S. Skvernelis: neturime žinių apie lietuvius teroristus
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, jog kol kas Lie­tu­va ne­su­si­du­ria su už­sie­nio ko­vo­to­jų fe­no­me­nu ir ne­tu­ri ži­nių, kad nors vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis ko­vo­tų te­ro­ris­tų pu­sė­je. 

Ta­čiau šią grės­mę, mi­nis­tro tei­gi­mu, Lie­tu­va ver­ti­na la­bai rim­tai ir at­sa­kin­gai, nes su­pran­ta, kad iš gink­luo­tų konf­lik­tų zo­nų į Eu­ro­pą grįž­tan­tys tre­ni­ruo­ti, ra­di­ka­li­zuo­ti ko­vo­to­jai, įskai­tant ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pi­lie­čius, ga­li at­si­dur­ti ir Lie­tu­vo­je.

Tai mi­nis­tras par­eiš­kė an­tra­die­nį su­si­ti­kęs su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės am­ba­sa­do­riu­mi Lie­tu­vo­je Da­vi­du Hun­tu. Kaip pra­ne­šė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, su­si­ti­ki­me kal­bė­ta apie bū­ti­ny­bę stip­rin­ti abie­jų ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mą vi­daus rei­ka­lų sri­ty­je – ypač at­siž­vel­giant į ky­lan­čias geo­po­li­ti­nes grės­mes.

S.Skver­ne­lis su­si­ti­ki­me, be ki­ta ko, sa­kė, kad Lie­tu­va griež­tins lei­di­mų gy­ven­ti iš­da­vi­mą tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams.

„At­siž­vel­giant į su­dė­tin­gą geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir konf­lik­tus Ry­tų Eu­ro­po­je, Lie­tu­vai la­bai ak­tua­lu griež­tin­ti lei­di­mų iš­da­vi­mą, ypač dėl to, kad dau­giau­sia pra­šan­čių lei­di­mų gy­ven­ti Lie­tu­vo­je as­me­nų yra iš Ru­si­jos ir Ukrai­nos. Pa­ste­bė­ta, kad jiems Lie­tu­va – tar­pi­nė sto­te­lė pa­ke­liui į Eu­ro­pą. To­dėl ope­ra­ty­vus ap­si­kei­ti­mas in­for­ma­ci­ja tarp ša­lių yra la­bai svar­bus ir svei­kin­ti­nas“, - sa­kė mi­nis­tras.

Su­si­ti­ki­me am­ba­sa­do­rius mi­nis­trui pri­sta­tė 2014 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį pa­tvir­tin­tą Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Ko­vos su šiuo­lai­ki­ne ver­gi­ja stra­te­gi­ją. Pa­sak D.Hun­to, Lie­tu­va yra de­vin­to­je vie­to­je tarp ša­lių, iš ku­rių į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę at­ga­be­na­mi žmo­nės pri­vers­ti­niam dar­bui.

Am­ba­sa­do­rius kar­tu pa­si­džiau­gė, kad Lie­tu­va ak­ty­viai re­mia di­rek­ty­vos dėl ES ke­lei­vių duo­me­nų įra­šų (PNR) sis­te­mos kuo grei­tes­nį pri­ėmi­mą bei pa­lai­ko, kad ši sis­te­ma apim­tų ir ES vi­daus skry­džius. Mi­nis­tras sa­vo ruo­žtu at­krei­pė dė­me­sį, kad Lie­tu­va šiuo me­tu įgy­ven­di­na rei­kia­mus veiks­mus dėl na­cio­na­li­nės PNR sis­te­mos kū­ri­mo, bei pa­dė­ko­jo Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei už tei­kia­mą eks­per­ti­nę par­amą šio­je sri­ty­je.