S. Skvernelis laimėjo sostinės Karoliniškių apygardoje
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­ra­šą (LŽVS) į rin­ki­mus ve­dęs bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis lai­mė­jo Sei­mo na­rio man­da­tą sos­ti­nės Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­do­je.

S.Skver­ne­lis su­rin­ko 52,86 proc. rin­kė­jų bal­sų, ap­len­kęs su 44,55 proc. bal­sų li­ku­sį Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vą Kęs­tu­tį Ma­siu­lį. S.Skver­ne­lis pa­na­šiu skir­tu­mu ly­de­ria­vo ir pir­ma­ja­me tu­re.

S.Skver­ne­lis bu­vo įra­šy­tas pir­muo­ju LVŽS rin­ki­mi­nia­me są­ra­še, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je par­ti­ja li­ko an­tra su 19 man­da­tų, ne­daug at­si­li­ku­si nuo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų.

Su an­tro­jo tu­ro re­zul­ta­tais, Sei­mo rin­ki­mus ryš­kiai lai­mi Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, pir­mau­da­mi dau­giau kaip 30-yje vien­man­da­čių apy­gar­dų, ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­nys.

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je per pir­mą­jį tu­rą Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ga­vo 20, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 19, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 13, Li­be­ra­lų są­jū­dis – aš­tuo­nis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – po pen­kis man­da­tus. Taip pat pir­ma­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se bu­vo iš­rink­ti du Lie­tu­vos len­kų at­sto­vai ir kon­ser­va­to­rė.