S.Skvernelis: gali būti svarstomas Gedimino kalno perdavimas savivaldybei
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad sos­ti­nė­je sto­vin­tis Ge­di­mi­no kal­nas ga­lė­tų bū­ti per­duo­tas sa­vi­val­dy­bei.

Šiuo me­tu už kal­ną yra at­sa­kin­gas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­val­dus Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis mu­zie­jus. Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius pra­ei­tą sa­vai­tę par­eiš­kė siek­sian­tis, kad kal­nas bū­tų per­duo­tas sa­vi­val­dy­bei.

„Vis­kas svars­ty­ti­na, ti­krai ne­ma­tau kaž­ko­kių pri­nci­pi­nių prob­le­mų, kad bū­tų vie­nas ar ki­tas spren­di­mas. Ne­svar­bu, kam kal­nas pri­klau­sys, svar­bu, kad juo bū­tų rū­pi­na­ma­si“, – LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Anot prem­je­ro, Vy­riau­sy­bė da­bar skirs pra­šo­mus 3 mln. eu­rų eu­rų, kad bū­tų at­lik­ti rei­ka­lin­gi sku­būs kal­no tvar­ky­mo dar­bai, o vė­liau nu­ma­to­mas komp­lek­siš­kas jo tvar­ky­mas.

„Ka­dan­gi, kaip jau mi­nė­jau, anks­tes­niais me­tais ne­bu­vo da­ro­mas nei nor­ma­lus ty­ri­nė­ji­mas, nei būk­lės mo­ni­to­rin­gas, tai at­si­ran­da vis nau­ji ži­di­niai, ku­rių ne­bu­vo ga­li­ma nu­ma­ty­ti. Da­bar nu­ma­čius, kad yra grės­mės, yra pri­im­tas spren­di­mas skelb­ti eks­tre­ma­lią si­tua­ci­ją, to­kiu bū­du da­ry­ti kon­kre­čius spren­di­mus ir tvar­ky­ti tuos ži­di­nius, ku­riuos rei­kia da­bar su­val­dy­ti, kad ne­įvyk­tų di­des­nės prob­le­mos. O at­ei­ty­je nu­ma­ty­ta, kad ti­krai mes tą kal­ną su­tvar­ky­si­me komp­lek­siš­kai“, – ža­dė­jo jis.

Prem­je­ras ap­gai­les­ta­vo, kad pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį kal­nas „bu­vo pa­lik­tas li­ki­mo va­liai: nu­trauk­ti ste­bė­ji­mai, nu­trauk­tas mo­ni­to­rin­gas ir už­siim­ta to­kiais di­le­tan­tiš­kais spren­di­mais ban­dant iš­tai­sy­ti si­tua­ci­ją, kur pa­sek­mės bū­na po to įvai­rios“.

Dėl pa­si­kar­to­jan­čių nuo­šliau­žų Ge­di­mi­no kal­ne Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė eks­tre­ma­lią pa­dė­tį.