S. Jovaiša siūlo prekiauti alkoholiu tik po vidurdienio
Par­la­men­ta­ras kon­ser­va­to­rius Ser­ge­jus Jo­vai­ša siū­lo dar grie­čiau ri­bo­ti pre­ky­bą al­ko­ho­liu par­duo­tu­vė­se.

Jis siū­lo ne­leis­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais nuo 20 val. va­ka­ro iki 12 val. die­nos, o sek­ma­die­niais pre­ky­ba bū­tų ga­li­ma tik tris va­lan­das – nuo 12 val. iki 15 va­lan­dos. Drau­di­mas ne­ga­lio­tų mai­ti­ni­mo įstai­goms.

S.Jo­vai­ša, ku­ris Sei­me už­re­gis­tra­vo ati­tin­ka­mą Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­są, sa­ko, kad tai yra efek­ty­viau­sia al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ri­bo­ji­mo prie­mo­nė.

„Te­gu žmo­nės pa­pras­to­mis die­no­mis dir­ba blai­vūs, o sek­ma­die­niais blai­vūs ei­na į baž­ny­čią“, – BNS sa­kė par­la­men­ta­ras.

Toks siū­ly­mas yra ge­ro­kai griež­tes­nis nei kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos Sei­mui pa­teik­tos pa­tai­sos, siū­lan­čios pir­ma­die­nį-šeš­ta­die­nį par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį nuo 10 val. iki 20 val., o sek­ma­die­niais – nuo 10 val. iki 15 val.

Vy­riau­sy­bė iš es­mės yra pri­ta­ru­si Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to siū­ly­mui leis­ti al­ko­ho­liu pre­kiau­ti nuo 10 val. iki 22 val.

Da­bar al­ko­ho­lio par­duo­tu­vė­se ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 8 iki 22 val.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­va pa­ten­ka į dau­giau­sia al­ko­ho­lio su­var­to­jan­čių Eu­ro­pos ša­lių tre­je­tu­ką. Apie bū­ti­ny­bę ri­bo­ti jo var­to­ji­mą im­ta gar­siau kal­bė­ti po Lie­tu­vą su­krė­tu­sių nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos įvyk­dė gir­tau­jan­tys as­me­nys.