S. Skvernelis: eurų klastotės pagamintos ne Lietuvoje
Lie­tu­vo­je įve­dus eu­rą, rin­ko­je jau ras­ta apie 20 pa­dirb­tų eu­ro bank­no­tų, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras. Pa­sak Sau­liaus Skver­ne­lio, įta­ria­mų klas­to­čių yra kur kas dau­giau, bet jos pa­ga­min­tos ne Lie­tu­vo­je.

„Iš iš­im­tų bank­no­tų apie 20 at­ve­jų yra klas­to­tės. Vi­sa ki­ta ga­li­mai su­klas­to­ta. (...) Ne­tu­ri­me duo­me­nų, kad Lie­tu­vo­je bū­tų pla­ti­na­mi ša­ly­je pa­ga­min­ti eu­rai“, - an­tra­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Anot jo, per 20 sau­sio die­nų iš apy­var­tos iš­im­ti 264 eu­ro bank­no­tai, iš jų 20 - ti­krai pa­dirb­ti. Šiuo me­tu vyks­ta 127 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.

Pa­sak S.Skver­ne­lio, bend­ra pa­dirb­tų eu­ro bank­no­tų ver­tė vir­ši­ja 10 tūkst. eu­rų, juos ban­do­ma rea­li­zuo­ti pre­ky­bos cen­truo­se bei kios­kuo­se, dau­giau­sia Vil­niu­je, Kau­ne ir Aly­tu­je.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Re­na­tas Po­žė­la kal­bė­jo, jog po­li­ci­ja ban­do iš­siaiš­kin­ti vi­sus eu­rų pa­dir­bi­mo at­ve­jus ir šiuo me­tu jau yra pa­tei­ku­si įta­ri­mus 7 as­me­nims, kai ku­rie jų su­lai­ky­ti.

„Mus do­mi­na vis­kas, ypač, kas sto­vi už vi­so to ir ko­kiais ke­liais bank­no­tai pa­puo­la į Lie­tu­vą, - spaus­tu­vės, pla­ti­ni­mo sche­mos Lie­tu­vo­je“, - kal­bė­jo R.Po­žė­la.

Jo tei­gi­mu, la­biau­siai pa­dir­bi­nė­ja­ma ku­piū­ra - 50 eu­rų bank­no­tas.

Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos va­do­vas Sta­sys Kro­pas tvir­ti­no, jog ban­kai, ke­lis kar­tus ti­krin­da­mi gry­nuo­sius pi­ni­gus, ga­li ras­ti pa­dirb­tus bank­no­tus.

„Ban­ki­nė sis­te­ma yra tas fil­tras, kur ke­lis kar­tus ti­kri­na­ma pi­ni­gų ko­ky­bė ir ban­ko­ma­tuo­se esan­tys pi­ni­gai yra ko­ky­biš­ki“, - tei­gė S.Kro­pas.