S. Skvernelio pasirinkimas žada įtampą
Ket­vir­ta­die­nį kan­di­da­tus į mi­nis­trų pos­tus pri­sta­tęs pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis iš anks­to už­si­ti­kri­no ga­li­my­bę as­me­niš­kai pa­si­rink­ti jam tin­kan­čius as­me­nis. Šis spren­di­mas ga­li grės­ti įtam­pa val­dan­čio­jo­je Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­go­je (LVŽS), ku­rios na­riams da­lis kan­di­da­tų ta­po to­kiu pat siurp­ri­zu, kaip ir nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės su­dė­ties lau­ku­siai vi­suo­me­nei.

Pa­skir­to­jo prem­je­ro, LVŽS į šį pos­tą de­le­guo­to ne­par­ti­nio S. Skver­ne­lio ket­vir­ta­die­nį pri­sta­ty­ta­me 14 kan­di­da­tų į nau­ją­ją Vy­riau­sy­bę są­ra­še – vos ke­li par­ti­niai as­me­nys. Tai trys val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rės Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) tei­kia­mi bū­si­mie­ji mi­nis­trai – to­liau Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (URM) grei­čiau­siai va­do­vau­sian­tis Li­nas Lin­ke­vi­čius, ūkio mi­nis­tru tap­ti pre­ten­duo­jan­tis da­bar­ti­nis Jo­na­vos ra­jo­no me­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius bei bu­vęs par­la­men­ta­ras Da­rius Pe­tro­šius, siū­lo­mas tei­sin­gu­mo mi­nis­tru.

LVŽS par­ti­nį bi­lie­tą tu­ri vie­nin­te­lis kan­di­da­tas – į že­mės ūkio mi­nis­tro port­fe­lį pre­ten­duo­jan­tis bu­vęs Že­mės ūkio rū­mų pre­zi­den­tas ūki­nin­kas Bro­nius Mar­kaus­kas. Dar trys kan­di­da­tai į mi­nis­trus – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vu siū­lo­mas Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų koa­li­ci­jos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Na­vic­kas, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ti tei­kia­ma kul­tū­ros dip­lo­ma­tė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son bei pre­ten­den­tas į svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trus bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras Sei­mo na­rys Au­re­li­jus Ve­ry­ga – bu­vo įvar­dy­ti LVŽS še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės są­ra­še. Vi­si ki­ti mi­nis­trais siū­lo­mi as­me­nys – ma­žai gir­dė­ti sa­vo sri­čių spe­cia­lis­tai.

„Vy­riau­sy­bės na­rių pa­var­džių lau­kė­me lyg Ka­lė­dų do­va­nos, ku­ri bu­vo sle­pia­ma la­bai kruopš­čiai, kad tik nie­kas ne­iš­lįs­tų į vie­šu­mą. Pa­teik­tas są­ra­šas yra su daug ne­ži­no­mų­jų – tų as­me­nų dau­ge­lis ne­pa­žįs­ta ir ne­ga­li įver­tin­ti. Vy­riau­sy­bė to­kiu bū­du tam­pa ypa­tin­gai de­po­li­ti­zuo­ta, to­dėl ky­la klau­si­mas, kiek at­ei­nan­tys žmo­nės yra pa­si­ry­žę pa­klus­ti tam ti­kram LVŽS po­li­ti­niam dik­ta­tui, nes bet ko­kiu at­ve­ju jie ne­ga­lės bū­ti vi­siš­kai sa­va­ran­kiš­ki, taip pat – kiek jų pa­žiū­ros su­taps su de­le­guo­jan­čios par­ti­jos dek­la­ruo­to­mis idė­jo­mis bei nuo­sta­to­mis“, – pa­siū­ly­tus kan­di­da­tus įver­ti­no My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to po­li­to­lo­gė Ri­ma Ur­bo­nai­tė.

Pa­kei­ti­mai – netikėti

Ket­vir­ta­die­nį pri­sta­ty­da­mas kan­di­da­tus į mi­nis­trus S. Skver­ne­lis taip ir ne­at­sa­kė, ko­dėl jo pa­skelb­tas są­ra­šas la­bai ski­ria­si nuo prieš rin­ki­mus LVŽS su­dė­lio­to še­šė­li­nio mi­nis­trų ka­bi­ne­to. „Lė­mė įvai­rios prie­žas­tys. Vie­na – bū­ti še­šė­li­niu mi­nis­tru ir ga­li­mu kan­di­da­tu, ki­ta – kai rei­kia rea­liai pra­dė­ti tuos dar­bus vyk­dy­ti. Tai su­si­ję ir su pa­si­ry­ži­mu, ir su pa­siau­ko­ji­mu, ir su gy­ve­ni­mo bū­do pa­kei­ti­mu. Tai bu­vo ir žmo­nių sa­va­ran­kiš­ki ap­sisp­ren­di­mai, ir bend­ri spren­di­mai kal­ban­tis apie jų vi­zi­jas, ma­ty­mus“, – ap­ta­kiai aiš­ki­no pa­skir­ta­sis prem­je­ras.

