S.Skvernelis: atskirų specialybių žmonės prašo neadekvataus atlyginimo
Vy­riau­sy­bei nu­ta­rus pa­leng­vin­ti kai ku­rių spe­cia­lis­tų iš tre­čių­jų ša­lių įdar­bi­ni­mą, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad Lie­tu­vo­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti dau­giau spe­cia­lis­tų iš Ukrai­nos.

„Žiū­rint į sta­tis­ti­ką pa­sta­rų­jų me­tų, tai tų pro­fe­si­jų, apie ku­rias kal­ba­me, dau­giau­siai žmo­nių at­va­žiuo­ja iš Ukrai­nos. Aš ma­nau, kad mes ma­to­me tą pa­tį pro­ce­są kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Ten si­tua­ci­ja dar li­be­ra­les­nė. Mū­sų ži­nio­mis, ten yra ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių ukrai­nie­čių, ku­rie sėk­min­gai in­teg­ruo­ja­si į dar­bo rin­ką, ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę ir lei­džia vys­ty­tis vers­lui“, – ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė S.Skver­ne­lis.

Anot jo, Vy­riau­sy­bė, pa­leng­vin­da­ma už­sie­nio spe­cia­lis­tų įdar­bi­ni­mą, su­kū­rė pa­kan­ka­mus sau­gik­lius, kad ne­nu­ken­tė­tų vie­tos žmo­nių at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas.

Šis są­ra­šas pro­fe­si­jų bu­vo su­da­ry­tas glau­džiai bend­ra­dar­biau­jant su mū­sų verslu, in­ves­tuo­to­jais, ty­ri­mus at­lie­kan­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir mes ma­to­me si­tua­ci­ją, kad po­rei­kis kai ku­rių spe­cia­ly­bių yra di­džiu­lis. Įsta­ty­me yra su­dė­ti sau­gik­liai, kad bū­tų mo­ka­mas ati­tin­ka­mas at­ly­gi­ni­mas – ne ma­žes­nis kaip pu­san­tro vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Jo tei­gi­mu, kai ku­riuo­se Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se vie­tos dar­buo­to­jai kar­tais rei­ka­lau­ja kur kas di­des­nių at­ly­gi­ni­mų nei ga­li pa­siū­ly­ti darb­da­viai.

„Ma­to­me par­adok­sa­lią si­tua­ci­ją, kai yra pa­kan­ka­mai lais­vų dar­bo vie­tų, bet at­ski­rų spe­cia­ly­bių žmo­nės gal­vo­ja ar­ba ma­no, kad jiems tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mas ne­adek­va­tus at­ly­gi­ni­mas ir tiek vers­li­nin­kas, tiek in­ves­tuo­to­jas to­kio at­ly­gi­ni­mo ne­ga­li mo­kė­ti“, – tei­gė prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį lei­do leng­viau įdar­bin­ti kai ku­rių sri­čių už­sie­nio spe­cia­lis­tus ir pa­tvir­ti­no 27 pro­fe­si­jų są­ra­šą. Tarp jų yra prog­ra­muo­to­jai, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai, įvai­rių sri­čių in­ži­nie­riai, tech­ni­kai. Nau­ja tvar­ka ga­lios at­vy­kė­liams iš ne Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių.