Š. Gustainis davė Seimo nario priesaiką
Šian­dien Sei­mo po­sė­dy­je pri­saik­din­tas Sei­mo na­rys Ša­rū­nas Gus­tai­nis. Par­la­men­ta­ro prie­sai­ką pri­ėmė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas.

„Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo bai­gia­muo­siuo­se ak­tuo­se yra kons­ta­ta­vęs, kad Sei­mo na­rio prie­sai­ka nė­ra vien for­ma­lus ar sim­bo­li­nis ak­tas. Ji nė­ra vien iš­kil­min­gas prie­sai­kos žo­džių iš­ta­ri­mas ar prie­sai­kos ak­to pa­si­ra­šy­mas. Sei­mo na­rio prie­sai­kos ak­tas yra kons­ti­tu­ciš­kai ir tei­siš­kai reikš­min­gas. Duo­da­mas prie­sai­ką iš­rink­tas Sei­mo na­rys vie­šai ir iš­kil­min­gai įsi­pa­rei­go­ja veik­ti taip, kaip įpa­rei­go­ja duo­ta prie­sai­ka, ir jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jos ne­su­lau­žy­ti. Iš Sei­mo na­rio prie­sai­kos jam ky­la par­ei­ga gerb­ti ir vyk­dy­ti Kons­ti­tu­ci­ją, įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai vyk­dy­ti Tau­tos at­sto­vo par­ei­gas“, – sa­kė D. Ža­li­mas.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ko­vo 22 die­ną pa­tvir­ti­no, kad Sei­mo na­rio rin­ki­mus sos­ti­nės Žir­mū­nų apy­gar­do­je lai­mė­jo Li­be­ra­lų są­jū­džio iš­kel­tas kan­di­da­tas Ša­rū­nas Gus­tai­nis. Jo kon­ku­ren­tė an­tra­me rin­ki­mų tu­re bu­vo kon­ser­va­to­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė. Sei­mo rin­ki­mai vien­man­da­tė­je Žir­mū­nų apy­gar­do­je bu­vo su­reng­ti po to, kai čia iš­rink­tas Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis per­nai ta­po Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­riu.