S. Skvernelis grėsmės žodžio laisvei neįžvelgia
Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis grės­mės žo­džio lais­vei dėl Sei­mo pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­im­tų Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sų ne­įž­vel­gia, ta­čiau bė­dą ma­to dėl pa­si­ro­džiu­sių skir­tin­gų įsta­ty­mo in­terp­re­ta­ci­jų.

„Blo­giau­sias da­ly­kas dėl ko­dek­so, kad at­si­ra­do dėl tei­si­nin­kų in­terp­re­ta­ci­jos, koks bū­tų tai­ky­mas ir ko­kios yra grės­mės, tai di­džiau­sia yda, nes jei at­si­ran­da skir­tin­gas su­vo­ki­mas ir in­terp­re­ta­ci­jos, jos tu­ri bū­ti pa­ša­lin­tos. Aš ti­krai ne­ma­tau grės­mių, ne­ma­tau ne­tgi ga­li­my­bių var­žy­ti ži­niask­lai­dos lais­vę ar­ba ri­bo­ti žo­džio lais­vę. Bet jei ki­ta tei­si­nin­kų gru­pė ma­to, kad to­kios grės­mės yra, rei­kia ap­sisp­ręs­ti, ar tos pa­tai­sos tu­rė­tų bū­ti ve­tuo­tos, ar ne“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė S.Skver­ne­lis.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ėmė pa­tai­sas, ku­rio­mis Ci­vi­li­nį ko­dek­są pa­pil­dė nuo­sta­ta, kad bus ga­li­ma per teis­mą rei­ka­lau­ti at­ly­gin­ti ža­lą, pa­da­ry­tą dėl as­mens gar­bės ir oru­mo pa­že­mi­ni­mo. Taip pat Sei­mas kar­tu iš­brau­kė iš­ly­gą dėl at­lei­di­mo nuo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės, kai apie vie­šą as­me­nį pa­skleis­ta ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja pa­že­mi­no jo gar­bę ar oru­mą. Už to­kį spren­di­mą bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys, nė vie­nas ne­bu­vo prieš, vie­nas par­la­men­ta­ras su­si­lai­kė.

S.Skver­ne­lis ke­lia klau­si­mą, ar vi­sais at­ve­jais, kai apie vie­šus as­me­nis pa­sklei­džia­ma ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja, ne­tu­rė­tų kil­ti ci­vi­li­nė at­sa­ko­my­bė.

„Jei­gu ta in­for­ma­ci­ja, ne­ati­tin­kan­ti ti­kro­vės, bu­vo pa­skleis­ta že­mi­nant gar­bę ir oru­mą, ta­da iš­im­tis ne­tai­ko­ma. Ar ti­krai rei­ka­lin­ga to­kio­je vie­to­je ab­so­liu­ti in­dul­gen­ci­ja, jei kaž­kas pa­sklei­dė in­for­ma­ci­ją, pa­že­min­da­mas žmo­gų, ir dar ta in­for­ma­ci­ja ne­ati­tin­ka ti­kro­vės?“ – klau­sė pa­skir­ta­sis prem­je­ras.

Jis sa­kė šiuo me­tu ne­tu­rin­tis po­zi­ci­jos, ar mi­ni­mas pa­tai­sas rei­kia tai­sy­ti, ta­čiau kar­tu sa­kė, kad „bet ko­kios in­terp­re­ta­ci­jos tu­ri bū­ti pa­ša­lin­tos, kad ne­bū­tų abe­jo­nių“.

Ži­niask­lai­dos at­sto­vai tuo me­tu pra­šo pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­tuo­ti Sei­mo pri­im­tas Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rios, anot jų, at­ver­tų ke­lią vie­šiems as­me­nims skųs­ti teis­mams dėl iš­sa­ko­mos kri­ti­kos ne­įti­ku­sius žur­na­lis­tus.

„E­sa­me su­si­rū­pi­nę, kad Sei­mo gruo­džio 9 die­ną pri­im­tos Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sos ga­li su­var­žy­ti ži­niask­lai­dos lais­vę skelb­ti vi­suo­me­nei reikš­min­gą in­for­ma­ci­ją apie vie­šus as­me­nis ir įtvir­tin­ti po­li­ti­kų pri­vi­le­gi­juo­tą ap­sau­gą nuo kri­ti­kos“, – ra­šo­ma ke­lias­de­šim­ties žur­na­lis­tų ir re­dak­to­rių pa­si­ra­šy­ta­me laiš­ke.

Di­džiau­sias ne­ri­mas iš­reiš­kia­mas dėl Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sų, ku­rio­mis, anot krei­pi­mo­si au­to­rių, sie­kia­ma iš­trin­ti ri­bą dėl in­for­ma­ci­jos skel­bi­mo apie pri­va­čius ir vie­šus as­me­nis. Pa­brė­žia­ma, jog šiuo me­tu įsta­ty­mas jau nu­ma­to at­sa­ko­my­bę ži­niask­lai­dai, jei nu­sta­to­ma, kad ji vei­kė tu­rė­da­ma tiks­lą pa­že­min­ti ar apš­meiž­ti vie­šą as­me­nį, taip pat nu­ma­to­ma ga­li­my­bė rei­ka­lau­ti pa­neig­ti ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją.

Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė ko­men­tuo­da­ma pa­tai­sas žur­na­lis­tams sa­kė, kad Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mai dėl vie­šų as­me­nų gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo ga­li pa­žeis­ti žo­džio lais­vę.

„Iš­gir­do­me pa­tys tik iš spau­dos, dar ne­tu­ri­me įsta­ty­mo, ti­krai la­bai įdė­miai žiū­rė­siu, kol kas iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, jog ne­tgi kons­ti­tu­ci­nė nuo­sta­ta dėl kri­ti­kos ga­li­my­bių ri­bo­ji­mo jau yra pa­žei­džia­ma, yra ta, ti­krų po­žy­mių, kad yra pa­žei­džia­ma žo­džio lais­vė“, – pir­ma­die­nį Ki­je­ve žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė, pa­klaus­ta, ar pa­si­ra­šys šias pa­tai­sas.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se nu­sta­ty­ta, kad pa­sklei­dęs ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čius duo­me­nis as­muo at­lei­džia­mas nuo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės, jei­gu tie duo­me­nys yra pa­skelb­ti apie vie­šą as­me­nį bei jo vals­ty­bi­nę ar vi­suo­me­ni­nę veik­lą, o juos pa­skel­bęs as­muo įro­do, kad jis vei­kė są­ži­nin­gai siek­da­mas su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su tuo as­me­niu ir jo veik­la.

Ši nuo­sta­ta lie­ka ir po Sei­mo pa­tai­sų, ta­čiau ji pa­pil­dy­ta: „I­šim­tis dėl ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ne­tai­ko­ma, kai dėl ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čių duo­me­nų pa­sklei­di­mo yra pa­že­min­ta as­mens gar­bė ir oru­mas“.