Iš kar­to po rin­ki­mų pa­aiš­kė­jus, kad LVŽS įgy­ja ga­li­my­bę for­muo­ti Vy­riau­sy­bę, šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis vie­šai pa­skel­bė, kad dvie­jų mi­nis­te­ri­jų – URM bei Kraš­to ap­sau­gos (KAM) – va­do­vus ga­lės siū­ly­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Bū­tent ša­lies va­do­vės pa­si­rin­ki­mu va­di­na­mi URM va­do­vu to­liau dirb­ti siū­lo­mas da­bar­ti­nis mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas L. Lin­ke­vi­čius, taip pat – kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro pos­tą užim­ti su­ti­kęs dip­lo­ma­tas, da­bar­ti­nis už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras ne­par­ti­nis Rai­mon­das Ka­rob­lis.

Ne­ofi­cia­liai tei­gia­ma, kad ne be pre­zi­den­tū­ros va­lios kan­di­da­tu į su­si­sie­ki­mo mi­nis­trus tei­kia­mas da­bar­ti­nis ener­ge­ti­kos mi­nis­tras ne­par­ti­nis Ro­kas Ma­siu­lis, taip pat – kaip jo pa­mai­na siū­lo­mas da­bar­ti­nis Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos at­ašė Briu­se­ly­je Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas bei fi­nan­sų mi­nis­tru ga­lin­tis tap­ti bu­vęs Lie­tu­vos ban­ko Fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vi­lius Ša­po­ka. Kaip ži­no­ma, anks­čiau LVŽS pa­skelb­ta­me še­šė­li­nia­me šios par­ti­jos mi­nis­trų ka­bi­ne­te ener­ge­ti­kos mi­nis­tro pos­tas bu­vo nu­ma­ty­tas su „vals­tie­čiais“ rin­ki­mus lai­mė­ju­siam pa­ty­ru­siam va­dy­bi­nin­kui ir ener­ge­ti­kui, bu­vu­siam Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui Vir­gi­li­jui Po­de­riui, fi­nan­sų mi­nis­tro – taip pat su LVŽS par­la­men­ta­ru ta­pu­siam fi­nan­sų ana­li­ti­kui, bu­vu­siam prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jui Sta­siui Ja­ke­liū­nui.

Gre­sia problemos

Pats S. Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį aiš­ki­no, kad vi­sus ke­tu­rio­li­ka mi­nis­trų pa­si­rin­ko sa­va­ran­kiš­kai, o su pre­zi­den­te tik kon­sul­ta­vo­si. Bū­tent ši są­ly­ga – ga­li­my­bė pa­čiam for­muo­ti Vy­riau­sy­bę – S. Skver­ne­lio bu­vo iš­kel­ta LVŽS ly­de­riui R. Kar­baus­kiui, su­lau­kus ofi­cia­laus siū­ly­mo užim­ti prem­je­ro pos­tą.

Vis dėl­to Sei­mo ku­lua­ruo­se pa­sta­ruo­ju me­tu kal­ba­ma, esą pa­skir­to­jo mi­nis­tro pir­mi­nin­ko itin sa­va­ran­kiš­kas vei­ki­mas, ieš­kant kan­di­da­tų į kai ku­rių mi­nis­te­ri­jų va­do­vų vie­tas, ke­lia įtam­pą tarp jo ir LVŽS ly­de­rio, už­si­me­na­ma ir apie tai, kad S. Skver­ne­lio ne­no­ras pa­si­rink­tų kan­di­da­tū­rų de­rin­ti su par­ti­jos na­riais kurs­to da­lies „vals­tie­čių“ ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

Apie tai, kad su par­ti­ja ne­de­rin­tų kan­di­da­tų pa­si­rin­ki­mas ga­li pa­ska­tin­ti ne­san­tai­ką LVŽS vi­du­je, „Lie­tu­vos ži­nioms“ ket­vir­ta­die­nį sa­kė ir vie­nas opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rių, 2001-ai­siais lai­ki­nuo­ju prem­je­ru bu­vęs Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. „Ga­li kil­ti įtam­pa, kaip, žiū­rint į pra­ei­tį, bu­vo su par­ti­jo­mis, ku­rių var­du bu­vo tei­kia­mi su jo­mis ne­su­de­rin­ti mi­nis­trai, pa­vyz­džiui, R. Ma­siu­lis, pa­skir­tas va­do­vau­ti Dar­bo par­ti­jos ži­nio­je bu­vu­siai Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jai ar tas pats S. Skver­ne­lis, ta­pęs par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ įta­kos sfe­ro­je esan­čios Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu. To­kiems sa­vo­tiš­kai „pri­mes­tiems“ mi­nis­trams juos tar­si de­le­ga­vu­sios par­ti­jos ta­po pa­čio­mis di­džiau­sio­mis opo­nen­tė­mis“, – tei­gė jis.

Pa­sak E. Gent­vi­lo, dau­giau­sia klau­si­mų ke­lia tai, kiek S. Skver­ne­lio pa­si­rink­ti kan­di­da­tai jau­sis įsi­pa­rei­go­ję juos ofi­cia­liai į pos­tus de­le­guo­jan­čiai par­ti­jai. „Jei­gu tai bu­vo pa­ties S. Skver­ne­lio va­lia LVŽS anks­čiau kaip še­šė­li­nius mi­nis­trus įvar­dy­tus as­me­nis pa­stum­ti į ša­lį ir pa­si­rink­ti jam pa­čiam tin­ka­mes­nius žmo­nes, tai ga­li su­kel­ti tam ti­krą ri­zi­ką. Tie as­me­nys ne­ren­gė par­ti­jos prog­ra­mos, su par­ti­ja ne­bend­ra­vo, ir stai­ga ta­pę mi­nis­trais, jie mo­ra­liš­kai ne­įsi­pa­rei­go­ję šios par­ti­jos prog­ra­mai“, – aiš­ki­no opo­zi­ci­jos at­sto­vas.

Ma­žai gir­dė­ti kandidatai

Tiek po­li­ti­kai, tiek apž­val­gi­nin­kai at­sar­giai ver­ti­na kai ku­riuos S. Skver­ne­lio pa­si­rink­tus kan­di­da­tus, pir­miau­sia – so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tru siū­ly­ti 38 me­tų so­cia­li­nių moks­lų eks­per­tą, Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“ va­do­vą Li­ną Ku­ku­rai­tį. Pir­mo­ji ži­nia, skel­bia­ma pri­sta­tant šį kan­di­da­tą – tai, kad vi­si pen­ki jo vai­kai yra gi­mę na­muo­se. Nau­jie­nų agen­tū­rai BNS L. Ku­ku­rai­tis ket­vir­ta­die­nį pa­kar­to­jo, kad ta­pęs mi­nis­tru, pa­si­sa­ky­tų už gim­dy­mo na­muo­se įtei­si­ni­mą, bet tai esą ne­bū­tų jo svar­biau­sias sie­kis.

Pa­grin­di­niu sa­vo tiks­lu Vy­riau­sy­bė­je šis kan­di­da­tas įvar­di­jo skur­do ma­ži­ni­mą, taip pat pa­si­sa­kė už mo­kes­ti­nes prie­mo­nes, di­di­nan­čias skurs­tan­čių šei­mų pa­ja­mas. Tuo me­tu sa­vo po­zi­ci­jos apie prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą Dar­bo ko­dek­są, pa­lie­sian­tį vi­sus ša­lies dir­ban­čiuo­sius, L. Ku­ku­rai­tis ne­iš­sa­kė – jo tei­gi­mu, šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti de­ri­na­mas Vy­riau­sy­bė­je.

Dar vie­nas dau­ge­liui ne­ti­kė­tas S. Skver­ne­lio pa­si­rin­ki­mas – kan­di­da­tas į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) va­do­vus, Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Ei­mu­tis Mi­siū­nas. 43 me­tų tei­sės dak­ta­ras yra dir­bęs dės­tęs My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te, dir­bęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bo­je, o prieš me­tus – pa­skir­tas tei­sė­ju. Vie­nu pir­mų­jų sa­vo, kaip mi­nis­tro, dar­bų jis įvar­di­ja bū­ti­ny­bę iš nau­jo įver­tin­ti po­li­ci­jos re­for­mos tiks­lin­gu­mą ir nau­din­gu­mą.

Pla­čia­jai vi­suo­me­nei ma­žai gir­dė­ta ir švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre siū­lo­mos Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės, šiuo me­tu va­do­vau­jan­čios Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­trui (MOS­TA), pa­var­dė. 1997 me­tais ang­lų kal­bos pe­da­go­gi­kos stu­di­jas tuo­me­ti­nia­me Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te (da­bar – Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas) bai­gu­si kan­di­da­tė vė­liau Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nė­je vers­lo mo­kyk­lo­je stu­di­ja­vo vers­lo va­dy­bą. MOS­TA ji va­do­vau­ja nuo cen­tro įstei­gi­mo 2007 me­tais.

J.Pe­traus­kie­nė ne kar­tą yra kal­bė­ju­si apie tai, kad Lie­tu­vo­je rei­kia op­ti­mi­zuo­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lą ir su­jung­ti uni­ver­si­te­tus – anks­čiau ji yra sa­kiu­si, kad ne­skai­čiuo­jant Ka­ro ir me­nų aka­de­mi­jų Vil­niu­je ga­lė­tų bū­ti du stip­rūs įvai­ria­pu­siai uni­ver­si­te­tai, Kau­ne – vie­nas ar du.

Vi­sa kariauna

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru siū­lo­mas dip­lo­ma­tas 48 me­tų R. Ka­rob­lis pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – tei­si­nin­kas, nuo 1994 me­tų dir­ba Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je. Va­do­vau­da­mas Lie­tu­vos at­sto­vy­bei Briu­se­ly­je, 2013 me­tais jis bu­vo vie­nas pa­grin­di­nių Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gai koor­di­na­to­rių.

Fi­nan­sų mi­nis­tru siū­lo­mas 37 me­tų eko­no­mis­tas V. Ša­po­ka anks­čiau bu­vo Ver­ty­bi­nių po­pie­rių ko­mi­si­jos, 2012-ųjų pra­džio­je pri­jung­tos prie Lie­tu­vos ban­ko, pir­mi­nin­kas. Jis yra dir­bęs tuo­me­ti­nia­me Lie­tu­vos tau­po­ma­ja­me ban­ke (da­bar „Swed­bank“), Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je.

Kan­di­da­tas į ener­ge­ti­kos mi­nis­trus 34-erių po­li­ti­kos moks­lų ma­gis­tras Ž. Vai­čiū­nas iki 2014 me­tų rug­sė­jo dir­bo tuo­me­ti­nio ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Ja­ros­la­vo Ne­ve­ro­vi­čiaus pa­ta­rė­ju, o 2011–2012 me­tais – ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tru.

47-erių eko­no­mis­tas, tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis R. Ma­siu­lis, siū­lo­mas su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru, yra va­do­va­vęs naf­tos kro­vos bend­ro­vei „Klai­pė­dos naf­ta“, prieš tai bu­vo da­bar jau pa­nai­kin­tos ener­ge­ti­kos bend­ro­vės „Leo LT“ vers­lo vys­ty­mo di­rek­to­rius ir val­dy­bos na­rys, 14 me­tų jis dir­bo įmo­nė­se „Art­hur An­der­sen“ ir „Ernst & Young“, kur va­do­va­vo ener­ge­ti­kos sek­to­rių ap­tar­nau­jan­tiems pa­da­li­niams.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tru siū­lo­mas 40-me­tis A. Ve­ry­ga yra dir­bęs gy­dy­to­ju psi­chia­tru, dės­ty­to­ju. Kaip eks­per­tas pa­ta­ri­nė­jo bu­vu­siam prem­je­rui kon­ser­va­to­riui And­riui Ku­bi­liui, so­cial­de­mo­kra­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui Vy­te­niui And­riu­kai­čiui. Jis yra įkū­ręs ke­lias už svei­ką gy­ven­se­ną, blai­vy­bę ko­vo­jan­čias or­ga­ni­za­ci­jas, pats dek­la­ruo­ja ne­rū­kan­tis, ne­ge­rian­tis ir jau pu­san­trų me­tų ne­val­gan­tis mė­sos.

Ap­lin­kos mi­nis­tru ga­lin­tis tap­ti 46 K. Na­vic­kas yra įgi­jęs dar­naus vys­ty­mo­si val­dy­mo ir ad­mi­nis­tra­vi­mo spe­cia­ly­bę. Jis yra dir­bęs Re­gio­ni­nio ap­lin­kos cen­tro Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pai Lie­tu­vos biu­ro va­do­vu.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ti siū­lo­ma ak­to­rė, ver­tė­ja, kul­tū­ros dip­lo­ma­tė 50 me­tų L. Ruo­ky­tė-Jons­son šiuo me­tu dir­ba Lie­tu­vos ki­no cen­tre. Ji yra bai­gu­si re­ži­sū­ros stu­di­jas Lie­tu­vos mu­zi­kos aka­de­mi­jos Tea­tro fa­kul­te­te, vė­liau dau­giau nei de­šimt­me­tį dir­bo kul­tū­ros at­ašė Šve­di­jo­je, pa­skui – ki­to­se Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se.

