S. Skvernelis kandidatuos Vilniuje
Su ne­par­la­men­ti­ne Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) Sei­mo rin­ki­muo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti bu­vęs Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos va­do­vas Vir­gi­li­jus Po­de­rys.

Tai pa­skelb­ta penk­ta­die­nį per par­ti­jos ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio ir rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­rio bu­vu­sio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Nai­siuo­se, Šiau­lių ra­jo­ne.

Be to, pra­neš­ta, kad S.Skver­ne­lis ba­lo­ti­ruo­sis vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je Vil­niu­je, o ne Kau­ne, kaip ža­dė­ta.

Pa­sak V.Skver­ne­lio, kol kas ne­aiš­ku, ko­kio­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je jis kan­di­da­tuos.

„Kol kas apy­gar­dos nė­ra“, – BNS sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Mes kol kas kal­ba­me apie dau­gia­man­da­tę apy­gar­dą“, – pa­klaus­tas, ko­kio­je apy­gar­do­je tu­rė­tų bū­ti ke­lia­ma V.Po­de­rio kan­di­da­tū­ra, sa­kė S.Skver­ne­lis.

V.Po­de­rys šiuo me­tu dir­ba vy­riau­siuo­ju pa­ta­rė­ju Vals­ty­bi­nė­je kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jo­je. Šiai ko­mi­si­jai jis va­do­va­vo 2007–2009 me­tais, po to jis bu­vo elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rės „Litg­rid“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, va­do­va­vo Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos val­do­mai bend­ro­vei „Ep­so-G“.

Anot S.Skver­ne­lio, spren­di­mą jam kan­di­da­tuo­ti ne Kau­ne, o Vil­niu­je, be ki­ta ko, nu­lė­mė pa­sta­ra­sis po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos skan­da­las tei­sė­sau­gai pra­dė­jus veiks­mus dėl įta­ri­mų, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis gal­būt da­vė ky­šius bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui ir „dar­bie­čiui“ Vy­tau­tui Gap­šiui.

„Vil­niu­je įvy­ko tam ti­kra po­li­ti­nė kri­zė kal­bant apie ko­rup­ci­jos skan­da­lą, ku­ris, ma­tyt, dau­giau­siai per rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą smo­gė, ma­nau, kad tą pa­si­ti­kė­ji­mą rei­kia at­sa­ty­ti ten, kur jis bu­vo pra­ras­tas, tai yra Vil­niaus mies­te“, – aiš­ki­no jis.

S.Skver­ne­lis taip pat sa­kė no­rin­tis kaip LVŽS są­ra­šo ly­de­ris ne­ap­si­ri­bo­ti dė­me­siu Kau­nui. Jis pla­nuo­ja dau­giau ke­liau­ti po Lie­tu­vą. Be to, dėl rin­ki­mų de­ba­tų ne­ma­žai lai­ko jis nu­ma­to pra­leis­ti Vil­niu­je.

Penk­ta­die­nį per iš­plės­ti­nį ta­ry­bos po­sė­dį LŽVS taip pat ke­ti­na­ma tvir­tin­ti rin­ki­mų prog­ra­mą.

„Jo­je šne­ka­ma apie švie­ti­mo, kul­tū­ros, eko­no­mi­kos, žmo­gaus eko­lo­gi­jos klau­si­mus, apie šim­tas nuo­sta­tų, ku­rios iki rug­sė­jo virs Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma, kad tuo at­ve­ju, jei pa­si­sek­tų rin­ki­muo­se sėk­min­gai pa­si­ro­dy­ti, nie­kam ne­kil­tų klau­si­mų, kas bus da­ro­ma per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus“, – BNS anks­čiau sa­kė par­ti­jos pir­mi­nin­kas R.Kar­baus­kis.

Par­la­men­te LVŽS tu­ri tik vie­ną at­sto­vą – vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tą Ri­mą Baš­kie­nę, ta­čiau pa­sta­rai­siais mė­ne­siais par­ti­jos po­pu­lia­ru­mas nuo­sek­liai ki­lo ir rei­tin­gų len­te­lė­se „vals­tie­čiai“ uži­ma an­trą vie­tą po val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų. Par­ti­jos po­pu­lia­ru­mas dar iš­au­go, kai su „vals­tie­čiai“ kan­di­da­tuo­sian­tis į Sei­mą pa­skel­bė S.Skver­ne­lis.

Kaip ro­do pa­sta­ro­sios vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sos, LVŽS ge­gu­žę sa­vo bal­są ža­dė­jo apie 11–12 proc. apk­laus­tų­jų.