S. Skvernelis ketina steigti Krizių valdymo centrą
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ke­ti­na prie Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos įsteig­ti Kri­zių val­dy­mo cen­trą, ku­ris veik­tų ki­lus eks­tre­ma­lioms si­tua­ci­joms.

Anot jo, da­bar to­kios ins­ti­tu­ci­jos nė­ra, to­dėl pa­si­tai­ko, kad spren­di­mų pri­ėmė­jai lai­ku ne­gau­na bū­ti­nos in­for­ma­ci­jos, ne­su­lau­kia spe­cia­lis­tų siū­ly­mų dėl bū­ti­nų spren­di­mų.

„Kaž­ka­da bu­vo la­bai se­niai pa­na­šus Kri­zių val­dy­mo cen­tras (ne prie Vy­riau­sy­bės), bet jis bu­vo pa­nai­kin­tas. Da­bar ka­da įvyks­ta ša­ly­je ar­ba už jos ri­bų eks­tre­ma­li si­tua­ci­ja, nė­ra me­cha­niz­mo aukš­čiau­siu ly­giu spren­di­mų pri­ėmė­jams gau­ti lai­ku in­for­ma­ci­ją ir pri­im­ti spren­di­mus“, – BNS sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, taip pat ne­są veik­los koor­di­na­vi­mo tarp vals­ty­bės, Vy­riau­sy­bės ins­ti­tu­ci­jų, bręs­tant kri­zei.

„Kal­ba­me pir­miau­sia apie geo­po­li­ti­nes pe­ri­pe­ti­jas. Rei­ka­lin­ga ste­bė­se­na, ana­li­zė, spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­jek­tai, kad spe­cia­lis­tai ga­lė­tų pa­siū­ly­ti spren­di­mų pri­ėmė­jams vie­ną ar ki­tą pro­jek­tą, kaip iš­veng­ti tos kri­zės, už­kirs­ti ke­lią ar­ba jai įvy­kus, ko­kiu bū­du tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Anot jo, cen­tre dirb­tų po­ra eta­ti­nių dar­buo­to­jų, o ki­tus de­le­guo­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos.

„Skir­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos de­le­guo­tų sa­vo žmo­nes, bū­tų Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos su­dė­ty­je vie­nas ar­ba du dar­buo­to­jai – ly­de­ris ir gal­būt vie­nas tech­ni­nis dar­buo­to­jas, ir bū­tų de­le­guo­ti iš spe­cia­lių­jų ins­ti­tu­ci­jų žmo­nės“, – svars­tė prem­je­ras.

„Sa­ky­ki­me, bu­vo ne­lai­mė, kai lėk­tu­vas nu­kri­to Bal­ti­jos jū­ro­je, ka­da vyks­ta la­bai stam­baus mas­to te­ro­ro ak­tai už­sie­nio vals­ty­bė­se. La­bai svar­bu ki­ber­ne­ti­nės, in­for­ma­ci­nis at­akos, po­vei­kis iš Ry­tų pu­sės. Tu­ri­me tu­rė­ti ir rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją, ir siū­ly­mus spren­di­mams pri­im­ti“, – aiš­ki­no S.Skver­ne­lis.