S. Skvernelis atsistatydins iš vidaus reikalų ministro pareigų
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pra­na­šė, jog yra pa­si­ry­žęs pa­teik­ti at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą.

At­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą mi­nis­tras sa­kė įteik­siąs, kai jam tai nu­ro­dys prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Ki­ta ver­tus, jis pri­pa­ži­no, kad iš pos­to yra ša­li­na­mas.

„Aš esu ša­li­na­mas, bet mi­nis­trui pir­mi­nin­kui pa­sa­kiau, šian­dien kal­bė­jau, kad ne­bū­siu kliu­vi­nys, kai tik bus pa­sa­ky­ta, nuo ka­tros die­nos, tai bus pa­da­ry­ta“, – an­tra­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė mi­nis­tras.

S.Skver­ne­lį į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­tą de­le­ga­vu­si par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ par­ei­ka­la­vo, kad jis pa­lik­tų pos­tą, kai šis pra­ne­šė, kad ru­de­nį Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vaus su ne­par­la­men­ti­ne Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

Mi­nis­tras tvir­ti­no pa­klus­tan­tis jį de­le­ga­vu­sios par­ti­jos spren­di­mui.

„Ne­bė­gu nuo at­sa­ko­my­bės ti­krai, bu­vau pa­si­ry­žęs tęs­ti dar­bus pra­dė­tus, ta­čiau po šios die­nos spren­di­mų, ne­tu­riu ki­tos iš­ei­ties. Kė­dės ne­si­lai­kau, dėl to to­les­nės ga­li­my­bės dar­buo­tis Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je tie­siog nė­ra“, – tvir­ti­no S.Skver­ne­lis.

Jis pa­kar­to­jo prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus žo­džius, kad pos­tą už­leis, kai bus ras­tas kan­di­da­tas į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus.

Mi­nis­tras vy­lė­si, kad jam dar bus leis­ta baig­ti svar­bius dar­bus. Jis pa­brė­žė sten­gę­sis dirb­ti ne­si­vel­da­mas į po­li­ti­nius žai­di­mus.

„Bū­da­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui dir­bau są­ži­nin­gai ir nuo­šir­džiai, da­riau spren­di­mus, ku­rie ne­bu­vo pa­da­ry­ti ke­le­tą me­tų ir de­šimt­me­čių. Pro­ce­sai yra iš­ju­din­ti, jie ju­da į prie­kį, ne­abe­jo­ju, kad bus įgy­ven­din­ti. Ne­da­ly­va­vau ir ne­da­ly­vau­ju po­li­ti­niuo­se žai­di­muo­se, te­gul tai da­ro tie, ku­rie taip įpra­tę, ku­riems vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės in­te­re­sai yra kaž­kur apa­čio­je, ku­riems svar­biau­sia – par­ti­nė pri­klau­so­my­bė, par­ti­nis lo­ja­lu­mas ir par­ti­nis pa­klus­nu­mas“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Jis tvir­ti­no ne­ma­tęs prob­le­mos ei­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas, kol nė­ra re­gis­truo­tas kan­di­da­tu. Juo­ba, kad į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trus jis bu­vo pa­skir­tas ne kaip po­li­ti­kas, o kaip spe­cia­lis­tas. Tuo me­tu jis ėjo po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro par­ei­gas.

S.Skver­ne­lis svars­tė, kad iki rin­ki­mų jį no­ri­ma pa­stum­ti iš vie­šo­jo lau­ko.

„Ma­tyt, ir­gi yra no­ras tam ti­kras, kad iš­nyk­čiau iš vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo, ma­tyt, ga­liu pa­sa­ky­ti vi­siems, kad to ne­bus. Kas ma­no cha­rak­te­rį ži­no, tai tur­būt net ne­abe­jo­ja tuo, aš ti­krai bend­rau­siu žmo­nė­mis, su­si­telk­siu į bend­ra­min­čių tel­ki­mą, į prob­le­mų ne tik iden­ti­fi­ka­vi­mą ir siū­ly­mą spręs­ti. Ke­liau­siu po Lie­tu­vą, ap­lan­ky­siu, jei­gu žmo­nės pri­ims, kiek­vie­ną Lie­tu­vos tro­bą“, – sa­kė jis.

S.Skver­ne­lis vy­lė­si, kad bus ras­tas tin­ka­mas nau­jas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vas.

„Ti­kiuos, kad tiek prem­je­ras, tiek pre­zi­den­tė ne­leis, kad par­ti­ja, ku­ri iš ti­krų­jų yra įta­ria­ma ko­rup­ci­nė­je by­lo­je, ga­lė­tų pa­skir­ti sa­vo at­sto­vą vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru, ku­ris va­do­vau­ja, jei­gu ne­klys­tu, ke­tu­rioms kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­joms ir pen­kioms iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­joms. Ti­kiuo­si, kad bus ras­tas ti­krai vals­ty­bė­je iš­min­tin­gas spren­di­mas ir bus pa­sky­ri­mas toks, ku­ris ne­su­kels abe­jo­nių ir grės­mių tiek pra­dė­toms by­loms, tiek ir dar­bui mi­nis­te­ri­jo­je“, – tei­gė be­si­trau­kian­tis mi­nis­tras.

S.Skver­ne­lis Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ja nuo 2014 me­tų ru­dens.