S. Skvernelis: A. Jevlojevas turi kitos ES valstybės išduotą Šengeno vizą
Įta­kin­gas Ru­si­jos nu­si­kal­tė­lis Ach­me­das Jev­lo­je­vas, ku­riam Lie­tu­vos par­ei­gū­nai bu­vo iš­da­vę lai­ki­ną lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, jau anks­čiau tu­rė­jo ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bės iš­duo­tą vi­zą, lei­džian­čią ke­liau­ti Šen­ge­no erd­vės ri­bo­se, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Ma­no ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, jis tu­rė­jo ir vie­nos iš ES vals­ty­bių vi­zą, Šen­ge­no vi­zą. Bet ar tai ti­krai yra - by­los ne­ma­čiau, ne­žiū­rė­jau, į tuos vi­sus klau­si­mus, ma­tyt, at­sa­kys tiek tar­ny­bi­nis, tiek iki­teis­mi­nis ty­ri­mas“, - žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je sa­kė S.Skver­ne­lis.

BNS ži­nio­mis, do­ku­men­tą iš­da­vė Slo­va­ki­ja.

Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad as­muo „nė­ra jo­kia­me juo­da­ja­me są­ra­še“, tad jis esą ga­li lais­vai ke­liau­ti po ES.

„Jei bet koks as­muo krei­pia­si į vals­ty­bę dėl vi­zos ir ma­to ta vals­ty­bė, kad jis ne­ke­lia grės­mės vi­zai gau­ti, ji tą vi­zą iš­duo­da ir jis ga­li ke­liau­ti Šen­ge­no erd­vė­je“, - sa­kė S.Skver­ne­lis.

Sa­vait­ga­lį dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ pra­ne­šė, kad va­di­na­mam įtei­sin­tam va­giui („Vor v za­ko­ne“) A.Jev­lo­je­vui lei­di­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je Vil­niaus vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to mig­ra­ci­jos par­ei­gū­nai iš­da­vė sau­sio 29 die­ną. Par­ei­gū­nai taip pat ana­lo­giš­ką lei­di­mą ke­ti­no iš­duo­ti ki­tam nu­si­kal­tė­liui Ole­gui Ša­ma­ni­nui, bet įsi­ki­šus mi­nis­te­ri­jai ir po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niam ko­mi­sa­rui, pro­ce­dū­ros bu­vo su­stab­dy­tos.

Dėl šio įvy­kio Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Im­uni­te­to val­dy­ba pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.