S. Skvernelis kilo, L. Graužinienė smuko
Lap­kri­čio pa­bai­go­je įvy­kęs po­li­ci­jos in­ci­den­tas, kuo­met iš po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio bu­vo pa­grob­tas au­to­ma­tas, prieš­in­gai nei bu­vo ti­kė­ta­si, pa­kė­lė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio rei­tin­gus ir iki is­to­ri­nių že­mu­mų su­ma­ži­no mi­nis­trą kri­ti­ka­vu­sios Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės po­pu­lia­ru­mą, pa­sta­bi rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys.

„Į­do­mus nu­ti­ki­mas rei­tin­gų plot­mė­je yra įvy­kęs – jau­nuo­lis pa­ėmė au­to­ma­tą, bu­vo keis­tų ku­rio­ziš­kų nuo­ty­kių ir mi­nis­tras (S.Skver­ne­lis – BNS) bu­vo jau be­si­trau­kian­tis, bu­vo kri­ti­kuo­ja­mas. Aš as­me­niš­kai pats gal­vo­jau, kad jo rei­tin­gas su­ma­žės, čia nė­ra po­zi­ty­vūs įvy­kiai, bet re­zul­ta­tas bu­vo at­virkš­čias – rei­tin­gai iš­au­go ne­ma­ty­tai“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė V.Gai­dys.

Pa­sak jo, mi­nis­trą dėl pa­sta­rų­jų in­ci­den­tų kri­ti­ka­vu­si L.Grau­ži­nie­nė pa­sie­kė is­to­ri­nes že­mu­mas nuo ta­da kai pra­dė­jo va­do­vau­ti Sei­mui.

„Jį (S.SKver­ne­lį – BNS) dau­giau kri­ti­ka­vo L.Grau­ži­nie­nė ir jos rei­tin­gas su­ma­žė­jo 8 proc. punk­tais, o ne­igia­mai ver­ti­nan­čių pa­dau­gė­jo 11 proc. punk­tų. L.Grau­ži­nie­nės re­zul­ta­tas šiuo me­tu yra že­miau­sias nuo ta­da, kai ji uži­ma ši­tas par­ei­gas“, – ko­men­ta­vo „Vil­mo­rus“ va­do­vas.

„Lie­tu­vos ry­te“ šeš­ta­die­nį skel­bia­mos „Vil­mo­rus“ apk­lau­sos duo­me­ni­mis, pa­lan­kiau­siai gy­ven­to­jai ver­ti­na prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių – 60,9 proc. apk­laus­tų­jų (lap­kri­tį – 55,7 proc.). An­tro­je ir tre­čio­je vie­to­je bu­vo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras S.Skver­ne­lis, su­rin­kę po 57,2 proc. pa­lan­kių gy­ven­to­jų ver­ti­ni­mų.

Vis dėl­to, pa­sak V.Gai­džio, S.Skver­ne­lį rei­kė­tų lai­ky­ti an­tru, ka­dan­ti jį ne­pa­lan­kiai ver­ti­na ma­žiau res­pon­den­tų nei ša­lies va­do­vę. D.Gry­baus­kai­tę ne­pa­lan­kiai ver­ti­na 25,2 proc., tuo me­tu S.Skver­ne­lį – 11,6 pro­cen­to.

Po jų se­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis, su­rin­kęs 44,7 proc. pa­lan­kiai ver­ti­nan­čių­jų bal­sų (lap­kri­tį – 41,7 proc.), Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius – 42,7 proc. (lap­kri­tį – 37,7 proc.) ir Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis – 41,8 proc. (38,4 proc.).

Rep­re­zen­ta­ty­vią apk­lau­są vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“ vyk­dė gruo­džio 4–11 die­no­mis.