S. Skvernelis: kandidatai į ministrus aptarti su prezidente
Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį Sei­me pa­skel­bė sa­vo siū­lo­mą Mi­nis­trų ka­bi­ne­tą.

Anks­čiau kan­di­da­tū­ros pa­teik­tos pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei. Ji ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jo su­si­ti­ki­mus su kan­di­da­tais.

S.Skver­ne­lis pa­tvir­ti­no, jog dėl vi­sų kan­di­da­tū­rų bu­vo tar­ta­si su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, kar­tu pa­brė­žė, kad vi­si ke­tu­rio­li­ka tei­kia­mų kan­di­da­tų yra jo pa­si­rin­ki­mas.

„Tei­sė teik­ti kan­di­da­tą mi­nis­trui pir­mi­nin­kui yra vi­siš­kai iš­lai­ky­ta“, – per trum­pą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė pa­skir­ta­sis prem­je­ras.

„Dėl ši­tų ke­tu­rio­li­kos as­me­nų kon­sul­ta­ci­jos bu­vo, bet vis­ką nu­lems jų su­si­ti­ki­mai su pre­zi­den­te, kal­ba apie jų jų kom­pe­ten­ci­ja, vi­zi­ją, ma­ty­mą, ge­bė­ji­mą dirb­ti“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Jis taip pat pa­brė­žė, kad nuo šio mo­men­to pra­si­de­da kan­di­da­tų ti­kri­ni­mas spe­cia­lio­sio­se tar­ny­bo­se, at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą dėl vie­šai iš­kel­tų abe­jo­nių apie kan­di­da­to į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus so­cial­de­mo­kra­to Da­riaus Pe­tro­šiaus ap­lin­ką.

„Aš tie­siog no­riu pa­mi­nė­ti pa­grin­di­nį pri­nci­pą: vi­sų 14 kan­di­da­tų at­žvil­giu, kaip jau mi­nė­jau, nuo šio mo­men­to ga­li­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­me nu­ma­ty­tas pro­ce­dū­ras, ki­to tei­si­nio ke­lio iš­sklai­dy­ti ga­li­mas abe­jo­nes ar­ba jas pa­tvir­tin­ti nė­ra. Ši­tas pa­ti­kri­ni­mas bus at­lik­tas, ir jei kaž­kam iš mi­nis­trų kils klau­si­mų dėl ge­bė­ji­mo užim­ti par­ei­gas, dėl re­pu­ta­ci­jos rei­ka­lų, bus pa­tvir­tin­ta ne­pil­nos su­dė­ties Vy­riau­sy­bė“, – pa­brė­žė S.Skvernelis

Į nau­ją­jį mi­nis­trų ka­bi­ne­tą tris kan­di­da­tus pa­siū­lė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, vi­si jie – par­ti­jos na­riai. Li­ku­sius 11 bū­si­mų mi­nis­trų tei­kia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), tarp jų vie­nin­te­lis par­ti­jos na­rys yra kan­di­da­tas į že­mės ūkio mi­nis­trus Bro­nius Mar­kaus­kas.

Klau­sia­mas, ko­dėl pa­teik­tas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ge­ro­kai ski­ria­si nuo prieš rin­ki­mus skelb­to „še­šė­li­nio“ ka­bi­ne­to, S.Skver­ne­lis sa­kė, kad tai lė­mė ir pa­čių kan­di­da­tų ap­sisp­ren­di­mas, ir iš­sis­ky­ru­sios po­zi­ci­jos dėl prog­ra­mos.

„Kal­bant apie „še­šė­li­nės“ Vy­riau­sy­bės kan­di­da­tus lė­mė įvai­rios prie­žas­tys, vie­na – bū­ti „še­šė­li­niu“ mi­nis­tru ir ga­li­mu kan­di­da­tu, ki­ta, kai rei­kia rea­liai pra­dė­ti tuos dar­bus vyk­dy­ti, tai su­si­ję ir su pa­si­ry­ži­mu, ir su pa­siau­ko­ji­mu, ir su gy­ve­ni­mo bū­do pa­kei­ti­mu. Tai bu­vo ir žmo­nių sa­va­ran­kiš­ki ap­sisp­ren­di­mai, ir bend­ri spren­di­mai kal­ban­tis pa­ie jų vi­zi­jas, ma­ty­mus“, – sa­kė pa­skir­ta­sis prem­je­ras.

Ap­lin­kos mi­nis­tru siū­lo­mas Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų koa­li­ci­jos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Na­vic­kas.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tru tei­kia­mas Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas, šiuo me­tu dir­ban­tis Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos at­ašė Briu­se­ly­je.

Fi­nan­sų mi­nis­tru siū­lo­mas Vi­lius Ša­po­ka, anks­čiau dir­bęs Lie­tu­vos ban­ko Fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi.

Į kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru pre­ten­duo­ja dip­lo­ma­tas Rai­mon­das Ka­rob­lis, da­bar­ti­nis už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ti tei­kia­ma ak­to­rė, ver­tė­ja, kul­tū­ros dip­lo­ma­tė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son.

Kan­di­da­tu į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trus nu­ro­dy­tas 38 me­tų so­cia­li­nių moks­lų eks­per­tas Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“ or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Li­nas Ku­ku­rai­tis.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru siū­lo­mas eko­no­mis­tas Ro­kas Ma­siu­lis, ka­den­ci­ją bai­gian­čio­je so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mo­je Vy­riau­sy­bė­je dir­ban­tis ener­ge­ti­kos mi­nis­tru.

Į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro par­ei­gas tei­kia­mas bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras pro­fe­so­rius, Sei­mo na­rys Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre siū­lo­ma MOS­TA va­do­vė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tru siū­lo­mas so­cial­de­mo­kra­tas eks­par­la­men­ta­ras D.Pe­tro­šius.

Tap­ti ūkio mi­nis­tru pre­ten­duo­ja so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, nuo 2011 me­tų ba­lan­džio ei­nan­tis Jo­na­vos ra­jo­no me­ro par­ei­gas.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru siū­lo­mas ka­den­ci­ją bai­gian­čio­je Vy­riau­sy­bė­je šias par­ei­gas ei­nan­tis so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Kan­di­da­tu va­do­vau­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tas Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

Že­mės ūkio mi­nis­tru siū­lo­mas bu­vęs Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas, ūki­nin­kas B.Mar­kaus­kas.

Rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gas de­le­guo­tą S.Skver­ne­lį pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė pa­sky­rė šią sa­vai­tę. Prem­je­rą Lie­tu­vo­je ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ne vė­liau kaip per 15 die­nų nuo jo pa­sky­ri­mo pri­sta­to Sei­mui sa­vo su­da­ry­tą ir pre­zi­den­to pa­tvir­tin­tą Vy­riau­sy­bę, pa­tei­kia svars­ty­ti jos prog­ra­mą.

So­cial­de­mo­kra­tams pa­skel­bus sa­vo kan­di­da­tus į mi­nis­trus, vie­nas iš „vals­tie­čių“ de­ry­bi­nin­kų dėl Vy­riau­sy­bės Po­vi­las Urb­šys vie­šai iš­sa­kė abe­jo­nes dėl D.Pe­tro­šiaus ga­li­my­bių ei­ti šias par­ei­gas. P.Urb­šys kal­bė­jo apie ga­li­mas D.Pe­tro­šiaus šei­mos są­sa­jas su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius. D.Pe­tro­šius dėl apie jį pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos krei­pė­si į tei­sė­sau­gą.