S. Skvernelis išaiškino elito sąvoką
Prog­ra­mi­nę pri­sis­ta­ty­mo kal­bą Sei­mo sa­lė­je pre­ten­den­tas į Vy­riau­sy­bės va­do­vus Sau­lius Skver­ne­lis bai­gė žo­džiais: „Ger­bia­mie­ji, kvie­čiu jus dirb­ti kar­tu dar­nios Lie­tu­vos ir mū­sų žmo­nių la­bui, tiek jau to – ir pa­pras­tų žmo­nių, ir eli­to la­bui“. Kaip ir kan­di­da­to ana­lo­giš­kas pa­si­sa­ky­mas ži­niask­lai­dai, šis sa­ki­nys Sei­mo na­riams su­kė­lė klau­si­mų.

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vas Si­mo­nas Gent­vi­las sa­kė la­bai no­rįs iš­girs­ti, kaip S. Skver­ne­lis trak­tuo­ja eli­tą, kaip ke­ti­na su juo ko­vo­ti ir ar tai yra Lie­tu­vos prob­le­ma. Bū­si­ma­sis prem­je­ras pa­aiš­ki­no, kad pa­sku­ti­nė jo kal­bos fra­zė – užuo­mi­na į vie­no jo in­ter­viu (lai­kraš­ty­je „Va­ka­ri­nė Pa­lan­ga“) su­kel­tas ais­tras. Dėl to esą jis ne­ven­gė iro­ni­jos.

In­ter­viu lai­kraš­čiui S. Skver­ne­lis sa­kė: „Mes ti­krai šian­dien tu­ri­me pa­si­ti­kė­ji­mą žmo­nių, ir aš ma­nau, kad vis­gi už mus bal­sa­vo ne eli­to, o pa­pras­to­ji Lie­tu­va, ku­rią gal­būt ne vi­si gir­di, ne­no­ri jos ma­ty­ti, šai­po­si iš jos. Mes at­sto­vau­si­me bū­tent šiai di­džia­jai Lie­tu­vos da­liai, o tie, kas gal­vo­ja, kad jie yra eli­tas, nors to eli­tiš­ku­mo ne­ma­tau, nes šmė­žuo­ti te­le­vi­zi­jos ekra­ne ar in­ter­ne­to por­ta­le kas­dien, tai nė­ra eli­tiš­ku­mo po­žy­mis, pa­ma­tys, kad mes su­bur­si­me ko­man­dą, ku­ri iš ti­krų­jų at­sto­vaus tai di­džia­jai Lie­tu­vos da­liai, iš ku­rios tas va­di­na­ma­sis eli­tas ir šai­po­si“.

Sei­mo na­rius S. Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį ti­ki­no ti­krai ne­skirs­tąs vi­suo­me­nės į ko­kias nors da­lis. „Ma­no gal­va, eli­tas yra ar­ba eli­tui at­sto­vau­ja tie, ku­rie iš tie­sų ga­li pa­si­gir­ti pa­sie­ki­mais kul­tū­ros sri­ty­je, moks­lo sri­ty­je, po­li­ti­kos sri­ty­je, o ne tie, ku­rie iš­ties daž­nai šmė­žuo­ja te­le­vi­zi­jos ekra­nuo­se ar­ba por­ta­luo­se. Tai nė­ra eli­tas, tai yra pseu­doe­li­tas“, – tei­gė kan­di­da­tas.

Pa­sak po­li­ti­ko, ži­niask­lai­dos iš­pla­tin­ta jo fra­zė bu­vo la­biau skir­ta tiems, „ku­rie iš ti­krų­jų no­rė­da­mi to ar ne­no­rė­da­mi ir for­muo­ja tam ti­krą pa­šai­pų kul­tū­rą, su ku­ria mes ban­do­me vi­si ko­vo­ti, bet tam­pa­me jos įkai­tais“. „Čia bu­vo to­kia sar­kaz­mo, hu­mo­ro da­lis. Ti­krai ne­skirs­tau Lie­tu­vos žmo­nių į ge­rus, blo­gus, ža­lius, rau­do­nus“, – Sei­mo na­riams sa­kė S. Skver­ne­lis. Jis pa­ti­ki­no siek­siąs, kad nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė dirb­tų vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių la­bui.