­jų, tai nu­vi­lia. Ti­kė­jau­si, kad bal­suo­ti at­eis apie 60 proc. Kuo dau­giau žmo­nių at­ei­na ir par­eiš­kia va­lią, tuo vi­suo­me­nė yra pi­lie­tiš­kes­nė ir bran­des­nė. Gal toks oras, kai vi­są die­ną lie­tus kaip iš ki­bi­ro py­lė, kaž­kiek žmo­nių at­gra­sė. Ta­čiau aš esu už tai, kad bal­suo­jan­čių­jų bū­tų kuo dau­giau. Kiek­vie­nai po­li­ti­nei par­ti­jai rei­kia steng­tis, kad bal­suo­tų kuo dau­giau žmo­nių.“

LVŽS są­ra­šo ly­de­ris ti­ki­no, kad są­jun­ga pa­da­rė vis­ką, ką ga­lė­jo ir gal net dau­giau. Tei­gė, kad bal­sų tu­rės tiek, kiek yra ver­ti. „Ma­nau, kad bet ko­kiu at­ve­ju lai­mė­si­me. Pa­ly­gi­nus su tuo, kad per pra­ėju­sius rin­ki­mus par­ti­ja ne­praė­jo 5 proc. ri­bos ir tu­ri vie­ną Sei­mo na­rį, da­bar po­ky­čiai bus reikš­min­gi“, – sa­kė S. Skver­ne­lis.

Ko­dėl per rin­ki­mus į Sei­mą LVŽS pa­trau­kė ge­ro­kai dau­giau rin­kė­jų? „Ma­nau, yra ke­le­tas fak­to­rių. Į ko­man­dą įsi­jun­gė pa­kan­ka­mai daug nau­jų žmo­nių. Yra ge­ra si­ner­gi­ja su se­nai­siais par­ti­jos na­riais. Pa­ti par­ti­ja – ne vie­na­die­nė, bet vie­na iš anks­čiau­siai at­si­kū­ru­sių, – sa­kė S. Skver­ne­lis. – Ma­no nuo­mo­ne, ta si­ner­gi­ja mo­der­nu­mo, tra­di­ci­jų, pro­fe­sio­na­lu­mo pa­vy­ko. Gal­būt tą ban­gą su­kė­lė ir žo­džio lai­ky­ma­sis bei tvir­tos po­zi­ci­jos tu­rė­ji­mas.“

LVŽS są­ra­šo ly­de­ris, klau­sia­mas, gal jo as­me­ny­bė lė­mė po­pu­lia­ru­mą, sa­kė bū­siąs kuk­lus. S. Skver­ne­lio nuo­mo­ne, LVŽS vie­ni­ja po­ky­čių no­ras.

LVŽS nu­spren­dė nak­tį ne­si­de­rė­ti dėl koa­li­ci­jos su ki­to­mis par­ti­jo­mis. S. Skver­ne­lio tei­gi­mu, taip nu­spręs­ta, nes pa­da­ry­ta tik pu­sė dar­bo. „Gais­ro nė­ra, vals­ty­bės nie­kas ne­puo­la. Pas mus sta­bi­lu. At­eis ry­tas, ta­da bus ga­li­ma pra­dė­ti kal­bė­tis, de­rin­ti prog­ra­mi­nes po­zi­ci­jas. Ga­liau­siai ma­ty­si­me, kiek kan­di­da­tų iš­ėjo į an­trą tu­rą vien­man­da­tė­se.“ Jo nuo­mo­ne, laks­ty­mas ir ban­dy­mas bet ko­kią kai­na pa­siek­ti val­džią nė­ra at­sa­kin­gas. Sku­bus dar­bas daž­nai ne­bū­na ko­ky­biš­kas. O LVŽS no­ri for­muo­ti at­sa­kin­gą vy­riau­sy­bę, ku­ri ga­lė­tų da­ry­ti po­ky­čius Lie­tu­vo­je. Dėl to, kad ga­li bū­ti per vė­lu, S. Skver­ne­lis ne­si­jau­di­na. Sa­kė ne­ma­tąs tra­ge­di­jos.

Ne­bi­jo bū­ti premjeru

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, jog sėk­mės at­ve­ju par­ti­ja pre­ten­duo­tų į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją ir pats tei­gia esąs pa­si­ruo­šęs užim­ti Vy­riau­sy­bės va­do­vo par­ei­gas, pra­ne­ša BNS.

„Jei to­kia rin­kė­jų va­lia bū­tų, (...) iš tie­sų mes jei tu­rė­si­me pa­kan­ka­mą svo­rį, tai pre­ten­duo­si­me tu­rė­ti ir mi­nis­trą pir­mi­nin­ką, jei ne – tai Sei­mo pir­mi­nin­ką, ki­tas po­zi­ci­jas“, – „In­fo TV“ sek­ma­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Pa­klaus­tas, ar pats jau­čia­si esąs pa­kan­ka­mai pa­si­ruo­šęs im­tis at­sa­ko­my­bės va­do­vau­ti Mi­nis­trų ka­bi­ne­tui, S.Skver­ne­lis tei­gė tu­rįs tam rei­kia­mų sa­vy­bių.

„Aš ma­nau , kad tu­riu kom­pe­ten­ci­jos, pa­kan­ka­mai stip­rus, svar­biau­sia, kad tu­riu ryž­tą, tu­riu pa­tir­tį ir ti­krai tu­riu no­rą da­ry­ti tam ti­krus po­ky­čius. O jei ma­ty­si­me, kad man trūks­ta kaž­ko, tai aš vi­są lai­ką už tai, kad žmo­gus vi­są gy­ve­ni­mą tu­ri mo­ky­tis“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Pa­sta­ro­sios ka­den­ci­jos Sei­me vers­li­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tu­rė­jo vie­ną at­sto­vę Sei­me, per 2012 me­tų rin­ki­mus dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė 5 proc. man­da­to.

Ta­čiau šių me­tų prieš­rin­ki­mi­nės vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sos šiai par­ti­jai prog­no­zuo­ja sėk­mę – apie 13 – 14 proc. rin­kė­jų bal­sų.

S.Skver­ne­lis da­bar­ti­nė­je so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mo­je Vy­riau­sy­bė­je užė­mė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­tą, ta­čiau šie­met iš jo bu­vo pri­vers­tas trauk­tis, kai pa­skel­bė kan­di­da­tuo­sian­tis Sei­mo rin­ki­muo­se su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.