S. Skvernelis: migrantai yra visos ES problema
An­tra­die­nį po­sė­džiau­jan­čios Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų ta­ry­bos nuo­mo­nės dėl to, sa­va­no­riš­kai ar pri­va­lo­mai Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bės tu­rė­tų pa­si­da­lin­ti pa­bė­gė­lius, iš­sis­ky­rė – pa­sak vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio, abi po­zi­ci­jas pa­lai­kan­čių vals­ty­bių yra maž­daug po ly­giai.

„Vi­sos ša­lys pa­tvir­ti­no, kad tai yra di­džiu­lė prob­le­ma ir ją bū­ti­na spręs­ti, kad tai nė­ra tik tų Eu­ro­pos vals­ty­bių prob­le­ma, tai yra vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių prob­le­ma. Pra­ktiš­kai vi­sos ša­lys pa­si­sa­kė, kad so­li­da­ru­mo pri­nci­pas yra bū­ti­nas, ta­čiau iš­sis­ky­rė nuo­mo­nė dėl pa­čio me­cha­niz­mo – maž­daug pu­sė vals­ty­bių pa­lai­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mą įves­ti kvo­tas, Lie­tu­va ir dar ne­ma­žai Eu­ro­pos ša­lių pa­si­sa­ko už so­li­da­ru­mą, pa­grįs­tą sa­va­no­riš­ku­mo pri­nci­pu“, – BNS te­le­fo­nu iš Liuk­sem­bur­go sa­kė S.Skver­ne­lis.

An­tra­die­nio po­sė­dy­je vals­ty­bės iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­jas, kon­kre­čius spren­di­mus šiuo klau­si­mu pri­ims Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba.

Pa­sak S.Skver­ne­lio, pa­siek­tas svar­bus su­si­ta­ri­mas dėl geog­ra­fi­nio ne­utra­lu­mo pri­nci­po, į pa­bė­gė­lių prob­le­mą žvel­giant ne kaip į lo­ka­li­nę, bet vi­sos ES prob­le­mą.

„Jei­gu iš­kil­tų ana­lo­giš­ka grės­mė ki­to­je ša­ly­je, kal­bant apie Ry­tų sie­ną, tą pa­čią Ukrai­ną, tai ly­giai to­kiais pa­čiais pri­nci­pais tu­rė­tų va­do­vau­tis Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir ES na­rės, spren­džiant tuos klau­si­mus“, – sa­kė mi­nis­tras.

Lie­tu­va taip pat iš­sa­kė po­zi­ci­ją dėl sa­va­no­riš­kų kvo­tų: pa­sak mi­nis­tro, pa­bė­gė­lių skai­čius ga­lė­tų bū­ti skai­čiuo­ja­mas sa­va­no­riš­ka kvo­ta, ta­čiau Lie­tu­vos ne­ten­ki­na tarp ke­tu­rių kri­te­ri­jų esan­tis be­dar­bių skai­čius ir prie­globs­čio pra­šy­to­jų skai­čius per pa­sku­ti­niuo­sius me­tus.

„Tas skai­čius, ku­ris ga­ran­tuo­tų tin­ka­mą in­teg­ra­ci­ją ir tin­ka­mą ga­ran­ti­jų su­tei­ki­mą prie­globs­čio pra­šy­to­jams bū­tų iki 250 – tai ati­tin­ka Lie­tu­vos rea­lias ga­li­my­bes ir tai yra ženk­lus in­dė­lis spren­džiant šią prob­le­mą“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, kvo­tas skai­čiuo­jant tik pa­gal Bend­rą­jį vi­daus pro­duk­tą ir gy­ven­to­jų skai­čių, ne­įtrau­kiant Lie­tu­vos ne­ten­ki­nan­čių kri­te­ri­jų, ga­lu­ti­nis skai­čius bū­tų pa­na­šus.

Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė anks­čiau par­eiš­kė, kad pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ir ša­lies bend­rą­jį vi­daus pro­duk­tą (BVP) Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti iki 250 pa­bė­gė­lių. Tuo me­tu Briu­se­lis siū­lo, kad Lie­tu­va pri­im­tų 207 pa­bė­gė­lius ir tu­rė­tų aps­vars­ty­ti 503 pra­šy­mus dėl pa­bė­gė­lio sta­tu­so su­tei­ki­mo.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­pra­šė vals­ty­bių na­rių per dve­jus me­tus pri­im­ti 20 tūkst. Si­ri­jos pa­bė­gė­lių ir pa­skirs­ty­ti dar 40 tūkst. į Ita­li­ją ir Grai­ki­ją plūs­tan­čių prie­globs­čio pra­šy­to­jų iš Si­ri­jos ir Eri­trė­jos pra­šy­mų.