S. Skvernelis: M. Dargužaitė turi užtikrinti gerą atmosferą kanceliarijoje
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad Vy­riau­sy­bės kanc­le­rė Mil­da Dar­gu­žai­tė tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti ge­ra at­mos­fe­ra įstai­go­je. Jis sa­kė apie tai kal­bė­ję­sis su M.Dar­gu­žai­te, ku­rią kri­ti­kuo­jan­tį kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų raš­tą yra ga­vęs.

„Pas­kai­čiau tą dar­buo­to­jų pe­ti­ci­ją ir tu­rė­jo­me po­kal­bį su kanc­le­re. Prieš tai, dar ne­ži­no­da­mas, tu­rė­jau po­kal­bį su kan­ce­lia­ri­jos ko­lek­ty­vu. Si­tua­ci­ja yra pa­pras­ta: kanc­le­rė yra biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vė ir dar­bo at­mos­fe­ros, mi­krok­li­ma­to pa­lai­ky­mas taip pat yra kiek­vie­no va­do­vo už­da­vi­nys ir svar­bus už­da­vi­nys“, – žur­na­lis­tams šeš­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jis taip pat tei­gė su­pran­tan­tis, kad gal­būt ne vi­siems dar­buo­to­jams leng­va pri­si­tai­ky­ti prie po­ky­čių ir ki­to­kio va­do­va­vi­mo sti­liaus.

„Bet fak­tas, kad bend­ra­vi­mas tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tas, eti­ka, už­duo­tys tu­ri bū­ti for­mu­luo­ja­mos aiš­kiai, su­pran­ta­mai, kad dar­buo­to­jai ga­lė­tų ži­no­ti, ko iš jų no­ri“, – kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Jis kon­kre­čiai ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ar kanc­le­rė liks par­ei­go­se.

Da­lis Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų raš­tu pa­pra­šė prem­je­ro spręs­ti, ar jos va­do­vė ga­li to­liau užim­ti šias par­ei­gas. Po do­ku­men­tu pa­si­ra­šė apie 70 iš 200 Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų, ra­šė del­fi.lt.

Dar­buo­to­jai tei­gia, kad kanc­le­re pa­sky­rus M.Dar­gu­žai­tę jie nuo­lat pa­ti­ria stre­są ir ne­igia­mus emo­ci­nius iš­gy­ve­ni­mus. Pa­vyz­džiui, pe­ti­ci­jo­je ra­šo­ma, kad M.Dar­gu­žai­tė duo­da ne­aiš­kius pa­ve­di­mus ir ne­nu­ro­do lau­kia­mų re­zul­ta­tų, nuo­lat kei­čia nuo­mo­nę dėl su­tar­tų da­ly­kų, kai ku­rie dar­buo­to­jai pri­vers­ti dirb­ti iki vė­laus va­ka­ro ar net nak­ties me­tu bei sa­vait­ga­liais, bet jų pa­stan­gos lie­ka ne­įver­tin­tos, už­duo­tys tu­ri bū­ti per­da­ro­mos ne­pa­tei­kus jo­kio ra­cio­na­laus pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl taip da­ro­ma.

Va­sa­rio pa­bai­go­je su­si­kū­ru­sios Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos prof­są­jun­gos pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Zda­ne­vi­čie­nė BNS tei­gė, jog or­ga­ni­za­ci­ja pri­ta­ria šiai pe­ti­ci­jai, ta­čiau par­ašus rin­ko ne jos at­sto­vai.

Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, kan­ce­lia­ri­jo­je nu­ma­ty­ta nai­kin­ti penk­ta­da­lį eta­tų. Pla­nuo­ja­ma, kad šių me­tų lie­pos 18 die­ną par­ei­gy­bių kan­ce­lia­ri­jo­je liks 170 iš esa­mų 210. Šiuo me­tu Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je dir­ba 200 žmo­nių.

Anot spau­dos tar­ny­bos, šiuo me­tu kan­ce­lia­ri­jos veik­la nė­ra efek­ty­vi – funk­ci­jos daž­nu at­ve­ju per­si­den­gia, dub­liuo­ja­si, orien­tuo­ja­ma­si į pro­ce­są, bet ne į re­zul­ta­tą, dėl to ne­už­ti­kri­na­ma tin­ka­ma pa­slau­gų ko­ky­bė, nė­ra po­ky­čių val­dy­mo sis­te­mos, trūks­ta no­va­to­riš­ku­mo.