S. Skvernelis dar neturi atsakymo, ar FNTT vadovas tinkamas pareigoms
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko dar ne­tu­rin­tis at­sa­ky­mo, ar Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vas Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius yra tin­ka­mas ei­ti šias par­ei­gas.

Mi­nis­tro ver­ti­ni­mu, K.Ju­ce­vi­čiaus skun­das pro­ku­ro­rams dėl nu­ro­dy­mo at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mą „nė­ra nor­ma­li pra­kti­ka“, o vi­sa si­tua­ci­ja ne­pa­de­da tar­ny­bos dar­bui.

In­ter­viu Ži­nių ra­di­ju­je klau­sia­mas, ar pa­si­ti­ki K.Ju­ce­vi­čiu­mi, mi­nis­tras pa­brė­žė, jog tai nė­ra as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gy­bė: „Tai nė­ra as­me­ni­nio pa­ti­ki­mu­mo par­ei­gy­bė, ku­ria aš tu­rė­čiau pa­si­ti­kė­ti ar ne­pa­si­ti­kė­ti. Tai le­mia kom­pe­ten­ci­ja, tar­ny­bos re­zul­ta­tai bei par­ei­gū­no pa­ti­ki­mu­mas, o šian­dien aš at­sa­ky­mų į ši­tuos klau­si­mus dar ne­tu­riu“.

Ko­men­tuo­da­mas FNTT va­do­vo skun­dą pro­ku­ra­tū­rai dėl tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo, S.Skver­ne­lis sa­kė: „Nė­ra nor­ma­li pra­kti­ka, nes įtam­pos, ma­tyt, ky­la FNTT va­do­vui, nors ti­krai jos ne­tu­rė­tų kil­ti“.

FNTT va­do­vas pra­ėju­sią krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti ty­ri­mą dėl ga­li­mo mi­nis­tro pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba pra­dė­jus tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl jo pa­ti­ki­mu­mo. Pats FNTT va­do­vas sa­ko ne­ma­tan­tis keb­lu­mų dėl si­tua­ci­jos, kad tei­sė­sau­gai skun­džia jį pa­ti­krin­ti pa­ve­du­sį sa­vo tie­sio­gi­nį va­do­vą S.Skver­ne­lį.

„Daug pa­val­di­nių skun­džia sa­vo va­do­vus, čia nor­ma­li pro­ce­dū­ra. Kiek yra aps­kųs­ta spren­di­mų dėl at­lei­di­mo iš dar­bo ir ki­tų pro­ce­dū­rų. Pa­im­ki­me pa­vyz­dį iš Vi­ta­li­jaus Gai­liaus, Vy­tau­to Gir­ža­do, juk jie skun­dė vi­daus re­Pat­si­ka­lų mi­nis­trą gry­nai dėl at­lei­di­mo, pro­ce­dū­rų ir taip to­liau“, - BNS an­tra­die­nį sa­kė K.Ju­ce­vi­čius. Pa­sak jo, pa­ti­kri­ni­mas pra­dė­tas tam ne­sant tei­si­nio pa­grin­do.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro S.Skver­ne­lio įsa­ky­mu Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­nė ins­pek­ci­ja at­lie­ka ty­ri­mą dėl FNTT di­rek­to­riaus ge­ne­ro­lo K.Ju­ce­vi­čiaus pa­ti­ki­mu­mo. Ty­ri­mas pra­dė­tas per­nai gruo­džio pra­džio­je, FNTT di­rek­to­riui lai­ki­nai – 120 die­nų lai­ko­tar­piui – su­stab­dy­ta tei­sė dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­neš­ta, kad FNTT va­do­vui bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­ti­krin­ti po­lig­ra­fu, tai yra va­di­na­muo­ju me­lo de­tek­to­riu­mi. K.Ju­ce­vi­čius BNS sa­kė su­ti­kęs su pa­ti­kri­ni­mu po­lig­ra­fu, nors tei­gė abe­jo­jan­tis jo tei­sė­tu­mu. Sie­kiant ob­jek­ty­vaus ty­ri­mo, ty­ri­mą po­lig­ra­fu nu­spręs­ta at­lik­ti An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.

Abe­jo­nių dėl FNTT va­do­vo ki­lo, kai bu­vo pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją. FNTT di­rek­to­rius K.Ju­ce­vi­čius bu­vo apk­laus­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, at­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ad­vo­ka­to Ju­ze­fo Ko­zu­bovs­kio by­lo­je. Ži­niask­lai­da yra skel­bu­si, kad tir­ta in­for­ma­ci­ja, esą K.Ju­ce­vi­čius per tar­pi­nin­kus rei­ka­la­vo di­de­lio ky­šio, ta­čiau per­nai spa­lį šis ty­ri­mas nu­trauk­tas. Pro­ku­ra­tū­ra kons­ta­ta­vo, kad K.Ju­ce­vi­čius su ky­šiais ne­su­si­jęs. Be to, pro­ku­ra­tū­ra FNTT va­do­vą ir jo pa­va­duo­to­ją pri­pa­ži­no nu­ken­tė­ju­siais, nes jie bu­vo ne­tei­sė­tai pa­slap­čia se­ka­mi.

K.Ju­ce­vi­čius FNTT va­do­vau­ja nuo 2012 me­tų ko­vo. Pa­čio­je tar­ny­bo­je jis dir­ba nuo 2002 me­tų.