S. Skvernelio laukiantys iššūkiai
Pre­zi­den­tei tei­kiant Sau­liaus Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą į prem­je­rus, BNS pa­klau­sė jo pirm­ta­kų, ko­kie di­džiau­si iš­šū­kiai lau­kia nau­jo­jo mi­nis­tro pir­mi­nin­ko.

So­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius (2012–2016): bū­ti­na pri­žiū­rė­ti ir koor­di­nuo­ti ministrus

„Šis dar­bas par­ei­ka­laus ne­pap­ras­tai daug svei­ka­tos, kan­try­bės, stip­ry­bės. Pir­miau­sia lin­kė­čiau, kad Vy­riau­sy­bės ka­bi­ne­tas bū­tų su­for­muo­tas at­siž­vel­giant į mi­nis­trų kom­pe­ten­ci­ją, nes Vy­riau­sy­bė­je tiek po­sė­džio me­tu, tiek pa­si­ta­ri­mo me­tu, tik ir mi­nis­trams va­do­vau­jant mi­nis­te­ri­joms tu­ri bū­ti su­pra­ti­mas, kaip val­dy­ti vals­ty­bę. Nuo val­dy­mo su­pra­ti­mo pri­klau­sys, kaip bus par­uoš­ti stra­te­gi­niai pla­nai kiek­vie­no­je mi­nis­te­ri­jo­je.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tu­rės nuo­lat ste­bė­ti per sa­vo ko­man­dos žmo­nes, kad mi­nis­te­ri­jos lai­ku įgy­ven­din­tų Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą. Dar vie­nas pa­lin­kė­ji­mas – kad ne­bū­tų to­kių at­ve­jų, ka­da mi­nis­te­ri­jos vė­luo­ja su įsta­ty­mų pro­jek­tų par­en­gi­mu, pa­tei­ki­mu Vy­riau­sy­bės po­sė­džiams. Vė­luo­jant gau­na­si kaip snie­go gniūž­tė, nuo kal­no be­si­ri­tan­ti – di­dė­ja ir di­dė­ja. Svar­bu, kad ka­bi­ne­tas dirb­tų kaip ko­man­da ir su­pras­tų, kas yra ho­ri­zon­ta­lu­sis val­dy­mo me­to­das ir pri­nci­pai, nes kai ku­rios, pa­vyz­džiui, eu­ro­pi­nės prog­ra­mos yra įgy­ven­di­na­mos ke­lių mi­nis­te­ri­jų. Daž­nai mi­nis­trų bū­na toks po­žiū­ris, kad čia yra ma­no ba­ras, čia yra ta­vo ba­ras. Tai yra iš anks­čiau at­ėjęs val­dy­mo sti­lius. Jei­gu vi­si tie da­ly­kai bus de­ri­na­mi tarp mi­nis­trų, ta­da ka­bi­ne­tas dirbs sėk­min­gai.

S.Skver­ne­liui da­bar di­džiau­siais iš­šū­kis bū­tų tai, kad tie pro­jek­tai, ku­rie yra pra­dė­ti įgy­ven­din­ti, bū­tų tę­sia­mi. Ki­tas da­ly­kas – prem­je­ras tu­ri aiš­kiai iš­skir­ti ke­tu­ris ar pen­kis mū­sų vals­ty­bės svar­biau­sius pri­ori­te­tus, tie pri­ori­te­tai, pa­vyz­džiui, švie­ti­mo sis­te­mos pert­var­ka, svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos re­for­mos tęs­ti­nu­mas, emig­ra­ci­jos su­ma­ži­ni­mas, tu­ri bū­ti pa­dė­ti ant sta­lo po tam ti­kru per­ma­to­mu da­ly­ku ir nuo­lat, kiek­vie­ną ry­tą, tie da­ly­kai tu­ri bū­ti pri­me­na­mi.“

Kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius (1999–2000 ir 2008–2012): svar­biau­sia nu­sis­ta­ty­ti prioritetus

„Ma­no pa­ta­ri­mas – sau as­me­niš­kai ap­sib­rėž­ti, ko­kių svar­biau­sių tiks­lų, dar­bų, pri­ori­te­tų bū­da­mas prem­je­ras pla­nuo­ja siek­ti. Tai yra pats di­džiau­sias iš­šū­kis – la­bai aiš­kiai su­vok­ti, ko tu pats, at­sto­vau­da­mas sa­vo par­ti­jai, sa­vo idė­joms, sa­vo tam ti­kram vi­sų vals­ty­bės ir pa­sau­lio rei­ka­lų ma­ty­mui, pla­nuo­ji siek­ti. Ne­tu­rint to­kio aiš­kaus ma­ty­mo esi pa­smerk­tas klai­džio­ti kas­die­ny­bė­je, chao­tiš­kai dirb­ti ir tai yra pa­ti di­džiau­sia prob­le­ma.

Di­džiau­sias iš­šū­kis ir pats svar­biau­sias sie­kis yra spar­tes­nis žmo­nių ge­ro­vės au­gi­mas, tu­riu ome­ny ir at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą, bet tą ga­li­ma pa­da­ry­ti tik la­bai stip­riai sie­kiant, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­kos pro­duk­ty­vu­mas aug­tų žy­miai spar­čiau. Esa­me la­bai ne­to­li tos vie­tos, ku­ri va­di­na­ma vi­du­ti­nių pa­ja­mų spąs­tais, kai at­ly­gi­ni­mai pra­de­da aug­ti grei­čiau ne­gu au­ga eko­no­mi­kos pro­duk­ty­vu­mas ir tai le­mia vi­sos eko­no­mi­kos kon­ku­ren­cin­gu­mo pra­ra­di­mą, ta­da sto­ja eks­por­tas, sto­ja vi­sas au­gi­mas. Man pats svar­biau­sias iš­šū­kis bū­tų pa­siek­ti, kad eko­no­mi­kos pro­duk­ty­vu­mas aug­tų grei­čiau, o tam rei­kia la­bai stip­riai dirb­ti pri­trau­kiant in­ves­ti­ci­jas, ir ne tik į Vil­nių, kur at­ei­na aukš­to­sios tech­no­lo­gi­jos, bet ir į re­gio­nus, kad ir ten kur­tų­si pa­trauk­les­nės dar­bo vie­tos.“

So­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las (2006– 2008): pa­ža­dų vyk­dy­mas pri­klau­sys nuo ūkio augimo

„Pir­mas iš­šū­kis – su­for­muo­ti Vy­riau­sy­bę, pa­teik­ti prog­ra­mą, pri­im­ti­ną Sei­mui. Grei­tai bus biu­dže­to ga­lu­ti­nis pri­ėmi­mas, pa­siū­ly­mų yra daug, tai ne­bus taip leng­va. Biu­dže­tą dar tu­rės pa­si­žiū­rė­ti Eu­ro­pos Są­jun­ga, bu­vo pla­nas grei­čiau ei­ti prie su­ba­lan­suo­to biu­dže­to.

Di­džiau­siais iš­šū­kis yra įvyk­dy­ti prog­ra­mą, ku­ri pa­ža­dė­ta. Pir­miau­sia tai pri­klau­sys nuo eko­no­mi­kos au­gi­mo, jei­gu eko­no­mi­ka su­lė­tė­tų, tai daug ko ne­ga­lė­tum pa­da­ry­ti. An­tras iš­šū­kis – spren­di­mai dėl dar­bo jė­gos emig­ra­ci­jos, tai la­bai rim­ta prob­le­ma vals­ty­bė­je. Ir, aiš­ku, vi­si geo­po­li­ti­niai iš­šū­kiai, ku­rie mums gre­sia kar­tu su vi­sa Eu­ro­pos Są­jun­ga.

Man at­ro­do, kad šiuo me­tu yra ge­ri san­ty­kiai tarp pre­zi­den­tės ir bū­si­mos Vy­riau­sy­bės, ieš­ko­ma kon­sen­su­so, Sei­me taip pat kol kas yra tin­ka­ma dar­na, ku­ri lei­džia ge­rai pra­dė­ti dar­bą. Tai po­zi­ty­vus ženk­las.“