S.Skvernelis: išspręsti dvigubos pilietybės problemą be Konstitucinio Teismo būtų sudėtinga
Pre­zi­den­tei par­agi­nus Sei­mą, prieš ap­sisp­ren­džiant iš­plės­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mą, su­ži­no­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo po­zi­ci­ją, prem­je­ras sa­ko, kad iš­spręs­ti šią prob­le­mą be Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo bū­tų su­dė­tin­ga.

„Ma­nau, kad su­dė­tin­ga bū­tų tą klau­si­mą iš­spręs­ti be krei­pi­mo­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą. Ini­cia­ty­va yra Sei­me, tai Sei­me spren­di­mai ir bus pri­im­ti. Aš ma­nau, kad vi­sa­da tu­ri­me ieš­ko­ti vi­sų bū­dų, kaip iš­spręs­ti klau­si­mą ir jį iš­spręs­ti, jo­kiu bū­du ne­prieš­ta­rau­jant Kons­ti­tu­ci­jai“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė ak­ci­jo­je „Da­rom“ da­ly­vau­jan­tis Sau­lius Skver­ne­lis.

„Tai skam­ba dras­tiš­kai, ti­krai ne­pa­sa­ky­siu, bet ma­nau, kad ko­vo 11-osios aps­kri­tai ne­ga­li­ma iš­brauk­ti iš nie­kur“, – sa­kė prem­je­ras, pa­klaus­tas nuo­mo­nės dėl siū­ly­mo iš­brauk­ti 1991 me­tų ko­vo 11-osios da­tą iš Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo.

Dau­giau kaip šim­tas Sei­mo na­rių siū­lo Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios leis­tų tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę į Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO ša­lis po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­vy­ku­siems lie­tu­viams. Pre­zi­den­tė tei­gia, kad šis siū­ly­mas prieš­ta­rau­ja kons­ti­tu­ci­nei dok­tri­nai, jog dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė ne­ga­li bū­ti pa­pli­tęs reiš­ki­nys.

„Be NA­TO ir ES pi­lie­čių, yra ir ki­tų pa­kan­ka­mai svar­bių ša­lių, kaip pa­vyz­dys – Aus­tra­li­ja. Tai klau­si­mas ne­dis­kri­mi­na­vi­mo pa­gal geog­ra­fi­nę pri­klau­so­my­bę. Es­mi­nis da­ly­kas – kad yra ini­cia­ty­va ir no­ras klau­si­mą spręs­ti, ir svar­biau­si – kad tai bū­tų iš­spręs­ta ne­prieš­ta­rau­jant Kons­ti­tu­ci­jai“, – BNS sa­kė S.Skver­ne­lis.

Da­lia Gry­baus­kai­tė šią sa­vai­tę tei­gė, kad dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, prieš pri­imant spren­di­mą Sei­me, bū­ti­na kon­sul­tuo­tis su tei­si­nin­kais ir su Kons­ti­tu­ci­niu Teis­mu, ta­čiau tai ga­li pa­da­ry­ti tik Sei­mas.

Anot Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, smar­kiai pra­plės­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ri­bas ga­li­ma tik re­fe­ren­du­mu pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu. Taip pat nu­ma­ty­tos iš­ly­gos, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti ga­li už­sie­ny­je gi­mę vai­kai, jei ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­jo gim­da­mi, taip pat tie, ku­rie ki­tą pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai per san­tuo­ką su ki­tos ša­lies pi­lie­čiu.