S. Skvernelis gavo pylos nuo prezidentės
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė „po­li­ci­niais me­to­dais“ pa­va­di­no vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio nu­ro­dy­mą tei­sė­sau­gos įstai­gų va­do­vams pra­neš­ti apie bū­si­mus su­si­ti­ki­mus su po­li­ti­kais.

„De­mo­kra­ti­nė­je ir tei­sės vir­še­ny­be grin­džia­mo­je vals­ty­bė­je ne­priim­ti­nas po­li­ci­nių me­to­dų tai­ky­mas. Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad vi­daus tar­ny­bos sis­te­ma tu­ri bū­ti grin­džia­ma po­li­ti­nio ne­utra­lu­mo pri­nci­pu“, - par­eiš­kė D.Gry­baus­kai­tė. Jos ko­men­ta­rą BNS per­da­vė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Bir­že­lio 15-osios vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro raš­te Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos, In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos va­do­vų pra­šo­ma in­for­muo­ti mi­nis­trą ar­ba vi­ce­mi­nis­trą „a­pie pla­nuo­ja­mus dar­bi­nius su­si­ti­ki­mus su vals­ty­bės po­li­ti­kais iki to­kio su­si­ti­ki­mo pra­džios“ bei su­de­rin­ti po­zi­ci­ją dėl su­si­ti­ki­mo me­tu svars­ty­ti­no klau­si­mo.

„Jei­gu dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių nė­ra ga­li­my­bės su­de­rin­ti po­zi­ci­jos prieš to­kį su­si­ti­ki­mą su vals­ty­bės po­li­ti­ku, pra­šau ne­del­siant po su­si­ti­ki­mo in­for­muo­ti ma­ne ir (ar­ba) Jū­sų įstai­gą ku­ruo­jan­tį vi­ce­mi­nis­trą apie įvy­ku­sio su­si­ti­ki­mo tu­ri­nį“, - tei­gia­ma raš­te.

Šis nu­ro­dy­mas ne­tai­ko­mas Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tui su­si­tin­kant su pre­zi­den­tu, Sei­mo pir­mi­nin­ku ir prem­je­ru.

„(...) už vi­sos vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos ir kon­kre­čių įstai­gų stra­te­gi­nes veik­los kryp­tis, pri­ori­te­tus at­sa­kin­ga mi­nis­te­ri­ja ir mi­nis­tras. Kar­tais bū­na to­kių at­ve­jų, pa­si­tai­kė jau ne vie­nas, ka­da stra­te­gi­nės veik­los klau­si­mais įstai­gų va­do­vai su­ge­ba nu­ėję pas po­li­ti­kus pa­sa­ky­ti vos ne sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę, ku­ri prieš­ta­rau­ja ofi­cia­liai VRM stra­te­gi­nei po­zi­ci­jai. To­dėl toks nu­ro­dy­mas ir gi­mė“, – ko­men­tuo­da­mas sa­vo raš­tą nau­jie­nų por­ta­lui del­fi.lt tei­gė S.Skver­ne­lis.

Anot jo, veng­da­mi re­for­mų, kai ku­rie va­do­vai su­ge­ba at­sto­vau­da­mi sa­vo in­te­re­sams de­zin­for­muo­ti po­li­ti­kus.

Prieš tap­da­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru S.Skver­ne­lis va­do­va­vo Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui.