S.Skvernelis abejoja, ar teisingai atsisakyta apylinkių inspektorių
Vi­suo­me­nę su­krė­tęs pa­grob­tos ir žiau­riai nu­žu­dy­tos mer­gi­nos nu­si­kal­ti­mas ver­čia kel­ti klau­si­mus, ar tei­sin­ga bu­vo at­si­sa­ky­ti apy­lin­kių ins­pek­to­rių ar ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų par­ei­gū­nų po­li­ci­jo­je, tei­gia prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­brė­žia, kad svar­bu ne tik at­skleis­ti ir iš­tir­ti nu­si­kal­ti­mus, bet ir juos už­kar­dy­ti bei stip­rin­ti pre­ven­ci­ją.

„Kal­ba­me ir apie pre­ven­ci­ją. Tie as­me­nys, ku­rie iš­ėję iš įka­li­ni­mo įstai­gų, ku­rie lin­kę da­ry­ti tuos nu­si­kal­ti­mus, jie tu­ri bū­ti par­ei­gū­nų, at­sa­kin­gų už pre­ven­ci­ją, dar­bot­var­kė­je. Jie tu­ri bū­ti ste­bi­mi, ma­to­mi, ži­no­ti, kas su jais da­ro­ma. Pre­ven­ci­jos sri­ty­je ga­lė­tu­me dis­ku­tuo­ti dėl to, ar apy­lin­kės ins­pek­to­rių ins­ti­tu­to pa­kei­ti­mas iš es­mės, ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų par­ei­gū­nų at­si­sa­ky­mas, ar tai ti­krai tie žings­niai, ku­rie pa­dės su­val­dy­ti si­tua­ci­ją, kal­bant apie pre­ven­ci­ją“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui an­tra­die­nį kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Prem­je­ro mi­nė­tos apy­lin­kių ins­pek­to­rių ir ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų par­ei­gū­nų par­ei­gy­bės pa­nai­kin­tos pa­sta­rai­siais me­tais įgy­ven­di­nant po­li­ci­jos re­for­mą. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas taip pat yra kri­ti­ka­vęs šį po­li­ci­jos pert­var­kos spren­di­mą.

Plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo at­sklei­di­mas, anot S.Skver­ne­lio, par­odė ir tai, kaip svar­bu to­liau in­ves­tuo­ti į mo­der­nias tech­no­lo­gi­jas po­li­ci­jo­je, nes tai pa­de­da ope­ra­ty­viai ir efek­ty­viai iš­tir­ti nu­si­kal­ti­mus.

„Ti­krai ne­ma­tau pa­grin­do abe­jo­ti nei po­li­ci­jos, nei ki­tų ins­ti­tu­ci­jų veik­los efek­ty­vu­mu ir mū­sų sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mu. Ne­ma­nau, kad mums šiuo at­ve­ju rei­kė­tų leis­tis į svars­ty­mus grą­žin­ti mir­ties baus­mę. (...) Ma­nau, kad svar­biau­sia, kad tei­sė­sau­ga par­ody­tų, kad kiek­vie­nas nu­si­kal­ti­mas, koks be­bū­tų ir kaip be­bū­tų su­pla­nuo­tas, jis yra at­sklei­džia­mas. (...) Po­li­ci­ja pri­va­lo to­liau in­ves­tuo­ti į mo­der­nias tech­no­lo­gi­jas, ku­rios lei­džia už­siim­ti nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­ja, tiek ir efek­ty­viai iš­tir­ti to­kius nu­si­kal­ti­mus“, – pa­brė­žė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Tei­sė­sau­gos duo­me­ni­mis, prieš dau­giau nei sa­vai­tę iš Plun­gės į Kau­ną vy­ku­si I.Straz­daus­kai­tė bu­vo pa­grob­ta ir nu­žu­dy­ta sie­kiant pa­grob­ti jos vai­ruo­tą au­to­mo­bi­lį. Mer­gi­nos kū­nas ras­tas už­kas­tas Kė­dai­nių ra­jo­ne. Par­ei­gū­nai jį ap­ti­ko penk­ta­die­nį, tą pa­čią die­ną su­lai­kę še­šis įta­ria­muo­sius.