Į že­mės ūkio mi­nis­trus tei­kia­mas 56 me­tų ūki­nin­kas B. Mar­kaus­kas pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – in­ži­nie­rius ekek­tri­kas. Tai il­ga­me­tis Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Pie­no ta­ry­bos ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio pie­ni­nin­kys­tės ko­mi­te­to va­do­vas, iki 2011-ųjų še­še­rius me­tus va­do­va­vęs Že­mės ūkio rū­mams. Dėl šių par­ei­gų jis 2006-ai­siais at­si­sa­kė par­la­men­ta­ro man­da­to. 2004 me­tais už žem­dir­bių vyk­dy­tas ke­lių blo­ka­das teis­mas B.Mar­kaus­kui sky­rė 60 par­ų areš­to, ati­de­dant baus­mę vie­niems me­tams.

So­cial­de­mo­kra­tas L. Lin­ke­vi­čius URM va­do­vau­ja nuo 2012 me­tų pa­bai­gos. Kar­tu su pre­zi­den­te jis užė­mė griež­tą po­zi­ci­ją Ru­si­jos at­žvil­giu po Kry­mo anek­si­jos ir ta­po vie­nu iš ma­to­miau­sių Mask­vos kri­ti­kų tarp ES po­li­ti­kų. 1993–1996 ir 2000–2004 me­tais jis yra dir­bęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru.

Ūkio mi­nis­tru tei­kia­mas so­cial­de­mo­kra­tas 32-ejų M. Sin­ke­vi­čius, da­bar­ti­nio su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus sū­nus, nuo 2011 me­tų dir­ba Jo­na­vos ra­jo­no me­ru.

Kol kas dau­giau­sia klaus­tu­kų ky­la dėl so­cial­de­mo­kra­tų siū­lo­mo kan­di­da­to į tei­sin­gu­mo mi­nis­tro pos­tą 41 me­tų D. Pe­tro­šiaus, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me va­do­va­vu­sio Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ko­mi­si­jai. Prieš ku­rį lai­ką LVŽS de­ry­bi­nin­kas par­la­men­ta­ras Po­vi­las Urb­šys pa­skel­bė, kad šio kan­di­da­to šei­ma ga­li bū­ti su­si­ju­si su prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu tau­ra­giš­kiu vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius. Ži­niask­lai­do­je skelb­ta, kad gar­baus am­žiaus tau­ra­giš­kiai kal­ti­na D.Pe­tro­šių ir ki­tus as­me­nis pi­giai nu­pir­kus ir vė­liau bran­giai ban­džius par­duo­ti jų že­mę.

D.Pe­tro­šius šiuos kal­ti­ni­mus ne­igia, ta­čiau pa­skir­ta­sis prem­je­ras S. Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį už­si­mi­nė, kad šis kan­di­da­tas, kaip ir ki­ti pre­ten­den­tai į mi­nis­trus, tu­ri pra­ei­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­ti­krą, ir „jei kaž­kam iš mi­nis­trų kils klau­si­mų dėl ge­bė­ji­mo užim­ti par­ei­gas, dėl re­pu­ta­ci­jos rei­ka­lų, bus pa­tvir­tin­ta ne­pil­nos su­dė­ties Vy­riau­sy­bė“.

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė, pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­sky­ru­si S. Skver­ne­lį prem­je­ru ir par­eiš­ku­si, kad iš da­lies pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę ir už jo, ir už bū­si­mos Vy­riau­sy­bės dar­bą, ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jo su­si­ti­ki­mus su kan­di­da­tais į mi­nis­trus. Juos įver­tin­ti ša­lies va­do­vė ža­da tik bai­gu­si vi­sus po­kal­bius.

S. Skver­ne­lis mi­nis­tru pir­mi­nin­ku pa­skir­tas lap­kri­čio 15-ąją. Per 15 die­nų jis tu­ri pri­sta­ty­ti Sei­mui sa­vo su­da­ry­tą ir pre­zi­den­to pa­tvir­tin­tą Vy­riau­sy­bę bei teik­ti svars­ty­ti jos prog­ra­mą.