S. Skvernelis apie postus nesvarsto
Rim­tes­nės de­ry­bos dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ga­li pra­si­dė­ti po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga kal­ba su vi­sais po­ten­cia­liais par­tne­riais, sa­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis.

Į Ka­ro­li­niš­kių rin­ki­mų apy­gar­dos Pla­ti­niš­kių apy­lin­kę Vil­niu­je su du­kra Eg­le sek­ma­die­nio po­pie­tę bal­suo­ti at­vy­kęs S.Skver­ne­lis sa­ko kol kas ne­svars­tan­tis jo­kių po­ten­cia­lių pos­tų, taip pat ti­ki­no ne­si­de­ran­tis su ki­to­mis par­ti­jo­mis dėl ga­li­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, kol ne­si­bai­gė rin­ki­mai.

„Y­ra Sei­mo rin­ki­mai, tad kal­bė­ki­me apie tai, kas šian­dien yra svar­biau­sia – tap­ti Sei­mo na­riu ir tin­ka­mai at­sto­vau­ti sa­vo apy­gar­dai, – žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis. – Kal­ba­mės su vi­sais, ma­nau, kad po pir­mo tu­ro bus ga­li­ma jau kon­kre­čiau kal­bė­ti. Aš ma­nau, kad mes esa­me cen­tri­nė po­li­ti­nė jė­ga, ar­čiau cen­tro.“

Jis sa­ko tei­gia­mai ver­ti­nan­tis tai, kad bend­ras rin­kė­jų ak­ty­vu­mas su iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­ni­mis yra di­des­nis, nei per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus.

„Kuo dau­giau at­ei­na žmo­nių, tuo ob­jek­ty­ves­nis yra pa­si­rin­ki­mas. Mes ti­ki­mės ir ma­no­me, kad nuo ak­ty­vu­mo pri­klau­sys mū­sų sėk­mė“, – BNS sa­kė S.Skver­ne­lis.

Per pra­ėju­sius 2012-ųjų par­la­men­to rin­ki­mus LVŽS dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­su­rin­ko 5 proc. bal­sų, po abie­jų tu­rų par­ti­ja ga­vo vie­ną man­da­tą Sei­me.