S. Skvernelis lieka dirbti vidaus reikalų ministru
Apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą ne­se­niai pa­skel­bęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis lie­ka dirb­ti.

Apie tai S. Skver­ne­lis pra­ne­šė pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku Al­gir­du But­ke­vi­čium.

„Aš ti­krai la­bai ver­ti­nu pa­si­ti­kė­ji­mą, pa­lai­ky­mą ne tik man kaip as­me­niui, bet ir vi­siems dar­bams, ku­riuos da­ro­me vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je kaip ko­man­da, taip pat – žmo­nių nuo­mo­nę ir pa­lai­ky­mą ir ti­krai pri­imu spren­di­mą dirb­ti su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku ko­man­do­je tą li­ku­sį lai­ką iki ki­to ru­dens“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Tuo me­tu prem­je­ras A.But­ke­vi­čius tei­gė, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras per va­do­va­vi­mo mi­nis­te­ri­jai lai­ką at­li­ko „di­džiu­lius dar­bus“ ir tai at­sis­pin­di ne tik sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų, bet ir vi­suo­me­nės iš­reikš­ta­me pa­si­ti­kė­ji­me.

Jis taip pat sa­kė esąs pa­ten­kin­tas bū­si­mais vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pla­nais.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas taip pat nu­ro­dė, jog Vy­riau­sy­bė ki­tų me­tų biu­dže­te ieš­kos lė­šų ma­žiau­sią dar­bo už­mo­kes­tį gau­nan­čių sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų al­goms pa­kel­ti iki 600 eu­rų.

A.But­ke­vi­čius sa­kė, kad S.Skver­ne­lio at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mas bu­vo „sku­bo­tas ir pa­dik­tuo­tas emo­ci­nės su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos“.

S.Skver­ne­lis at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą įtei­kė lap­kri­čio 20 die­ną, kai su­lau­kė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos tiek dėl įvy­ku­sio in­ci­den­to, kai, įta­ria­ma, iš po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vil­niu­je pa­bė­go gink­luo­tas as­muo su au­to­ma­tu, tiek dėl ne­tin­ka­mo vals­ty­bės va­do­vų in­for­ma­vi­mo apie to as­mens pa­ieš­kos ope­ra­ci­ją.

Po lap­kri­čio 19 die­ną vy­ku­sios pa­ieš­kos ope­ra­ci­jos S.Skver­ne­lis įsi­vė­lė į konf­lik­tą su Sei­mo pir­mi­nin­ke Lo­re­ta Grau­ži­nie­ne. Ji par­eiš­kė, kad ope­ra­ci­jos me­tu per po­kal­bį te­le­fo­nu iš mi­nis­tro ne­ga­vo in­for­ma­ci­jos apie įvy­kį. Tuo me­tu S.Skver­ne­lis tei­gė, kad par­la­men­to pir­mi­nin­kė jam truk­dė dirb­ti.

Mi­nis­trus prem­je­ro tei­ki­mu ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas.

Ne­ten­kin­da­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius nu­brė­žė nau­ją dar­bo sti­lių su par­la­men­tu, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Anot jos, da­bar su mi­nis­tru bus bend­rau­ja­ma per prem­je­rą.

„Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas šian­dien kar­tu su mi­nis­tru Skver­ne­liu nu­brė­žė nau­ją dar­bo sti­lių, tai yra pa­gal Kons­ti­tu­ci­jos nu­ma­ty­tą val­džių at­sky­ri­mo pri­nci­pą. Jie tą aiš­kiai la­bai pa­de­mons­tra­vo, tai taip mes ir dirb­si­me. (...) Ka­dan­gi mi­nis­tras nu­sib­rė­žė to­kį ke­lią dar­bo su Sei­mu, dirb­si­me per mi­nis­trą pir­mi­nin­ką ir rei­ka­lau­si­me vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą“, – pir­ma­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

„Kal­bo­je apie dar­bą su pre­zi­den­te ir su Sei­mo pir­mi­nin­ke, ir su Sei­mu bu­vo la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad bus lai­ko­ma­si val­džių at­sky­ri­mo pri­nci­po, tai reiš­kia, kad dirb­si­me per mi­nis­trą pir­mi­nin­ką“, – kar­to­jo par­la­men­to pir­mi­nin­kė.

Ji ne­igė anks­čiau už­si­mi­nu­si apie ga­li­mą in­ter­pe­lia­ci­ją vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui, tik ak­cen­ta­vu­si jo po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą.