S. Skvernelis: „Mano prioritetas – šeima“
Šio­mis die­no­mis su šei­ma Pa­lan­go­je poil­siau­jan­tis Sau­lius Skver­ne­lis ir ta­pęs prem­je­ru šei­mai ža­da skir­ti pa­kan­ka­mai dė­me­sio ir lai­ko. Jo tei­gi­mu, dar­bą rei­kia or­ga­ni­zuo­ti taip, kad ne­nu­ken­tė­tų ir as­me­ni­nis gy­ve­ni­mas. „Aš no­riu ma­ty­ti, kaip au­ga ma­no vai­kai“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Prieš pe­rim­da­mas Vy­riau­sy­bės vai­rą Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­ris S. Skver­ne­lis sa­kė iš­tai­kęs ke­lias lais­vas die­nas, ku­rias su šei­ma nu­ta­rė pra­leis­ti prie jū­ros. Trum­pas at­ok­vė­pis po Sei­mo rin­ki­mų pir­miau­sia bu­vo de­rin­tas prie pir­mo­kės duk­ters mo­kyk­li­nių at­os­to­gų. Dėl to po­li­ti­kas sa­kė ir ne­da­ly­va­vęs va­ka­rykš­tė­je Sei­mo na­rio pa­žy­mė­ji­mo tei­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­je. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je po­li­ti­ko šei­ma su­si­lau­kė sū­naus.

S. Skver­ne­lis pa­sa­ko­jo, kad šei­ma ap­sis­to­jo vie­na­me iš Pa­lan­gos vieš­bu­čių. „Švie­čia sau­lė, šil­ta, gra­žu. Vaikš­ti­nė­ja­me, žiū­ri­me, kaip pa­si­kei­tė Pa­lan­ga. Lan­kė­mės Pa­sa­kų par­ke, vai­kams skulp­tū­ros pa­sta­ty­tos“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo Sau­lius Skver­ne­lis. Pa­sta­rą­jį kar­tą po­li­ti­kas ku­ror­te sa­kė il­sė­ję­sis va­sa­rą. „Daž­niau­siai va­sa­rą at­vyks­ta­me prie Bal­ti­jos, nors kar­tais la­bai no­ri­si pa­bū­ti ten, kur šil­čiau“, – tei­gė jis.

Po ku­ror­tą vaikš­ti­nė­jan­tį S. Skver­ne­lį ne­re­tai už­kal­bi­na pa­lan­giš­kiai. „Kol kas nie­kas ne­sis­kun­džia. Mū­sų žmo­nės drą­sūs, ne­bi­jo iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nės. Ir aš ne­bi­jau pa­siš­ne­kė­ti su žmo­nė­mis“, – sa­kė bū­si­ma­sis Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Ar, ta­pęs Vy­riau­sy­bės va­do­vu, kel­sis gy­ven­ti į Tur­niš­kes, į prem­je­ro re­zi­den­ci­ją, S. Skver­ne­lis pri­si­pa­ži­no kol kas ne­svars­tęs. Šei­ma 10 me­tų gy­ve­na Vil­niu­je, ša­lia Laz­dy­nų, nuo­sa­va­me na­me. „Jei tik bus ga­li­my­bė, steng­si­mės lik­ti na­muo­se. Ži­nau, kad toks va­rian­tas bū­tų la­bai ne­pa­to­gus Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tui, to­dėl ne­no­riu, kad žmo­nės kan­kin­tų­si“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Pir­ma­die­nį jis ke­ti­na da­ly­vau­ti Sei­mo nau­jo­kams par­la­men­to rū­muo­se ren­gia­muo­se mo­ky­muo­se.