S. Skvernelis: intrigos mažina norą dalyvauti politikoje
Penk­ta­die­nį apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą pra­ne­šęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pa­brė­žia ne­sąs ap­sisp­ren­dęs dėl to­les­nio da­ly­va­vi­mo po­li­ti­ko­je ir, pa­sak jo, ma­tant ver­dan­čias in­tri­gas, šis no­ras vis la­biau ma­žė­ja.

„Man su kiek­vie­na die­na, pra­leis­ta ma­tant, kaip vals­ty­bė yra tvar­ko­ma, kaip in­tri­guo­ja­ma, kaip vals­ty­bės in­te­re­sai kai ku­riais at­ve­jais yra vi­siš­kai ne­įdo­mūs, yra as­me­ni­nės am­bi­ci­jos, in­tri­gos, plet­kai, gan­dai – tai ti­krai tas no­ras su kiek­vie­na die­na vis ma­žė­ja“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Taip mi­nis­tras ko­men­ta­vo Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės ži­niask­lai­dai ke­lis kar­tus pa­kar­to­tus tei­gi­nius, esą jis pla­nuo­ja su So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja da­ly­vau­ti 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se.

„To­kių gan­dų sklei­di­mas, ypa­tin­gai, kai tai kon­kre­čiai yra su­si­ję su tuo as­me­niu, ku­ris sklei­džia, ko ge­ro yra nau­jas po­li­ti­nės „kul­tū­ros“ stan­dar­tas. Iš tie­sų su kan­di­da­ta­vi­mu ar ne­kan­di­da­ta­vi­mu yra ke­lios są­ly­gos, šian­dien jo­kių spren­di­mų nė­ra pri­im­ta“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Mi­nis­tras mi­nė­jo esąs at­vi­ras vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms, ta­čiau tam, kad ap­sisp­ręs­tų, jam rei­kia ži­no­ti jų tiks­lus ir pla­nus. Bet ko­kia kai­na į po­li­ti­ką S.Skver­ne­lis tvir­ti­no ne­si­ver­šiąs.

S.Skver­ne­lis at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą par­ašė penk­ta­die­nį, su­lau­kęs daug kri­ti­kos dėl ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą įvy­ku­sio in­ci­den­to, kai įta­ria­ma­sis pa­gro­bė iš po­li­ci­nin­kų au­to­ma­tą ir su juo pa­spru­ko. Be to, jis įsi­vė­lė į konf­lik­tą su Sei­mo pir­mi­nin­ke – ji tei­gė, kad per po­kal­bį te­le­fo­nu ne­ga­vo iš mi­nis­tro in­for­ma­ci­jos apie įvy­kį.

Pa­skel­bus apie šį spren­di­mą, vil­tį, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras per­si­gal­vos, iš­reiš­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Pa­klaus­tas, ar tai ne­pa­kei­tė jo nuo­mo­nės, S.Skver­ne­lis šeš­ta­die­nį tei­gė mi­nis­trui pir­mi­nin­kui grį­žus su juo su­si­tik­siąs ir pa­si­kal­bė­siąs, ta­čiau pa­brė­žė, kad jo „spren­di­mas yra iš­reikš­tas“.

Ko­men­tuo­da­ma prem­je­ro po­zi­ci­ją, kad S.Skver­ne­lis ga­lė­tų per­si­gal­vo­ti dėl pa­si­trau­ki­mo, Sei­mo va­do­vė penk­ta­die­nį tai įver­ti­no kaip rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­lį. Ji tvir­ti­no pa­dė­tį ki­tą sa­vai­tę dar ap­tar­sian­ti su Sei­mo frak­ci­jo­mis ir val­dy­ba.

Pa­si­trauk­ta po pre­zi­den­tės kritikos

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad penk­ta­die­nį at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą jam įtei­kęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis to­kiam žings­niui ry­žo­si po iš­sa­ky­tos pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų tar­ny­ba.

„Sa­kau, ko­dėl tu taip el­gie­si, ka­da mes lyg ap­ta­rė­me vi­sus pla­nus, pa­aiš­ki­no­te, kas yra nu­veik­ta, ar kaž­ko­kia nau­ja in­for­ma­ci­ja pa­aiš­kė­jo? Ne, sa­kė, res­pub­li­kos pre­zi­den­tė pa­da­rė par­eiš­ki­mą ir jis la­bai as­me­niš­kai taip, jau­triai jį pri­ėmė, su­rea­ga­vo, ir tuo pa­grin­du jis at­ne­šė par­eiš­ki­mą“, – LRT šeš­ta­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis dar kar­tą pa­tvir­ti­no ban­dy­sian­tis S.Skver­ne­lį įkal­bė­ti par­eiš­ki­mą at­siim­ti ir pa­si­kal­bė­ti tiek su Sei­mo pir­mi­nin­ke Lo­re­ta Grau­ži­nie­ne, tiek su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.