S.Skvernelis gali dirbti su visomis partijomis
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko vis dar ma­tan­tis ga­li­my­bę dirb­ti koa­li­ci­jo­je su vi­so­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis, taip pat ir su li­be­ra­lais.

„Kal­bant apie tuos pa­čius li­be­ra­lus, vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip ga­li bū­ti de­ri­na­mos prog­ra­mos. Šian­dien kol kas yra daug mo­men­tų dia­me­tra­liai prieš­in­gų, bet aš nie­ka­da nie­kam ne­sa­kau „ne“. Ma­tau ga­li­my­bę su vi­sais dirb­ti“, – žur­na­lis­tams sek­ma­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

S.Skver­ne­lis sek­ma­die­nį at­vy­ko bal­suo­ti Ne­men­či­nės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Pla­ti­niš­kių apy­lin­kė­je.

Jis taip pat ti­ki­na, kad par­ti­ja nė­ra at­me­tu­si ga­li­my­bės de­rė­tis ir su so­cial­de­mo­kra­tais, ku­rių ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sek­ma­die­nį pri­pa­ži­no, jog so­cial­de­mo­kra­tams grei­čiau­siai teks dirb­ti opo­zi­ci­jo­je.

„Aš ma­nau, kad jei gal­būt prem­je­ras įsi­ti­ki­nęs – gal jie to­kį spren­di­mą yra pri­ėmę par­ti­jos vi­du­je. Ne, mes jo­kio spren­di­mo ne­sa­me pri­ėmę“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Pats S.Skver­ne­lis ti­ki­si „vals­tie­čių“ per­ga­lės po ga­lu­ti­nių re­zul­ta­tų šian­dien vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ir tei­gia, kad koa­li­ci­jos for­ma­vi­mas pra­si­dės tik tuo­met, kai pa­aiš­kės, ku­ri po­li­ti­nė jė­ga ga­vo di­džiau­sią rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ir abe­jo­ja, ar de­ry­bų re­zul­ta­to bus su­lauk­ta jau sek­ma­die­nį.